ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 7/2561
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ
4.2.1 คณะวิทยาการจัดการ
4.2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.2.3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4.2.4 งานวิชาศึกษาทั่วไป
4.3 ขออนุมัติอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชากฎหมาย
4.4 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
4.4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

4.4.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

4.4.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

4.4.4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี)

4.4.5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)

4.4.6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

4.4.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา)

4.4.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

4.4.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

4.4.10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

4.4.11 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์

4.4.12 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

4.4.13 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4.5 การปิดหลักสูตร

4.6 ขอความอนุเคราะห์ให้ทุนการศึกษา 20%

4.7 ส่งข้อมูลยืนยันการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ครั้งที่ 2)
4.8 เสนอรายวิชา "การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่"
4.9 การพิจารณาเปิด-ปิด หมู่เรียนสำหรับนักศึกษาเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
4.10 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
4.11 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินกาหนดการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาปี พ.ศ. 2561
4.12 การพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ปีการศึกษา 2561
5.2 แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ปีการศึกษา 2561
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561