ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 5/2560
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
4.2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
4.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
4.2.3 หลักสูตรวศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

4.2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

4.3 ขออนุญาตปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
4.4 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

4.4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

4.4.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

4.5 ขอใช้งบโครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการแสดงเดิม
4.6 ขอเสนอสาขาวิชาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายชื่อคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
5.1.1 คณะครุศาสตร์

5.1.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.1.3 คณะสาธารณสุขาศาสตร์

5.1.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5.1.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5.1.6 คณะวิทยาการจัดกร

5.1.7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร

5.1.8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

5.1.9 ศูนย์สระแก้ว

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560