ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 10/2560
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ
4.2.1 งานวิชาศึกษาทั่วไป
4.2.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
4.3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
4.4 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่

4.4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพความงาม

4.4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

4.4.3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

4.5 (ร่าง) กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
4.6 รายงานจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2558-2560
4.7 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์ - ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการนักศึกษาพิการ
4.8 ขอหารือเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์)
4.9 การพัฒนารายวิชาของศูนย์ภาษา
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560