งานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0-2909-1432 acad@vru.ac.th
 

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2559

งานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 26 ต.ค. 2,9 พ.ย.59

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2559

งานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 26 ต.ค. 2,9 พ.ย.59

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2559

งานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 26 ต.ค. 2,9 พ.ย.59

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2559

งานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 26 ต.ค. 2,9 พ.ย.59

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2559

งานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 26 ต.ค. 2,9 พ.ย.59

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2559

งานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 26 ต.ค. 2,9 พ.ย.59

วไลยอลงกรณ์จัดอบรม “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3”

กิจกรรม

 

coop

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน จัดอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3” ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ค่าลงทะเบียนอบรมท่านละ 6,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้ สนใจเข้าอบรมติดต่อ นางสาวอุบลวรรณ ศรีอนันท์, นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ โทร.02-529-3598 , 02-909-1432 ต่อ 31 โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-8022965 , 084-1133590 อีเมล์ ubonvan@vru.ac.th, pavinee@vru.ac.th สามารถชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 980–0-82147-3 และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการไปที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ดาวน์โหลด
โครงการและหนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม
กำหนดการอบรม

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1/2559 วันที่ 26 ต.ค. 2, 9 พ.ย.59

กิจกรรม

งานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 26 ต.ค., 2, 9 พ.ย.59 หัวข้อการอบรมในครั้งนี้ได้แก่ 1.กฎหมายแรงงาน โดย ผศ.จุเลียบ ชูเสือหึง 2.การพัฒนาบุคลิกภาพ โดย อ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย และ 3.การเตรียมความพร้อมและการเขียนรายงาน โดย ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล