ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 9/2560
วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ

4.2.1 คณะครุศาสตร์

4.2.2 คณะวิทยาการจัดการ

4.2.3 งานวิชาศึกษาทั่วไป
4.2.4 ศูนย์ภาษา
4.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
4.3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)
4.3.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)
4.3.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

4.3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

4.3.5 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4.3.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4.3.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
4.3.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือกับบริษัทห้องเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด (เพิ่มเติม)

4.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์) โครงการความร่วมมือกับบริษัทห้องเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด

4.6 ขอเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ
4.7 ขอใช้ศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตรที่กำลังจะขอปิดไปใช้ในหลักสูตรใหม่
4.8 ขอปรับตัวเลขนักศึกษาแรกเข้าตามจริง

4.9 ขอถอนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2

4.10 ปฏิทินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย แฟ้มสะสมงาน
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการลงทะเบียนของนักศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560