ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 3/2560
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ
4.2.1 คณะครุศาสตร์
4.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
4.3.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญช
4.3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
4.3.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

4.3.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

4.4 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่
4.4.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
4.5 ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอน
4.6 ขอแจ้งจำนวน Section วัน และเวลา รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษา 1/2560
4.7 ขอปรับลดจำนวนนักศึกษาต่อหมู่เรียนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานสถิตินักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559
5.2 รายงานสถิติการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560