ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 8/2560
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ

4.2.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

4.2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.2.3 คณะวิทยาการจัดการ
4.3 ขออนุมัติอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชากฎหมาย
4.4 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
4.4.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
4.4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4.5 ขออนุญาตคืนสภาพนักศึกษา

4.6 ขอแก้ไขคำอธิบายรายวิชา

4.7 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
4.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยลัยฯ เรื่อง วิธีคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560