ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 6/2560
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
4.3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)
4.3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยและความปลอดภัย
4.3.3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
4.4 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร / พัฒนาหลักสูตร

4.4.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

4.4.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

4.4.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)

4.4.4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)

4.4.5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)

4.4.6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)

4.4.7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรนานาชาติ)

4.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
4.6 การขอแบ่งหมู่เรียน
4.6.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
4.6.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4.7 การเพิ่มระยเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 3/2559
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2560 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560