ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 1/2561
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ
4.2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.2.2 สระแก้ว
4.2.3 คณะครุศาสตร์
4.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
4.3.1 หลักสูตรสาธารณสุขศสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
4.4 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร / เปิดหลักสูตรใหม่

4.4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4.5 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนรายวิชา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
4.6 การพัฒนารายวิชาของศูนย์ภาษา
4.7 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการปิด section วิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา และดำเนินการแจ้งไปยังทุกคณะ และวิทยาลัย
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561