ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 11/2561
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ
4.2.1 คณะวิทยาการจัดการ
4.2.2 คณะครุศาสตร์
4.2.3 ศูนย์ภาษา
4.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

4.3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

4.3.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)

4.3.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

4.4 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร/เปิดหลักสูตรใหม่

4.4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

4.4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม

4.5 การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จากหลักสูตร 5 ปี เป็น 4 ปี
4.6 ขอเพิ่มรายวิชา ของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร
4.7 สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2562 ในระบบ TCAS (พิจารณาจากสถิติการรับสมัครย้อนหลัง 3 ปี)
 
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2561 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561