งานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0-2909-1432 acad@vru.ac.th
 

แบบฟอร์มสกิจศึกษา

#

แบบฟอร์ม

ผู้รับผิดชอบ

วันที่ส่ง

1 VRU-Co1 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา นักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 1 ภาคเรียน
2 VRU-Co2 แบบเสนองานสหกิจศึกษา สถานปฏิบัติงาน ก่อนออกปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 1 ภาคเรียน
3 VRU-Co3 แบบแจ้งรายชือนักศึกษาสหกิจศึกษา งานสหกิจศึกษา ก่อนออกปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 1 ภาคเรียน
4 VRU-Co4 แบบแจ้งรายชื่อาจารย์นิเทศ อาจารย์นิเทศ ก่อนออกปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 1 ภาคเรียน
5 VRU-Co5แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา สถานปฏิบัติงาน ก่อนออกปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 1 ภาคเรียน
6 VRU-Co6 หนังสือสัญญาการเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา นักศึกษาและงานสหกิจศึกษา ก่อนออกปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 1 ภาคเรียน
7 VRU-Co7 แบบแจ้งกําหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศและสถานปฏิบัติงาน ก่อนนิเทศ 1 สัปดาห์
8 VRU-Co8 แบบแจ้งรายละเอียดระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษา สัปดาห์ที่ 1
หลังไปปฏิบัติงาน
9 VRU-Co9 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตําแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
หรือพนกงานที่ปรึกษา
สัปดาห์ที่ 1
หลังไปปฏิบัติงาน
10 VRU-Co10 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาและ
พนักงานที่ปรึกษา
สัปดาห์ที่ 2
หลังไปปฏิบัติงาน
11 VRU-Co11 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน นักศึกษาและ
พนักงานที่ปรึกษา
สัปดาห์ที่ 3
หลังไปปฏิบัติงาน
12 VRU-Co12 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศ นิเทศแต่ละครั้งและ
หลังไปปฏิบัติงาน
13 VRU-Co13 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ปรึกษาหรึอ
ผู้จัดการสถานปฏิบัติงาน
ทันทีที่กลับจาก
ปฏิบัติงาน(ลับ)
14 VRU-Co14 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ปรึกษาหรึอ
ผู้จัดการสถานปฏิบัติงาน
ทันทีที่กลับจาก
ปฏิบัติงาน(ลับ)
15 VRU-Co15 แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน นักศึกษา หลังกลับจากปฏิบัติงาน
16 VRU-Co16 แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษา หลังกลับจากปฏิบัติงาน