แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


ขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่าน update ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิตในระบบให้เป็นปัจจุบัน

*** มีปัญหาเกี่ยวกับการซ้อม การรับพระราชทานปริญญาบัตร กำหนดการต่างๆ ฯลฯ ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา โทร.029091428
*** มีปัญหาเกี่ยวกับระบบแบบสอบถามสำหรับบัณฑิต ประจำปี 2565 ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการฯ โทร.029091432

*** เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ถูกต้องเมื่อใช้ Google Chrome


พัฒนาระบบโดยงานคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์test