ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 6/2561
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ
4.2.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.2.2 ศูนย์ภาษา
4.2.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
4.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
4.3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
4.4 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร / เปิดหลักสูตรใหม่

4.4.1 หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

4.4.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

4.4.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

4.4.4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

4.4.5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

4.4.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

4.5 ขอเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์

   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานจำนวนนักศึกษาคงอยู่ จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน และจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
5.2 รายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (FTES)
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2561 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561