รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

[พัฒนาระบบโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน]