ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 5/2562
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ ปีการศึกษา 2562
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
5.2 ขออนุมัติอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ เพิ่มเติม  

5.3 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

5.3.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

5.4 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

5.4.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน              
ในการจัดการศึกษา เต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ พ.ศ. 2562

5.6 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2562

5.7 ปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานที่จัดโครงการปฐมนิเทศ และกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการแบบที่ 1 ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5   
กำหนดการแบบที่ 2 หอประชุมวไลยอลงกรณ์

5.8 ปรึกษาหารือการรับสมัครนักศึกษา เพิ่มเติม และเวลาการเปิดภาคการศึกษา นักศึกษาเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2562
   
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562