ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 12/2560
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชากฎหมาย
4.3 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ
4.3.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.3.2 ศูนย์ภาษา
4.3.3 คณะครุศาสตร์
4.3.4 คณะวิทยาการจัดการ
4.4 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
4.4.1 หลักสูตรสาธารณสุขศสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

4.4.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี)

4.5 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร / เปิดหลักสูตรใหม่

4.5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

4.6 ขอส่งรายละเอียดข้อมูลรายวิชา VLE 106 (ปรับแก้ไข)ใหม่ และขอพิจารณารายวิชา เพิ่มเติม
4.7 ขอเปิดรายวิชาเพิ่ม
4.8 ขอปิดหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
4.9 การบริหารจัดการรายวิชาการสัมมนา รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์ รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาการเตรียมฝึกสหกิจศิกษา และรายวิชาฝึกสหกิจศึกษา
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561
6.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561