ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 2/2562
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
5.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ
5.2.1 คณะครุศาสตร์
5.2.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

5.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

5.3.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)

5.3.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)

5.3.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

5.3.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

5.3.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

5.3.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

5.4 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร/เปิดหลักสูตรใหม่

5.4.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

5.5 คณะวิทยาการจัดการ ขอความอนุเคราะห์คืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ และขอลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561

5.6 มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ขอปรับรายวิชา นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ รหัสหมู่เรียน 58s231801
5.7 มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ขอความอนุเคราะห์ลงรายวิชาเพิ่ม ภาคการศึกษาที่ 1/2561
5.8 ขอเสนอแบบคำร้อง / บัตรเข้าห้องสอบ

5.8.1 คำร้องขอเพิ่ม-ถอน รายวิชา กรณีที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

5.8.2 คำร้องขอยกเลิกผลการเรียนออนไลน์
5.8.3 บัตรเข้าห้องสอบชั่วคราว
5.9 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
5.10 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต
ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย"
5.11 ขอความอนุเคราะห์พิจารณารับเป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด
5.12 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ พ.ศ. 2562
5.13 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6)
   
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562