ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 3/2561
วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ
4.2.1 คณะวิทยาการจัดการ
4.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
4.3.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

4.3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

4.3.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

4.3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4.3.5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
4.4 ขอความอนุเคราะห์ถอนรายวิชาภาษาไทยสำหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4
4.5 ขอส่งรายละเอียดข้อมูล พิจารณารายวิชาใหม่ จำนวน 3 รายวิชา
4.6 การเสนอรายวิชาเลือกเสรี
4.7 ขออนุญาตให้นักศึกษาใส่เสื้อประจำสาขา

4.8 ขอรายงานพฤติกรรมอาจารย์พิเศษ

4.9 ขอแก้ไขร่างประกาศฯ การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อการจัดการศึกษา
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561