ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 4/2560
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
4.2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)
4.2.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
4.2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4.2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

4.2.6 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

4.3 ขออนุญาตปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
4.4 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.5 การขอเบิกค่าสอนภาคพิเศษย้อนหลังปี 2556
4.6 การขอแบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่มเพื่อเรียนวิชาเลือกเสรี
4.7 ปฏิทินกำหนดการลงทะเบียน กรณีปิดการเรียนการสอนช่วงสงกรานต์
4.8 การจัดรายวิชา GE ของสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การหาแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรด้านจัดการศึกษาตามแนวคิด  Education 4.0
6.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560