ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 11/2560
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตร

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ
4.2.1 คณะครุศาสตร์
4.2.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
4.3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

4.3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

4.3.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

4.3.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

4.4 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร / เปิดหลักสูตรใหม่

4.4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

4.4.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

4.4.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม

4.5 ขออนุญาตย้ายตารางสอน
4.6 ขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2560
4.7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2561
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560