ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 1/2562
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การบริหารจัดการรายวิชา UBI 101 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการใหม่
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
5.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ
5.2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.2.2 คณะวิทยาการจัดการ
5.2.3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5.3 ขออนุมัติอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชากฎหมาย
5.4 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

5.4.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี)

5.4.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

5.5 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร/เปิดหลักสูตรใหม่

5.5.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

5.5.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5.6 การจัดนิทรรศการงานวันเจ้าฟ้า

   
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562