Multimedia

ตอนที่ 1

สหกิจศึกษาสำคัญอย่างไร  

ตอนที่ 2

การดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา  

ตอนที่ 3

การดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการและสถานประกอบการดีเด่น  

ตอนที่ 4

การดำเนินงานสหกิจศึกษาของอาจารย์นิเทศ  

ตอนที่ 5

การดำเนินงานสหกิจศึกษาของผู้นิเทศ  

ตอนที่ 6

นักศึกษาสหกิจศึกษาทำงานอย่างไร