ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 10/2561
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ
4.2.1 คณะวิทยาการจัดการ
4.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

4.3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)

4.3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

4.3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
4.3.4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

4.4 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร / เปิดหลักสูตรใหม่

4.4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

4.5 ขออนุมัติแผนการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ แบบเทียบโอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สระแก้ว)

4.6 การขอแก้ไขผลการเรียน รายวิชา 3524203 การวางแผนภาษีอากร สาขาวิชาการบัญชี

4.7 ขอส่งข้อมูลตารางการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ VRU-TEP
4.8 ขอเปิดรายวิชาเพิ่ม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ในภาคการศึกษาที่ 2/2561
4.9 ขอความอนุเคราะห์เปิดหมู่เรียนหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
4.10 รายงานข้อมูลทางการศึกษาของนายปิยะณัฐ จันทะคัด (เอกสารแจกในที่ประชุม)
4.11 ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา 2562
 
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561