รายการทำงาน หน้าแรก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2565-มิถุนายน พ.ศ. 2566 เข้าใช้ระบบตอบแบบสอบถาม ขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์รหัส 61 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 4 ปี รหัส 62 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 2 ปี รหัส 64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา ข้อมูลการตอบแบบสอบถามผู้สำเร็จการศึกษา แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตในสถานประกอบการ/หน่วยงาน รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สำหรับมือถือให้เลื่อนดูข้อมูลข้างล่าง

รายชื่อบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2566/แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566 (นักศึกษาที่สำเร็จครุศาสตร์รหัส 61 )จำนวนข้อมูล 307 รายการ
ที่ ระดับ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล สาขาวิชา คณะ วันที่จบการศึกษา วันที่ตอบ
1 ปริญญาตรี 61181010001 นายอุดมศักดิ์ มณีดวง ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566
2 ปริญญาตรี 61181010002 นางสาวมุทิตา ฉัตรทอง ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 31/05/2567
3 ปริญญาตรี 61181010003 นายณัฐพงศ์ ตีระนิล ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 31/05/2567
4 ปริญญาตรี 61181010004 นางสาวชญานี บุญด้วยลาน ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566
5 ปริญญาตรี 61181010005 นางสาวปนัดดา ดอนทอง ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 31/05/2567
6 ปริญญาตรี 61181010006 นางสาวธัญสิริ โสรส ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 18/06/2566
7 ปริญญาตรี 61181010007 นายศิวะพัฒน์ โพธิ์ศรี ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 31/05/2567
8 ปริญญาตรี 61181010008 นางสาวจันทร์จิรา เรืองฤทธิ์ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566
9 ปริญญาตรี 61181010009 นางสาวหทัยรัตน์ สว่างสาย ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 03/06/2567
10 ปริญญาตรี 61181010010 นางสาวกนกวรรณ ภาคสินธุ์ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 31/05/2567
11 ปริญญาตรี 61181010011 นางสาวธณาพร จันทร์ไทย ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566
12 ปริญญาตรี 61181010012 นางสาวธัญวรัตม์ เกตุแก้ว ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 31/05/2567
13 ปริญญาตรี 61181010013 นางสาวกนกอร โลมรัตน์ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566
14 ปริญญาตรี 61181010014 นางสาวสุกัญญา ไชยโคตร ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 01/06/2567
15 ปริญญาตรี 61181010015 นางสาวชลิดา คำโสภา ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 01/06/2567
16 ปริญญาตรี 61181010016 นายณัฐนน จันดี ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 31/05/2567
17 ปริญญาตรี 61181010017 นายรักชาติ ผดุงไทย ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 31/05/2567
18 ปริญญาตรี 61181010018 นายธีรภัทร์ รุ่งสว่าง ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 22/06/2567
19 ปริญญาตรี 61181010019 นางสาววิลาวัณย์ ดิษกุล ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 01/06/2567
20 ปริญญาตรี 61181010020 นางสาวณัฎฐณิชา จำเรียง ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 31/05/2567
21 ปริญญาตรี 61181010021 นางสาวยลดา ทับพุ่ม ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 15/06/2566
22 ปริญญาตรี 61181010022 นายภูษิต ก้านเหลือง ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 31/05/2567
23 ปริญญาตรี 61181010023 นางสาวธนวันต์ สร้อยพา ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 31/05/2567
24 ปริญญาตรี 61181010024 นายพลวิทย์ ศรีหาชารี ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 01/06/2567
25 ปริญญาตรี 61181010025 นายศรายุทธ บุญคำ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566
26 ปริญญาตรี 61181010026 นางสาวสุภาวดี พุ่มพวง ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566
27 ปริญญาตรี 61181010027 นางสาวณัฐธิดา ธีระสาสน์ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 01/06/2567
28 ปริญญาตรี 61181010028 นางสาวภัคจิรา ประจวบสุข ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 15/06/2566
29 ปริญญาตรี 61181010029 นางสาวดวงสุดา สุดาวรรณ์ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 31/05/2567
30 ปริญญาตรี 61181010030 นายวัชระ นิลบุตร ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566
31 ปริญญาตรี 61181010032 นางสาวดวงฤทัย สกุลโพน ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 31/05/2567
32 ปริญญาตรี 61181010033 นางสาวธนภรณ์ ศรีภู่ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 31/05/2567
33 ปริญญาตรี 61181010035 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองสกุล ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 31/05/2567
34 ปริญญาตรี 61181010036 นางสาวจันสิริ เพชรดี ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566
35 ปริญญาตรี 61181010037 นางสาวพัชรพร ชูประเสริฐ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566
36 ปริญญาตรี 61181010038 นางสาวภัทราภรณ์ พุทธรักษา ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 31/05/2567
37 ปริญญาตรี 61181010040 นางสาวมธุรส บุญรอด ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566
38 ปริญญาตรี 61181010041 นางสาวกุลธิดา สังข์มงคล ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 01/06/2567
39 ปริญญาตรี 61181010042 นางสาวชวัลกร กุลวงค์ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 31/05/2567
40 ปริญญาตรี 61181010044 นายเทวัญ ธรรมพร ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 01/06/2567
41 ปริญญาตรี 61181010046 นางสาวสุชานันท์ ชมภูวิเศษ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566
42 ปริญญาตรี 61181010047 นางสาวจิรสุตา เข็มทอง ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566
43 ปริญญาตรี 61181010048 นางสาวพิมพ์รดา ละวัลวงค์ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 01/06/2567
44 ปริญญาตรี 61181010049 นายชาคริต ศรีอุดม ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566
45 ปริญญาตรี 61181010050 นายอดิศร รักษ์ภิรมย์ ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 31/05/2567
46 ปริญญาตรี 61181010053 นางสาวณัฐนิชา ทองบุญมา ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566 31/05/2567
47 ปริญญาตรี 61181010054 นางสาวกัลยกร บุญเรือง ภาษาไทย ครุศาสตร์ 03/03/2566
48 ปริญญาตรี 61181020001 นางสาวกษมา กองโชค ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
49 ปริญญาตรี 61181020002 นายนนธวัช โตแย้ม ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
50 ปริญญาตรี 61181020003 นางสาวรักษ์ฐิมา ยิ้มช้อย ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
51 ปริญญาตรี 61181020004 นางสาวเพียงหทัย ตันจิตติวัฒน์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
52 ปริญญาตรี 61181020005 นางสาวปนัดดา โกมิน ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566 15/06/2566
53 ปริญญาตรี 61181020006 นางสาววริศรา ทองระย้า ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
54 ปริญญาตรี 61181020008 นางสาวชนกนันท์ พวงภู่ห้อย ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
55 ปริญญาตรี 61181020009 นายวัชรพงษ์ ชาวนา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
56 ปริญญาตรี 61181020010 นางสาวภัทรมน แก้วกระจ่าง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
57 ปริญญาตรี 61181020011 นายปฏิญญา จันทร์เพ็ญ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
58 ปริญญาตรี 61181020013 นางสาวพัณณิตา รวมเจริญ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
59 ปริญญาตรี 61181020014 นายกฤตยชญ์ พัวพันธ์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566 15/06/2566
60 ปริญญาตรี 61181020015 นางสาวกัญชรส อาสินรัมย์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566 17/06/2566
61 ปริญญาตรี 61181020016 นางสาวศุภธิดา แก้วสนิท ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
62 ปริญญาตรี 61181020017 นางสาวปิยนาถ อ่อนน่วม ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
63 ปริญญาตรี 61181020018 นางสาวญาณิศา ทัดทอง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
64 ปริญญาตรี 61181020019 นางสาวประภาวี ฝาไธสง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566 18/06/2566
65 ปริญญาตรี 61181020020 นางสาวโชติวรรณ ชื่นภิรมย์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
66 ปริญญาตรี 61181020021 นางสาวบวรรัตน์ กำลังเจริญ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566 15/06/2566
67 ปริญญาตรี 61181020022 นายศุภราษฎร์ เสาสุด ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
68 ปริญญาตรี 61181020023 นางสาวนภัสสร อาภาโสภนะ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
69 ปริญญาตรี 61181020024 นางสาวปิยธิดา เผยกลิ่น ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
70 ปริญญาตรี 61181020025 นางสาวชื่นกมล นิลพรมมา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
71 ปริญญาตรี 61181020026 นางสาวนพเก้า เพียรชนะ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
72 ปริญญาตรี 61181020027 นางสาววีรยาภรณ์ ศรีเชื้อ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
73 ปริญญาตรี 61181020028 นางสาวชัญญานุช บุตรแก้ว ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
74 ปริญญาตรี 61181020029 นางสาวบงกช ผงสูงเนิน ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
75 ปริญญาตรี 61181020030 นางสาวเมธาวลัย ไวชะโยดม ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
76 ปริญญาตรี 61181020031 นางสาวนภสร โพธิษา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
77 ปริญญาตรี 61181020033 นายปรเมษฐ์ ว่องไพกุล ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
78 ปริญญาตรี 61181020034 นายรุจิวงค์ คุ้มกล่ำ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
79 ปริญญาตรี 61181020037 นายภาณุวัฒน์ ขอนโคกสูง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 07/04/2566
80 ปริญญาตรี 61181020038 นายปฐมพร พิมพาลัย ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
81 ปริญญาตรี 61181020039 นายธันวา ดาลควิส ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
82 ปริญญาตรี 61181020040 นางสาวอารยา ชัยเดช ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566 15/06/2566
83 ปริญญาตรี 61181020041 นายเพ็ญเพ็ชร เวียงวิเศษ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
84 ปริญญาตรี 61181020042 นายกุลชาติ จรัสแสง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
85 ปริญญาตรี 61181020044 นางสาวรวิสรา อินทร์กลาง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
86 ปริญญาตรี 61181020045 นางสาวรุจิรา ส้มทอง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
87 ปริญญาตรี 61181020046 นางสาวรุจิเรข ภู่เณร ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
88 ปริญญาตรี 61181020047 นางสาวปาณิศา เกษมณีย์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
89 ปริญญาตรี 61181020048 นางสาวพิมพาภรณ์ รุ่งพิทยานนท์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
90 ปริญญาตรี 61181020049 นางสาววีรยา สุขเสริม ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
91 ปริญญาตรี 61181020052 นางสาวพรทิภา สังข์บุญ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
92 ปริญญาตรี 61181020053 นางสาววาสนา กาญจนกาศ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566 16/06/2566
93 ปริญญาตรี 61181020054 นางสาวเบญญาภา พินนอก ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566 29/04/2567
94 ปริญญาตรี 61181020055 นางสาวหนึ่งฤทัย อินทรจันทร์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
95 ปริญญาตรี 61181020056 นางสาวชุติมา ภู่มาก ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
96 ปริญญาตรี 61181020057 นางสาวกัญญาณัฐ กุสันเทียะ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 03/03/2566
97 ปริญญาตรี 61181020058 นางสาววิจิตรา วิไลพันธ์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 07/04/2566 20/07/2566
98 ปริญญาตรี 61181400019 นายนภัสกร ขุนภักดี ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 07/07/2566
99 ปริญญาตรี 61181300001 นางสาวนวรัตน์ ไพรสาลี ภาษาจีน ครุศาสตร์ 03/03/2566
100 ปริญญาตรี 61181300002 นางสาวกนกวรรณ มณฑา ภาษาจีน ครุศาสตร์ 03/03/2566
101 ปริญญาตรี 61181300004 นางสาวกรองทอง ชูแก้ว ภาษาจีน ครุศาสตร์ 03/03/2566
102 ปริญญาตรี 61181300005 นางสาวกันต์ฤทัย ศรีแสง ภาษาจีน ครุศาสตร์ 03/03/2566
103 ปริญญาตรี 61181300006 นางสาววันดี พานสีหามาต ภาษาจีน ครุศาสตร์ 03/03/2566
104 ปริญญาตรี 61181300007 นางสาวปภัสรา ฉ่ำชี่นวงค์ ภาษาจีน ครุศาสตร์ 03/03/2566
105 ปริญญาตรี 61181300008 นางสาวสิริยากร น้อยเทียม ภาษาจีน ครุศาสตร์ 03/03/2566 15/06/2566
106 ปริญญาตรี 61181300009 นางสาวสุริสา จำปาพันธ์ ภาษาจีน ครุศาสตร์ 03/03/2566 16/06/2566
107 ปริญญาตรี 61181300010 นางสาวกนกวรรณ ชมภู ภาษาจีน ครุศาสตร์ 03/03/2566
108 ปริญญาตรี 61181300011 นางสาวกัลยรัตน์ วราเดชาพัฒนกุล ภาษาจีน ครุศาสตร์ 03/03/2566
109 ปริญญาตรี 61181300012 นางสาวศศิมา แก้วเพชร ภาษาจีน ครุศาสตร์ 03/03/2566
110 ปริญญาตรี 61181300013 นางสาวฐิติพร คำมูล ภาษาจีน ครุศาสตร์ 03/03/2566 15/06/2566
111 ปริญญาตรี 61181300015 นางสาวอุษณีย์ คงเสือ ภาษาจีน ครุศาสตร์ 03/03/2566
112 ปริญญาตรี 61181300018 นางสาวอาทิตยา พงษ์จินดา ภาษาจีน ครุศาสตร์ 03/03/2566 15/06/2566
113 ปริญญาตรี 61181300019 นางสาวอัญชลิตา พรหมเมศ ภาษาจีน ครุศาสตร์ 03/03/2566
114 ปริญญาตรี 61181310002 นางสาวสิรินาถ เฉลยพงษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์ 03/03/2566
115 ปริญญาตรี 61181310003 นางสาวสุทธิกานต์ พิสิษฐ์พงศา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์ 03/03/2566
116 ปริญญาตรี 61181310004 นางสาวพิมพ์ชนก พิลาโท วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์ 03/03/2566 15/06/2566
117 ปริญญาตรี 61181310005 นางสาวสุพรรษา พาภิรมย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์ 02/11/2566
118 ปริญญาตรี 61181310006 นางสาวธารารัตน์ สร้อยทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์ 03/03/2566 20/06/2566
119 ปริญญาตรี 61181320002 นางสาวสุนิสา งามฤทธิ์ คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์ 03/03/2566
120 ปริญญาตรี 61181320003 นางสาวกนกรักษ์ ผลทรัพย์ คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์ 03/03/2566
121 ปริญญาตรี 61181320005 นายวุฒิกร เฉลิมวิริยะ คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์ 03/03/2566
122 ปริญญาตรี 61181400001 นางสาวมณีรัตน์ ไกรสุข คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
123 ปริญญาตรี 61181400002 นายกิตติภพ บุญรัตน์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
124 ปริญญาตรี 61181400003 นางสาวปิยฉัตร ขวัญกุล คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
125 ปริญญาตรี 61181400004 นายชัชวาลย์ รอดจันทร์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
126 ปริญญาตรี 61181400005 นางสาวสุกัญญา ศรมณี คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
127 ปริญญาตรี 61181400006 นายเฉลิมวัฒน์ กลับฝั่ง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
128 ปริญญาตรี 61181400007 นายวีรวิทย์ สีทาหนุน คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566 17/05/2567
129 ปริญญาตรี 61181400008 นายเกรียงไกร ลามุงคุณ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
130 ปริญญาตรี 61181400009 นายอัครพงษ์ โยลัย คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
131 ปริญญาตรี 61181400010 นายโชคทวี ทองสาม คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
132 ปริญญาตรี 61181400011 นางสาวปรางค์วิลัย เจริญสุข คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
133 ปริญญาตรี 61181400012 นายธนวัฒน์ จัดสนาม คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
134 ปริญญาตรี 61181400013 นายเตโชดม จันทร์คลาย คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
135 ปริญญาตรี 61181400014 นางสาวภัทราพร จิตต์บุญ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
136 ปริญญาตรี 61181400015 นายชัยนริศ อิสรากุล คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
137 ปริญญาตรี 61181400016 นายธัญญฤทธิ์ แสวง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
138 ปริญญาตรี 61181400017 นางสาวพินทุอร เรียงทอง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
139 ปริญญาตรี 61181400018 นางสาวภควดี เจริญใจ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
140 ปริญญาตรี 61181400020 นางสาวนัดดา พรมเจียม คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
141 ปริญญาตรี 61181400021 นางสาวโยษิตา เล้ารัตนานุรักษ์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
142 ปริญญาตรี 61181400022 นางสาวศิริพร แจ่มสี คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566 18/05/2567
143 ปริญญาตรี 61181400023 นางสาวพิชญาดา ไกรษร คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
144 ปริญญาตรี 61181400024 นางสาวกฤษณีนาฏ มาภา คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
145 ปริญญาตรี 61181400025 นายณัชพล นาโพธิ์ตอง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 07/04/2566
146 ปริญญาตรี 61181400026 นายลัทธพล โพธิ์งาม คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
147 ปริญญาตรี 61181400027 นางสาวมาริสา หมั่นซ่อม คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
148 ปริญญาตรี 61181400028 นางสาวจิราพร ไพรสันเทียะ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
149 ปริญญาตรี 61181400029 นายวราเทพ ต้นสวรรค์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
150 ปริญญาตรี 61181400030 นางสาวกัญญาณี สีโลหะ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
151 ปริญญาตรี 61181400031 นางสาวสุรินทร แสนสุภา คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
152 ปริญญาตรี 61181400032 นางสาวสุวรรณา เตียนจันทึก คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
153 ปริญญาตรี 61181400033 นางสาวพรธิรา การุณวงค์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
154 ปริญญาตรี 61181400034 นางสาววันนิสา สร้อยสวาท คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
155 ปริญญาตรี 61181400035 นางสาวพรไพลิน มูลพิมพ์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
156 ปริญญาตรี 61181400036 นางสาวอมรรัตน์ นิญาณจิตต์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
157 ปริญญาตรี 61181400037 นางสาวดวงกมล เสนอใจ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
158 ปริญญาตรี 61181400038 นางสาวกฤษณา แซ่จิว คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
159 ปริญญาตรี 61181400039 นางสาวพัชรี ยอดสวาท คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
160 ปริญญาตรี 61181400040 นางสาวกาญจนา อินสว่าง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
161 ปริญญาตรี 61181400041 นายกนกศักดิ์ เพ็งพิศ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
162 ปริญญาตรี 61181400042 นางสาวกิตติวรรณ ฆ้องนอก คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
163 ปริญญาตรี 61181400043 นางสาวอาทิตยา รวดเร็ว คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
164 ปริญญาตรี 61181400044 นางสาวมินทรา สีนากสุก คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
165 ปริญญาตรี 61181400045 นางสาวจารุวรรณ อินทร์นาง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566 15/06/2566
166 ปริญญาตรี 61181400046 นายวันเฉลิม งอนสันเทียะ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
167 ปริญญาตรี 61181400047 นางสาวญานิกา ประชา คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
168 ปริญญาตรี 61181400049 นางสาวสิริยากร มูลประเสริฐ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
169 ปริญญาตรี 61181400050 นางสาวจิภาพร บ่อทอง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
170 ปริญญาตรี 61181400051 นางสาวพรณภา บุญนุกูล คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
171 ปริญญาตรี 61181400053 นายวริทธิ์ ทองกูล คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
172 ปริญญาตรี 61181400054 นางสาวอรวรรณ ผันผ่อน คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
173 ปริญญาตรี 61181400055 นางสาวจิราพร ชำนาญพงษ์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
174 ปริญญาตรี 61181400056 นางสาวบุษบง นามเข็ม คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
175 ปริญญาตรี 61181400057 นางสาวกิตติมา กล้าเมืองกลาง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ 03/03/2566
176 ปริญญาตรี 61181480001 นางสาวจิตรา เจริญสุข เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
177 ปริญญาตรี 61181480002 นางสาวปวีณา แสงทอง เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
178 ปริญญาตรี 61181480003 นางสาวศิริพร สาโรจน์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
179 ปริญญาตรี 61181480004 นางสาววรรณิษา ทรัพย์ขำ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
180 ปริญญาตรี 61181480005 นางสาวอรอินทุ์ ทองไพรวรรณ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
181 ปริญญาตรี 61181480006 นางสาวรัชนี เลิศปัญญา เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
182 ปริญญาตรี 61181480007 นางสาวธนาภา ประจิตร์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
183 ปริญญาตรี 61181480009 นางสาวชัญญา ทองอินทร์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
184 ปริญญาตรี 61181480011 นางสาวสุภาพร พึ่งอุดม เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566 17/06/2566
185 ปริญญาตรี 61181480012 นายพงศกร สมใจเรา เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
186 ปริญญาตรี 61181480013 นางสาวศิรภัสสร ไชยกิจ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
187 ปริญญาตรี 61181480014 นางสาวญนันทกานต์ มาดี เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
188 ปริญญาตรี 61181480015 นายรุ่งระวิน เรืองรัมย์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
189 ปริญญาตรี 61181480016 นางสาวภัทรศยา สองขุนทด เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
190 ปริญญาตรี 61181480017 นางสาวเสาวลักษณ์ ทุ่งไธสง เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
191 ปริญญาตรี 61181480018 นางสาวณัฐฐิกาญจน์ มาตรทอง เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
192 ปริญญาตรี 61181480019 นางสาวลดาวัลย์ ดำสิงห์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
193 ปริญญาตรี 61181480021 นางสาวกิติรัตน์ คูหะรัตน์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
194 ปริญญาตรี 61181480022 นางสาวกัลยรัตน์ เย็นจิตต์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
195 ปริญญาตรี 61181480024 นางสาวมาริสา จิตรีถิน เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
196 ปริญญาตรี 61181480025 นางสาวปิยกุล วิเชียรชัย เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
197 ปริญญาตรี 61181480027 นางสาวธนัธพร โปร่งสันเทียะ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
198 ปริญญาตรี 61181480029 นางสาวภาชินี แย้มกลิ่น เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
199 ปริญญาตรี 61181480030 นายจิรวัฒน์ ธีรเศรษฐ์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
200 ปริญญาตรี 61181480031 นางสาวณิชกานต์ เณระบางแก้ว เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
201 ปริญญาตรี 61181480033 นางสาวธิดาพร อินประสิทธิ์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
202 ปริญญาตรี 61181480034 นายพงศ์พัฒน์ สุขสมชีพ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
203 ปริญญาตรี 61181480035 นางสาวเปมนีย์ แสงสน เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
204 ปริญญาตรี 61181480036 นางสาวทิพรดา โอริส เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
205 ปริญญาตรี 61181480037 นายเกียรติศักดิ์ บุญเฮียะ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
206 ปริญญาตรี 61181480038 นางสาวณัฐริกา ผาสานคำ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
207 ปริญญาตรี 61181480039 นางสาวอาทิตติยา วันหวัง เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
208 ปริญญาตรี 61181480032 นางสาวพลอยไพริน ทิพจรุณ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
209 ปริญญาตรี 61181490001 นางสาวสุกัญญา ศรีภูธร ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566 28/06/2566
210 ปริญญาตรี 61181490002 นางสาวมณีนุช ยะถาเทศ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
211 ปริญญาตรี 61181490003 นางสาวกุสุมา ปลอดสกุล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
212 ปริญญาตรี 61181490004 นางสาวธัญภรณ์ โคนาบาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566 16/06/2566
213 ปริญญาตรี 61181490006 นางสาวนิยดา นามดา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
214 ปริญญาตรี 61181490007 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วพูน ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566 15/06/2566
215 ปริญญาตรี 61181490008 นายภาณุวัฒน์ เปลี่ยนไทย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566 15/06/2566
216 ปริญญาตรี 61181490009 นางสาววิลาวัลย์ เงินทรัพย์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
217 ปริญญาตรี 61181490010 นางสาวฐิตาภา สมองดี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
218 ปริญญาตรี 61181490011 นางสาวกนกวรรณ แปลงกาย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
219 ปริญญาตรี 61181490013 นางสาวพราวรวี นิลพรมมา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
220 ปริญญาตรี 61181490014 นางสาวรุ่งทิพย์ พามาเนตร ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
221 ปริญญาตรี 61181490015 นางสาววิมลมณี สุวะศรี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
222 ปริญญาตรี 61181490016 นางสาวพรประภา สุขสำราญ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
223 ปริญญาตรี 61181490017 นางสาวกัญญารัตน์ เมฆสงค์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
224 ปริญญาตรี 61181490018 นางสาวสกุลรัตน์ สีแป้ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
225 ปริญญาตรี 61181490019 นางสาวรวิวรรณ พุทธวงษ์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
226 ปริญญาตรี 61181490020 นางสาวจันทร์ธิมา พิมพา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
227 ปริญญาตรี 61181490021 นางสาวนภาวัลย์ รัตน์ทิพย์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
228 ปริญญาตรี 61181490022 นางสาวอังคณา นามวรรณ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
229 ปริญญาตรี 61181490023 นางสาวอำนวยพร บุญขาว ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 08/05/2566
230 ปริญญาตรี 61181490025 นางสาวเเพรวพรรณ ภูซวง ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
231 ปริญญาตรี 61181490026 นางสาววิไลลักษณ์ เกิดทรัพย์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
232 ปริญญาตรี 61181490027 นางสาวกาญจนา มณฑา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566 16/06/2566
233 ปริญญาตรี 61181490028 นางสาวภัทรวดี จำนงค์หมู่ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
234 ปริญญาตรี 61181490029 นางสาวศิวพร จาดสกุล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
235 ปริญญาตรี 61181490030 นางสาวพลอยนลิน พันธะไชย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
236 ปริญญาตรี 61181490031 นายจักรกฤษ ดีปาน ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566 15/06/2566
237 ปริญญาตรี 61181490032 นางสาวแสงระวี หงษา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566 15/06/2566
238 ปริญญาตรี 61181490034 นายพัฒนพงศ์ ชูสังข์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
239 ปริญญาตรี 61181490035 นายวรวุฒิ เกษมสุข ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
240 ปริญญาตรี 61181490036 นางสาวสิริพา พานเพ็ชร ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
241 ปริญญาตรี 61181490037 นางสาวปิยะธิดา เลาเลิศ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
242 ปริญญาตรี 61181490038 นายปรวรรต มณีวรรณ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
243 ปริญญาตรี 61181490039 นางสาวอรญา เนตรมนต์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566 15/06/2566
244 ปริญญาตรี 61181490040 นางสาวปิยสิณี อู๋สามเรือน ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566 15/06/2566
245 ปริญญาตรี 61181490041 นางสาวปาริมา ทับทิมหิน ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
246 ปริญญาตรี 61181490042 นางสาวนัฐติกานต์ ฉันท์ผ่อง ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
247 ปริญญาตรี 61181490043 นายจักรราช มโนรัตน์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
248 ปริญญาตรี 61181490044 นางสาวมัญชรี จันทา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
249 ปริญญาตรี 61181490045 นางสาวรุ่งทิวา นาโสก ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
250 ปริญญาตรี 61181490046 นางสาวพิยดา โอสถานนท์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
251 ปริญญาตรี 61181490047 นางสาวพิกุลแก้ว ศรีโยหะ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
252 ปริญญาตรี 61181490048 นางสาวพิชญา ธรรมนิมิต ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566 15/06/2566
253 ปริญญาตรี 61181490049 นางสาวนิศารัตน์ ดอนปัญญาไพร ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566 15/06/2566
254 ปริญญาตรี 61181490050 นางสาวเบญจพร กุสลาศรัย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
255 ปริญญาตรี 61181490052 นางสาวฐิติมา แสงเนียม ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
256 ปริญญาตรี 61181490053 นางสาวสาธิยา คำโส ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566 16/06/2566
257 ปริญญาตรี 61181490054 นางสาวจิรัชญา เภาสองชั้น ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
258 ปริญญาตรี 61181490055 นายอรรถกร กากะนึก ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
259 ปริญญาตรี 61181490056 นางสาวปภาวดี กองวาจา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
260 ปริญญาตรี 61181490057 นางสาวนันธิยา ปัตตายะโส ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 01/03/2567
261 ปริญญาตรี 61181490058 นายธนาวุฒิ คุ้มสุภา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
262 ปริญญาตรี 61181490060 นางสาวสโรชา พิกุลทอง ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ 03/03/2566
263 ปริญญาตรี 61181860002 นางสาวณัฐณิชา อุปนันท์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
264 ปริญญาตรี 61181860003 นางสาวอติกานต์ ปรุใหม่ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
265 ปริญญาตรี 61181860004 นางสาวนัทธมน สายสิน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
266 ปริญญาตรี 61181860005 นางสาวสิรินภา สินไชย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566 15/06/2566
267 ปริญญาตรี 61181860006 นางสาวเนตรนภา อยู่เย็น การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
268 ปริญญาตรี 61181860007 นางสาวฐิติรัตน์ เลยะกุล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566 20/06/2566
269 ปริญญาตรี 61181860008 นางสาวญาณิศา ภูธรฤทธิ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566 20/06/2566
270 ปริญญาตรี 61181860009 นางสาวชุติมา ปราณีชาติ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
271 ปริญญาตรี 61181860011 นางสาวรัตติกาล อินทแหยม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566 17/05/2567
272 ปริญญาตรี 61181860012 นางสาวศุภกานต์ ปิยดารามาศ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
273 ปริญญาตรี 61181860014 นางสาวภัทร์ชรี อาสาเสนา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
274 ปริญญาตรี 61181860015 นางสาวธนาภรณ์ มีใจซื่อ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
275 ปริญญาตรี 61181860016 นางสาวศิริมณี ทองคำพันธุกุล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
276 ปริญญาตรี 61181860017 นางสาวนิตยา ดีบุกคำ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
277 ปริญญาตรี 61181860018 นางสาวสุชาดา ศรีศักดิ์ดา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566 15/06/2566
278 ปริญญาตรี 61181860019 นางสาววนิดา วัฒนะ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
279 ปริญญาตรี 61181860020 นางสาวนัชมียา พิณประดิษฐ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
280 ปริญญาตรี 61181860021 นางสาวจารุวรรณ โคตรจันทร์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
281 ปริญญาตรี 61181860022 นางสาวสิราวรรณ มงคล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
282 ปริญญาตรี 61181860023 นางสาวนิศรา ทามาฤทธิ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
283 ปริญญาตรี 61181860024 นางสาวณัฐกานต์ เชื้อจาด การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566 25/05/2567
284 ปริญญาตรี 61181860025 นางสาวฐิติรัตน์ ฆ้องงาม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
285 ปริญญาตรี 61181860026 นางสาวสุวนันท์ กุ่ยรักษา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
286 ปริญญาตรี 61181860027 นางสาวรุจิราภรณ์ จำลอง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
287 ปริญญาตรี 61181860028 นางสาวพัฒนพร วีระชาติ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
288 ปริญญาตรี 61181860030 นางสาวซัสวานี ดอเลาะ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
289 ปริญญาตรี 61181860031 นางสาวกุลณัฐ ไชยบุตร การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
290 ปริญญาตรี 61181860033 นางสาวจินตนา เเข่งขัน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566 15/06/2566
291 ปริญญาตรี 61181860035 นางสาวฟาระห์ หะ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566 06/04/2567
292 ปริญญาตรี 61181860036 นางสาวพิมพ์ลภัส กุลมา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566 15/06/2566
293 ปริญญาตรี 61181860037 นางสาวปนัดดา เจริญส่ง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
294 ปริญญาตรี 61181860038 นางสาวพรนภัส มีม่วง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
295 ปริญญาตรี 61181860039 นางสาวภควดี ปัตถา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
296 ปริญญาตรี 61181860040 นางสาววรรณภา นามคุณ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
297 ปริญญาตรี 61181860041 นางสาวนัยนา สูงสุด การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566 22/05/2567
298 ปริญญาตรี 61181860042 นางสาวชนากานต์ นำตระกูลพัฒนา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
299 ปริญญาตรี 61181860043 นางสาวกุลจิรา ถนัดค้า การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
300 ปริญญาตรี 61181860046 นางสาวธัญญารัตน์ โทราช การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
301 ปริญญาตรี 61181860048 นางสาวภัทรมน รารามนัติ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566 16/06/2566
302 ปริญญาตรี 61181860049 นางสาวอิศราภรณ์ พิลุน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
303 ปริญญาตรี 61181860050 นางสาวเสาวณีย์ หางแก้ว การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566
304 ปริญญาตรี 61181860051 นางสาวณัฐกานต์ แจ่มแจ้ง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 02/11/2566
305 ปริญญาตรี 61181860056 นางสาวเกวลิน ดีดวงพันธ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566 15/07/2566
306 ปริญญาตรี 61181860057 นางสาวภัคจิรา นวะพล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 07/07/2566
307 ปริญญาตรี 61181860059 นางสาวพิชโสริยา ฮุย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 03/03/2566 31/05/2567

พัฒนาระบบโดยงานคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์test