ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 6/2562
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
-
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 ขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

- ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
5.2 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ
5.2.1 งานวิชาศึกษาทั่วไป
5.2.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5.2.3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5.2.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.2.5 คณะวิทยาการจัดการ
5.2.6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.3 ขออนุมัติอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตรนิติศาสตร์
5.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ

5.5 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

5.5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

5.5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

5.5.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
5.5.5 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
5.5.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5.5.7 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
5.5.8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
5.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขออนุญาตสอนเกิน 9 ชั่วโมงต่อวัน สำหรับนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ - อาทิตย์
ภาคการศึกษาที่ 1/2562

5.7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขออนุญาตทำข้อตกลงการคำนวณภาระงานสอนเพิ่มเติมของคณะ

5.8 นักศึกษาขออนุญาตสอบปลายภาค กรณีลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีเวลาสอบตรงกัน 2 รายวิชา

-  ข้อมูลและเหตุผลในการขอสอบของนักศึกษา

-  แจ้งผลการดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
 
5.9 คณะครุศาสตร์  ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศ โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2562
   
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562