ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 7/2560
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ

4.2.1 คณะวิทยาการจัดการ

4.2.2 คณะครุศาสตร์

4.2.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
4.3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
4.3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
4.3.3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
4.3.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
4.4 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

4.4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4.4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร

4.4.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

4.5 การเบิกค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน

4.6 การเปิดหมู่เรียนพิเศษ สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
4.7 การแยกหมู่เรียน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4.8 การปรับแผนการเรียน รายวิชา VGE 101 ตามรอยพระยุคลบาท
4.9 แผนการเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
4.10 สถิตินักศึกษา อัตราคงอยู่ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
4.11 จำนวนผู้สมัครและลงทะเบียนชำระเงินนักศึกใหม่ ปีการศึกษา 2560
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560