ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 5/2561
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ
4.2.1 คณะวิทยาการจัดการ
4.3 ขออนุมัติอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชากฎหมาย
4.4 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
4.4.1 หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.4.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4.5 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร / เปิดหลักสูตรใหม่

4.5.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- การเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 5
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561