ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 12/2561
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 กรอบระยะเวลาในการเพิ่มถอนรายวิชา
4.2 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
5.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ
5.2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.2.2 คณะครุศาสตร์
5.2.3 งานวิชาศึกษาทั่วไป
5.2.4 งานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
5.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

5.3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

5.3.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

5.3.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

5.3.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

5.3.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

5.3.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

5.3.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

5.4 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร/เปิดหลักสูตรใหม่

5.4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม

5.5 ขอยื่นการเทียบโอนรายวิชาล่าช้า

- นายเอกพันธ์ พรมน้ำอ่าง
- นายศุภณัฐ นามศร
- นายอรรถพล โอโน
5.6 ขอความอนุเคราะห์เพิ่ม-ถอนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษของนักศึกษาภาคพิเศษ เทอม 1/2561
   
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562
6.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562