ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 8/2561
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ
4.2.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4.2.2 ศูนย์ภาษา
4.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

4.3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

4.3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

4.3.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

4.4 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร/เปิดหลักสูตรใหม่

4.4.1 หลักสูตรวิชาชีพครู

4.4.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

4.4.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
4.4.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
4.5 ขออนุญาตแยกตารางเรียน
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2561 วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561