ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 3/2562
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
5.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ
5.2.1 คณะวิทยาการจัดการ
5.2.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

5.3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)

5.3.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)

5.3.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
5.3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

5.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเปิดหมู่เรียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาที 1/2562

5.5 ขออนุญาตสอนเกิน 9 คาบต่อวัน ภาคการศึกษาที่ 1/2562

5.5.1 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ

5.5.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5.5.3 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.7 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
5.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี พ.ศ. 2562
5.9 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน                 
ในการจัดการศึกษา เต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ พ.ศ. 2562
   
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562