ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 4/2562
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ติดตามการรายงานผล การลงรายวิชาเพิ่ม ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ของนางสาวมนรัตน์ แก้วหิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
5.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ(เพื่อการนิเทศ)  
5.2.1 คณะวิทยาการจัดการ
5.2.2 คณะครุศาสตร์
5.2.3 ศูนย์ภาษา

5.3 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ขอจัดการเรียนการสอน วันพุธ (บ่าย)

5.4 คณะวิทยาการจัดการ ขอความอนุเคราะห์เทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา

5.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี เต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์  ในปีการศึกษาแรก

5.6 นักศึกษาขอดูผลการเรียน (เอกสารแจกในที่ประชุม)
5.7 จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ ปีการศึกษา 2562
5.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน              
ในการจัดการศึกษา เต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ พ.ศ. 2562
   
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2562