รายการทำงาน หน้าแรก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2565-มิถุนายน พ.ศ. 2566 เข้าใช้ระบบตอบแบบสอบถาม ขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์รหัส 61 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 4 ปี รหัส 62 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 2 ปี รหัส 64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา ข้อมูลการตอบแบบสอบถามผู้สำเร็จการศึกษา แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตในสถานประกอบการ/หน่วยงาน รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สำหรับมือถือให้เลื่อนดูข้อมูลข้างล่าง

รายชื่อบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2566/แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาจำนวนข้อมูล 676 รายการ
ที่ ระดับ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล สาขาวิชา คณะ วันที่จบการศึกษา วันที่ตอบ
1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640101 นางสาวนิรมล แก้วม่วง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640102 นางสาวพิศญกานต์ ไตรพันธุ์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640103 นางขนิษฐา โพธิ์สง่า ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
4 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640105 นางสาวศิริประภา สิมศิริวัตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
5 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640106 นางสาวซัลมา อาดำ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
6 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640107 นายนิรุตต์ แสงจันทร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
7 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640109 ว่าที่ร้อยตรียุทธภูมิ ทองสรวง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
8 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640111 นางสาวฉัตรนภา สุเกตุ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
9 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640112 นางสาวธันชนก ฉัตรมณเฑียร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
10 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640113 นางสุลัดดา โพนคำหล ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
11 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640115 นางสาวสกุล ทองเจริญ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
12 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640116 นางสาวอรชุดา ชื่นใจฉ่ำ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
13 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640117 นายนันท์มนัส สอนประดิษฐ์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
14 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640118 นางสาวณัฐิยา เขตสูงเนิน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
15 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640119 นายสุปรากาญจน์ คงกล่อม ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
16 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640120 นางไพรวัน ลิมปิกาญจนโกวิท ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
17 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640121 นางสาวธิติยา ทองอยู่ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
18 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640122 นายประภาส สุวรรณประทีป ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
19 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640123 นางสาวสุภิตา หมั่นการ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
20 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640124 นางสาววรรณรัตน์ แสงผัด ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
21 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640125 นางสาวสงกรานต์ สมทิพย์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
22 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640126 นายธนพล เดชศิริวาณิช ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
23 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640201 นางสาววีราญา รักวรนิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
24 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640202 นางสาววรรณนรี เซ็นเสถียร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
25 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640203 นางสาวศรีประภา พิศาภาค ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
26 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640204 นางสาวจรัสศรี สำโรง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
27 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640205 นายมงคล คนไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
28 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640206 นายศิริวัฒน์ ใยเยื่อ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
29 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640207 นายสุรเชษฐ์ ดวงตาแก้ว ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
30 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640208 นางสาวดรุณี คงวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
31 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640209 นางสาวสุรีย์พร ทรัพย์สิงห์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
32 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640210 นางสุพัตรา นวนทัด ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
33 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640211 นางสาวภาวิณี จันทร์แดง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
34 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640212 นางสาวสมฤดี ทองอ่อน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
35 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640213 นายณัฐศักดิ์ สมัครณรงค์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
36 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640214 นางสาวอัจฉราภรณ์ อินต๊ะสอน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
37 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640215 นางสาวสุวิมล สาระพัด ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
38 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640216 นางสาวสายพิณ สิงห์ใจ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
39 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640217 นางสาวพิชชาภรณ์ สุภาพ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
40 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640218 นายพรชัย วาปีทำ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
41 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640219 ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส จันทร์มีชัย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
42 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640220 นางสาวภฆมน ไพรัชวรรณ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
43 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640223 นางสาวนิภา บุญเลิศ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
44 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640224 นางสาวรัตนากรณ์ วงศ์อริยกรณ์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
45 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640226 นางสาวชนกานต์ แดงเอียด ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
46 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640301 นางสาวพันทิวา หมื่นจิตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
47 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640302 นางสาวนุชนารถ โนทะเวียน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
48 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640303 นางสาวสุชาดา พิศาภาค ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
49 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640304 นางสาวสุภาภรณ์ บัตรประโคน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
50 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640305 นางสาววริษา เรืองจันทร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
51 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640306 นายสิทธิพงษ์ ขันยาว ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
52 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640307 นางสาวศิรกาญจน์ ว่างทุกข์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
53 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640309 นายธนกฤต แต่นสุ่ย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
54 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640310 นายนพดล คงพิเชียรศรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
55 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640311 นายวรายุทธ สีนาค ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
56 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640312 นางสาวสุกัญญา วักจันทร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
57 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640313 นางสาวชลธิชา สมสนุก ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
58 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640314 นายเอกพงษ์ สมบัติพิบูลย์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
59 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640315 นางสาวปูชิตา ศัตรูคร้าม ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
60 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640316 นางสาวพึ่งพร วงศ์เลิศ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
61 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640317 นางสาวจุฑามาศ สิงนาแพง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
62 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640318 นางสาวมาลีทิพย์ ทรงกาสี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 19/10/2561
63 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640319 นางสาววารุณี วงค์เย็น ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
64 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640320 นางสาวพรพิชชา ชื่นบาน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
65 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640321 นายหรรษธร บุญเกื้อ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
66 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640322 นางสาวอพิรดี พันธ์สมบัติ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
67 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640323 นายพิทักษ์ ปราโมกข์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
68 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640324 นางวิลาวัลย์ ศรีพุทธา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
69 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640325 นางสาวมะลิ โภคาศรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
70 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640326 นางสาวแก้วอุษา แสงเขียว ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
71 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640401 นางสาวประภัสสร อริยเมตตา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
72 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640402 นายนิวัฒน์ สมัครจิตรพัฒนา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
73 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640403 นายพิทยา สาระชาติ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
74 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640404 นางสาวศจี เกษร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
75 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640405 นางสาวกวิสรา มีธรรม ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
76 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640406 นางสาววิไลวรรณ รู้บุญ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
77 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640407 นายเกียรติคุณ เครือละม้าย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
78 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640408 นางสาวนันทพร อ่วมทรัพย์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
79 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640409 นางสาวนัฎฐา เครือวิเสน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
80 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640410 นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์ปิง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
81 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640411 นายอนิวรรต เถื่อนทองคำ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
82 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640412 นายเอกชัย กวนจาม ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
83 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640413 นายวรวุฒิ ปานเพ็ชร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
84 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640414 นางสาวสุธาสินี กล่อมแก้ว ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
85 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640415 นางสาวอุไรวรรณ อุตสวงค์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
86 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640416 นางสาวแก้วใจ ศิลาสะอาด ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
87 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640417 นางสาวจันทิมา เมืองจุมพล ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
88 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640418 นางสาวศรีประภา ประราศรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
89 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640420 นางสาวพัชริดา ทิวกลาง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
90 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640421 นางสาววิศนีย์ ธานีรัตน์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
91 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640422 นางสาวอังศุมาลิน สมภักดี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
92 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640423 นางสาวศศิวิมล รัตนพลแสน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
93 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640425 นางสาวนัฐรินทร์ พูลทวี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
94 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 60B44640426 นางสาวภัทรพร แช่มโชติ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์ 21/09/2561
95 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640101 นางสาวกชกร กุลเมือง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
96 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640104 นางสาวจุฑามาศ พรเจริญ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
97 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640105 นางสาวชนัญธิดา แก้ววงษา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
98 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640107 นายณัฐพงค์ ย้อยยางทอง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
99 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640108 นางสาวติยา อรุณพลังสันติ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
100 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640109 นายธฤต หอมหวล วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
101 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640110 นางสาวนภัสนันน์ แก้วขาว วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
102 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640111 นางสาวนริศรา คำชนะ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
103 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640112 นางสาวน้ำผึ้ง แฝงวัด วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
104 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640114 นางสาวปภาวิณี ภูติเกียรติขจร วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
105 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640115 นายปริวัตร อินธิราช วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
106 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640117 นางสาวภัทรานิษฐ์ อินทร์อ่อน วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
107 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640118 นางสาวรุ่งนภา บุญช่วย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
108 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640120 นางสาววัลภา ศาสตราชัย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
109 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640121 นายศรัณย์ ปานสูงเนิน วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
110 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640122 นางสาวสมปอง เหล็กดี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
111 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640123 นางสาวสุกัญญา หุ่มกระโทก วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
112 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640124 นางสาวสุภาพร คำมณีจันทร์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
113 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640125 นายหัฏฐเศรษฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
114 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640126 นายอนิรุทธ์ เอี่ยมชัย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
115 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640127 นางสาวอมรรัตน์ สงวนใจ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
116 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640128 นางสาวอัญรินทร์ สุวรรณสิงห์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
117 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640201 นางสาวกนกกร ก้านขุนทด วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
118 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640203 นางสาวจินตพร ยิ้มช้อย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
119 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640204 นางสาวฉัตรฉรี บัวริคาน วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
120 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640205 นายชัชพิสิฐ กาวิโล วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
121 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640206 นางสาวฐาปนี ฉายทองคำ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
122 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640207 นายณัฐพงษ์ วารนุช วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
123 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640208 นางสาวทวีพร กุนันตา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
124 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640209 นางสาวธัญญรัตน์ ชินโรจนบำรุง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
125 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640210 นางสาวนริศรา นกเสวก วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
126 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640211 นางสาวนิภาพร สุทธิประภา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
127 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640212 นางสาวบุญร่วม ปัญญายิ่ง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
128 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640213 นางสาวประภัสสร ในเจริญ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
129 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640214 นางสาวพนาวรรณ สว่างวงค์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
130 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640215 นางสาวพิทย์สินี ศรีน้อย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
131 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640216 นางสาวภัคธีมา พรสวัสดิ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
132 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640217 นางสาวรู่วัยดา เดชเสถียร วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
133 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640218 นางสาววราภรณ์ สอนนำ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
134 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640219 นางสาววาสนา ดวงสิมมา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
135 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640220 นายศรุติวงศ์ ลาภวงศ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
136 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640221 นางสาวสวรินทร์ ล้านเชียง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
137 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640222 นางสาวสุชานันท์ จงนอก วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
138 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640223 นางสาวสุภาภรณ์ นิลสุขุม วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
139 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640224 นางสาวอฐิติยา กิติสุนทร วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
140 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640225 นางสาวอรนุช สุขประสงค์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
141 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640226 นางสาวอรุโณทัย อินทะชาติ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
142 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640227 นายอานนท์ บุญประจำ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
143 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640228 นางสาวสุภาวดี มีศิริ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
144 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640301 นางกรรณิการ์ ทองน้อย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
145 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640302 นางสาวขวัญผกา นาบุญมี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
146 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640304 นางสาวฉัตรทิพย์ วงษ์สง่า วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
147 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640305 นายชัยรัตน์ สิริเบญจวงศ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
148 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640306 นางสาวฐิตินันท์ สุวรรณมั่งคั่ง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
149 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640307 นายณัฐวุฒิ จันทนะ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
150 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640309 นางสาวธัตทพร เพ็ชด้วง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
151 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640310 นางสาวนริศรา นิลพันธ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
152 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640311 นางสาวนิรชา อ่ำประเวทย์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
153 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640312 นางสาวบุษกร ม่วงแก้ว วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
154 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640313 นายประสิทธิ์ ฝาคำ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
155 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640314 นางสาวพนิดา เชื้อสูงเนิน วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
156 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640315 นางสาวแพรพรรณ บุญส่ง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
157 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640316 นางมัลลิกา หนบรรเลง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
158 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640317 นางสาวลลิตา ปานเพ็ชร์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
159 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640318 นางสาววรารัตน์ ปานฉิม วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
160 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640319 นางสาววิลาวัลย์ วันนะ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
161 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640320 นางสาวศันสนีย์ กันภัย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
162 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640321 นายสิทธิเดช เสาหงษ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
163 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640322 นางสาวสุดารัตน์ ปานเงิน วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
164 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640323 นางสาวสุภาวรรณ ฉิมมุจฉา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
165 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640324 นางสาวอธิษฐาน วงศ์ฉลาด วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
166 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640325 นางสาวอรพิณ อินสุข วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
167 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640326 นางสาวอักษิพร ปิยะกาญจน์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
168 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640327 นางสาวอำพร ทองจำปา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
169 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640401 นางสาวกรวรรณ น้ำว้า วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
170 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640402 นางสาวขวัญฤดี คงขาว วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
171 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640403 นางสาวจีรภา ธรรมวิเศษ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
172 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640404 นายเฉลิมพล ศรีทองอินทร์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
173 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640405 นางสาวชาลินี จันทเวช วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
174 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640407 นางสาวณัฐสิมา แกมรัมย์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
175 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640408 นางสาวธนสุกาญจน์ วัฒนะภูติ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
176 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640409 นายธีรยุทธ คงนิล วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
177 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640410 นางสาวนริศรา มะมูฮำหมัด วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
178 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640411 นางสาวนิริสา พรหมติ๊บ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
179 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640412 นางสาวบุษบาภิเศก จันทนา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
180 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640413 นางสาวปิยาภรณ์ ทองลิ่ม วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
181 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640414 นางสาวพรทิพย์ โคกขุนทด วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
182 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640415 นางสาวแพรวมณี เผ่าพงษ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
183 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640416 นายเมธาพัฒน์ สิริมาปิยารมณ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
184 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640417 นางสาววนาลี กลมสกุลณี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
185 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640418 นายวริศกร กิตติคุณาดุลย์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
186 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640419 นางสาววิไลวรรณ ทัดวอน วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
187 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640420 นางสาวศิธิปภา แพทย์เสลา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
188 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640421 นายสิทธิศักดิ์ บุญศรี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
189 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640422 นางสาวสุภาพร มาแก้ว วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
190 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640423 นายสุวิทย์ ดำริกิจเจริญ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
191 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640424 นางสาวอรพิมพ์ นนทพันธ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
192 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640425 นางสาวอรุณี แก้วดอนรีย์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
193 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640426 นางสาวอังคณา วงศ์คำจันทร์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
194 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640427 นางสาวอำพันธุ์ ทองจำปา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
195 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640501 นายเกษม กาดกลางดอน วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
196 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640502 นางสาวขวัญฤทัย ขลุ่ยเสนาะ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
197 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640504 นางสาวชญานี หลอดทอง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
198 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640505 นายชิติพัทธ์ ศรีสมุทร วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
199 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640506 นางสาวณภาภัช กาญจนเดชากุล วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
200 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640507 นางสาวดวงจันทร์ เส้นเกษ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
201 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640508 นางสาวทิพาวรรณ สีแสง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
202 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640510 นางสาวนวิยา ชิตรัตน์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
203 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640511 นางสาวนุชจรี เพียมะลัง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
204 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640512 นายเบญจพล บุญยภักดิ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
205 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640513 นางสาวปัทมา พิณพิพัฒน์วรากุล วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
206 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640514 นางสาวพรรษา เทียมเท่าเกิด วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
207 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640516 นางสาวรตา ชลสิทธิ์นุกูล วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
208 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640517 นางสาววนิดา มาแป วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
209 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640518 นางสาววลัยพรรณ พงษ์แพทย์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
210 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640519 นายวีรพล บุญส่ง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
211 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640521 นางสาวสิริรัตน์ กุญชร วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
212 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640522 นางสาวสุพรรณี งามสูงเนิน วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
213 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640523 นางสาวแสงทอง สุขวิหาร วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
214 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640524 นายอภิเชษฐ์ สุวรรณหงษ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
215 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640525 นางสาวอรวรรณ พลสุด วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
216 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640526 นางสาวอังคณา เปี่ยมบริบูรณ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
217 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640527 นางสาวอุบลวรรณ ใจเย็น วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
218 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640601 นายเกียรติประภัสร์ เย็นจัตุรัส วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
219 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640602 นางสาวคุณิตา ทวาศรี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
220 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640603 นางสาวจุฑาพร แสงแก้ว วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
221 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640605 นางสาวชุติมา ลีนาลาด วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
222 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640606 นางสาวณัฐฐาภรณ์ พวงทอง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
223 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640607 นางสาวดีธนา แย้มวงษ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
224 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640608 นายทศพล คำไหล วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
225 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640609 นายนครินทร์ ชมจันทร์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
226 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640610 นางสาวนันทิยา ภูมิไทยสงค์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
227 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640611 นางสาวนุชนาถ มะเดื่อชุมพร วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
228 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640612 นางสาวปฐมาวดี พันธุ์น้อย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
229 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640614 นางสาวพัชรีภรณ์ วงค์หมั่น วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
230 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640615 นางสาวภัทรชนา ยอดวิเศษ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
231 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640617 นางสาววรรณนิสา เล็กประสมวงค์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
232 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640618 นางวลัยลักษณ์ สุวรรณทา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
233 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640619 นางสาวศยารัตน์ พิทักษ์ศิลป์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
234 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640621 นางสาวสิริลักษ์ โชติสาร วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
235 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640622 นายสุพรรณ คำเสน วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
236 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640623 นางสาวแสงระวี แสนไพร วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
237 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640625 นายอรรถพร วงษ์ลา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
238 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640626 นางสาวอังคนาง หมอกชัย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
239 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61B44640628 นางเพ็ญพิชชา รอดพาที วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 22/10/2562
240 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640101 นางสาวกนกพร นิลสุพัฒน์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
241 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640102 นางสาวกนิษฐา แก้วทรัพย์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
242 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640103 นายกฤษฎิ์ วงศ์พันธุ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
243 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640104 นางสาวขวัญหทัย โพธิ์ทอง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
244 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640105 นางสาวจันทร์จิรา โยธานันท์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
245 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640106 นายเจตนา กิจเจริญ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
246 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640107 นางสาวชนมน แก้วใส วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
247 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640108 นายชนากรณ์ บุญประกอบ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
248 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640109 นางสาวชุติมา มากมี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
249 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640110 นางสาวณัฐมนต์รัตน์ แย้มรุ่ง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
250 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640111 นางสาวทิตยา ศิริไสย์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
251 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640112 นางสาวธนิสรา เชื้อสุวรรณ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
252 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640113 นายธงชัย เลาหาง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
253 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640114 นางสาวธิดารัตน์ วาดเขียน วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
254 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640115 นางสาวนันธิชา อบบายันต์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
255 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640116 นางสาวปติญญา ทองเจือ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
256 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640117 นางสาวปัทมาพร อำรุงจิตชัย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
257 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640118 นางสาวพรทิพย์ โพศรี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
258 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640119 นายราเชน ปานแสง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
259 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640120 นางสาวรำไพร คำแจง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
260 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640121 นางสาวลัดดาวรรณ พงธนู วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
261 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640122 นางวรวลัญช์ บรรพตเสต วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
262 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640123 นางสาววราภรณ์ สอ้อนกลาง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
263 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640124 นางสาววารุนีย์ วงค์แก้ว วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
264 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640125 นายวุฒิพงษ์ เด๊ะไวการ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
265 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640127 นางสาวสุกานดา ท่าด่าน วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
266 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640128 นางสาวสุชาวดี ชโลธรสุวรรณ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
267 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640129 นางสาวสุพัตรา นะรวยลาภ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
268 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640130 นางสาวอนุสรา หวังพิทักษ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
269 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640201 นางสาวกนกวรรณ สงวนสิน วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
270 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640202 นางสาวกรรัก ชุติธนภานนท์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
271 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640203 นายกฤษติณ เรืองบวรเกษ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
272 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640204 นายเกรียงไกร พงษ์โต วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
273 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640205 นายจักริน ทองดี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
274 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640206 นางสาวจินเจตน์ บุญมาเลิศ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
275 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640207 นางสาวจิราภรณ์ ทองห้าว วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
276 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640208 นางสาวจิราภรณ์ อรัญภูมิ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
277 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640209 นางสาวจุฬาลักษณ์ อักษร วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
278 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640210 นางสาวดลฤดี ลักษณจันทร์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
279 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640211 นายธนวัฒน์ พันธุ์เทศ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
280 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640212 นางสาวธันย์ชนก โพธิ์พิทักษ์ราษฎร์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
281 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640213 นางสาวนิลรัตน์ ต๊ะโต วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
282 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640214 นางสาวปวีณา เพิ่มภิญโญ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
283 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640215 นางสาวพรภิมนต์ ชำนิ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
284 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640216 นายภาสกร ภีระสกุลชัย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
285 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640217 นางสาวมลฤดี ปันแจ่ม วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
286 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640218 นางสาวศุภนา สมบูรณ์อำนาจเสรี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
287 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640219 นางสาวศุภนิดา นามเทพ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
288 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640220 นางสาวสุภารัตน์ ศรีวัย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
289 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640221 นายสุรชาติ ถิ่นทัพไทย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
290 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640222 นางสาวสุรัตน์ เรืองขจร วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
291 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640223 นางสาวภัชราภรณ์ ต้นสิงห์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
292 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640224 นางสาวสุวนันท์ พยัคฆเดช วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
293 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640225 นางสาวหทัยชนก อื้อจรรยา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
294 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640226 นางสาวอณัติตา ภูคะฮาด วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
295 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640227 นางสาวอภิรดี ปาปะขำ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
296 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640228 นางสาวอมรพรรณ โพธิพรหม วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
297 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640229 นายอัครพนธ์ ป้องจันทา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
298 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640230 นางสาวอัญชิสา เมฆช้าง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
299 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640301 นางสาวกาญจนา ป้อมอินทร์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
300 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640302 นายกานต์ พจน์ประสาท วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
301 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640303 นางสาวจิณณฉัตร เรืองจุ้ย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
302 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640304 นางสาวชนัฏดา แย้มวาจา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
303 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640305 นางสาวณัฐวดี อุปพา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
304 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640306 นางสาวธนภรณ์ ช่างปลูก วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
305 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640307 นางสาวธัชกร นิลสนธิ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
306 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640308 นายนิธินันท์ เวทสรากุล วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
307 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640309 นางสาวบุษยา สุขเกษม วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
308 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640310 นางสาวพรทิพย์ ต้อยเส็ง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
309 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640311 นางพลับพลึง ต้องกระโทก วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
310 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640312 นางสาวเพ็ญระพี คงชนะ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
311 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640313 นางสาวมุตทิตา อุปพงษ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
312 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640315 นางสาววลัยพร เหมราช วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
313 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640316 นางสาววารี สอนจันทร์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
314 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640318 นางสาวศศิวิมล ภิรมย์ทอง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
315 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640319 นายวิทวัส ชูแสง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
316 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640320 นางสาวศุภรดา ศิริโสม วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
317 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640321 นายสืบสกุล สรวงสิงห์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
318 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640322 นางสีตลา สิงห์มโน วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
319 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640323 นางสาวสุพิชฌาย์ ไพรศูนย์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
320 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640324 นางสาวสุรีรัตน์ สุขสมกรณ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
321 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640325 นางสาวอทิตยา เขียวน้อย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
322 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640326 นางสาวอรวิภา ทรงขจร วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
323 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640327 นางสาวอัมรา นาทอง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
324 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640328 นายอัษฎาวุธ จำปานิล วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
325 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640329 นายชลิต จันทร์หอม วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
326 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640401 นางสาวกัญญาณัฐ รามัญวงค์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
327 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640403 นางสาวณัฏฐณิชา แย้มวาจา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
328 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640404 นางสาวณัฐหทัย ผาคำ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
329 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640405 นางสาวนภารัตน์ กุลสิริรัตกุล วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
330 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640406 นางสาวบุญญารัตน์ คำภักดี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
331 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640407 นายพิพัทฒ์ ช้างเนียม วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
332 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640408 นางสาวปาณหทัย สัมพัญญู วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
333 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640409 นางสาวพิศรพี ตรัสรู้ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
334 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640410 นางสาวภัทรวดี นาคพงษ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
335 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640411 นายภานุวัฒน์ สุภะ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
336 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640412 นายภิญญวุฒิ บุอ่อน วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
337 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640413 นางสาวภูษณาภรณ์ ฤกษ์มงคล วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
338 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640414 นางสาวยุภาพร ทุตาสิทธิ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
339 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640415 นางสาวรุ้งตะวัน เอี่ยมอ่อน วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
340 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640416 นางสาววราภรณ์ วงษ์ทอง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
341 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640417 นายวสันต์ กลิ่นหอม วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
342 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640418 นายวัชรนนท์ สังข์ทิพย์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
343 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640419 นางสาววัชรี แชมี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
344 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640420 นางสาวสร้อยสุรินทร์ กลิ่นอักษร วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
345 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640421 นายสหพันธ์ สุขเพียร วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
346 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640422 นายสวรรค์ อาจดี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
347 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640423 นางสาวสุธิชา ปานบัณฑิตย์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
348 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640424 นางสาวสุพัตรา เนียมสอาด วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
349 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640425 นางสาวสุพัตรา อินทร์ประชา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
350 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640426 นางสาวนัฏฐ์ชวัล โตอุ่นเพชร วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
351 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640427 นางสาวสุรีรัตน์ อินทรักษ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
352 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640428 นางสาวแสงรวี มงคลดี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
353 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640429 นางสาวอภิรดี สิงห์แก้ว วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
354 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640430 นางสาวอิสรา โพธิ์หอม วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
355 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640501 นางสาวกิตติญาภรณ์ ชัยงาม วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
356 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640502 นายจักรพันธุ์ ศึกษากิจ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
357 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640503 นางสาวจิตราภรณ์ สมัครจิตรพัฒนา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
358 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640504 นางสาวชิดชนก มาท้ายน้ำ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
359 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640505 นางสาวฐิรวดี โพธิ์บัว วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
360 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640506 นางสาวธมนวรรณ แดงทองดี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
361 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640507 นางนารีรัตน์ อินทา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
362 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640508 นางสาวนูรไลลา มาฮามะมิง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
363 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640509 นายปรเมนทร์ ทาน้อย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
364 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640510 นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
365 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640511 นางสาวพัชรพรรณ รื่นกลิ่นจันทน์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
366 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640512 นางสาวพีรดา กาพย์ศรี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
367 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640513 นางสาวเพชรดา คุ้มทรัพย์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
368 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640514 นางสาวภัทรภร แจ่มจำรัส วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
369 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640515 นางสาวเยาวนันท์ เขียวสวาส วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
370 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640516 นางสาวรัชฎาภรณ์ จรเอ้กา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
371 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640517 นางสาววนิชา วิกาเงิน วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
372 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640518 นายวรพล คงเมือง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
373 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640519 นางสาวศศิธร ชัยเสน วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
374 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640520 นายสมาพล พูลเงิน วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
375 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640522 นางสาวสุกัญญา สักดีแสง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
376 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640523 นางสาวสุพิการ์ สีจ่าย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
377 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640524 นายสุวิทย์ สว่างใจ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
378 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640525 นางสาวหทัยรัตน์ ศิริผล วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
379 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640526 นางสาวอนุสรา จันทรา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
380 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640527 นายอรรคภณ วชิรวัชร์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 19/11/2564
381 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640528 นางสาวอริสา แสงกล้า วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
382 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640529 นายอรุณชัย ราพฤทธิ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
383 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640530 นางสาวอัญญรัตน์ ยิ่งยง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
384 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640601 นางสาวกัญญารัตน์ บานเย็น วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
385 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640602 นางสาวจันจิรา สุขสอาด วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
386 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640603 นางสาวอภิสรา ผาคำ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
387 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640604 นางสาวทวิภรณ์ สายจันทร์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
388 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640606 นางสาวธาวิณี ประทุมชัย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
389 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640607 นางสาวนันทิกานต์ แก้วเกิด วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
390 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640608 นางสาวนัสรียา มีสมบูรณ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
391 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640609 นางสาวนุชนารถ ปลอดห่วง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
392 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640610 นายปฏิพัทธ์ เลิศพันธ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
393 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640611 นายปรีชา ชุ่มคำ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
394 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640612 นางสาวจิณห์นิภา เกษไชย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
395 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640613 นายสุนทร อุสาดี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
396 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640614 นางสาวพรรณราย อุยะตุง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
397 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640615 นางสาวพัชรัตน์ เมืองมีศรี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
398 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640616 นางสาวพัชรี เปลี่ยนภักดี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
399 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640617 นางสาวพันธิตรา พัดทอง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
400 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640618 นางไพลิน เรืองเถาะ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
401 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640619 นายภูวนาถ สิริปัญญาแสง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
402 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640620 นางสาววรทัย คำสระ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
403 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640621 นางสาววรรณกานต์ ชั้วทอง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
404 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640622 นางสาวศรัญญา แลโสภา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
405 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640623 นางสาวศิลารัตน์ สังขพัฒน์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
406 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640624 นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
407 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640625 นางสาวสุชาวดี เอื้อใจ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
408 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640626 นางสาวทัศนีย์ หิรัญชาติ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
409 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640627 นางสาวอภิภรณ์ ไชยวงศ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
410 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640628 นางสาวอัญมณี ดวงนิมิตร วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
411 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 62B44640629 นางสาวอารียา เผือดนอก วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 23/04/2564
412 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640101 นายกมลภพ อินทชัย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
413 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640102 นางสาวกฤษฎิ์กนิษฐ์ เชื้อวงศ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
414 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640103 นายกษิดิศ ปิ่นแก้วเกียรติ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
415 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640104 นางสาวกัลยาณี แสงสว่าง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
416 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640105 นางสาวกาญจนา มีรัตน์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
417 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640106 นายกิเลณฑ์ ตีรโสภณ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
418 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640107 นางสาวจิราวรรณ นาจาน วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
419 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640108 นายภาณุพันธ์ สุขทนารักษ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
420 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640109 นางสาวณหทัย ศักดี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
421 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640110 นางบุบผา พงศ์ปิยะธาดา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
422 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640111 นางสาวณัฐชา ขุนทะยา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
423 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640112 นางสาวณัฐปภัสร์ เฮ้าเดชไพบูลย์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
424 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640113 นายธนูฤทธิ์ แอ้นชัยภูมิ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
425 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640114 นางสาวธารารัตน์ แพรปราณีต วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
426 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640115 นางสาวธิราพร มีสา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
427 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640116 นางสาวนลพรรณ จันทรา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
428 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640117 ว่าที่ร้อยตรีนิพพิชฌน์ เตรียมแรง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
429 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640118 นางสาวพงศ์พิชา พัฒนนิธิศักดิ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
430 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640119 นางสาวพรรณกร เทศนา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
431 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640120 นางสาวพัณณิดา ถนอมกุล วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
432 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640121 นางสาวพัดธิชา ทองย้อย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
433 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640122 นางสาวพิมพ์อร เชาวน์รัตนะ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
434 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640123 นางสาวมัชฌิมา สุขะพิบูลย์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
435 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640124 นางสาวมาตา สัตยธาดากูล วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
436 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640125 นางสาวรุ่งฤดี นิลเพชร วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
437 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640126 นางสาววันวิสา แจ้งสุข วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
438 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640127 นางสาวศิรภัสสร ศิริฤทธิกูล วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
439 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640128 นางสาวสุภาพร เครือเมฆ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
440 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640129 นางสาวสุวภัทร ฐานสันโดษ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
441 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640130 นายอิศรา พรรณเทวี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
442 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640201 นางสาวกมลพรรณ โยวะผุย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
443 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640202 นายกฤติเดช ทุมสันเทียะ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
444 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640203 นายจตุพร รัตนอำนวยชัย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
445 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640204 นางสาวจริยา งอยผาลา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
446 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640205 นายจีระวัฒน์ ปุ่นตะคุ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
447 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640206 นางสาวจุฑามาศ คอนวิมาน วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
448 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640207 นางสาวฐานภา ศรีสอาด วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
449 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640208 นางสาวฐิติกานต์ พรหมพงษ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
450 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640209 นางสาวณัฐนันท์ รอดศิลป์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
451 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640210 นางสาวตะวันนา สังคะรินทร์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
452 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640212 นางสาวอรพรรณ หอมจันทร์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
453 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640213 นายธัญพิสิษฐ์ เที่ยงเจริญ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
454 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640214 นายธิติวัช ทองดี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
455 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640215 นางสาวนัทยา ขยอมดอก วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
456 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640216 นางสาวปทิตตา เทศแก่น วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
457 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640217 นายเรวัต นิติวรางกูร วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
458 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640218 นางสาวปวีณา แสงวิเศษ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
459 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640219 นางสาวสิริยากร สงล่า วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
460 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640220 นางสาวเพ็ญนภา พจนะ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
461 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640221 นางสาวยุภาพร ชาญวิทย์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
462 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640222 ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ สท้านหล้า วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
463 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640223 นางสาวศิริพร ธนลาภประเสริฐ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
464 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640224 นางสาวสราญจิต ป้อมบุบผา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
465 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640225 นางสาวสุกัญญา วงษ์เจริญ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
466 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640226 นางสาวสุดศรีลักษณ์ วงษ์เขียว วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
467 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640227 นางสาวสุดารักษ์ วงศ์อนุสรณ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
468 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640228 นางสาวอาณัฐศยา อินทรเดช วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
469 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640229 นางสาวอารีรัตน์ โคแก้ว วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
470 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640230 ว่าที่ร้อยตรีโอฬาร ตันติรัตน์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
471 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640301 นางสาววิชุตา จันทร์คล้อย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
472 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640302 นางสาวกุลรภัส นนท์สกุล วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
473 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640303 นางสาวจรินทร์รัตน์ วงศ์บุรี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
474 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640304 นายจักรอนันต์ มาลารัตน์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
475 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640305 นางสาวเกศณีย์ ประดับศิริกุล วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
476 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640306 นางสาวชาลินี ลิ้มทรัพย์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
477 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640307 นางสาวณัฐวรรณ เชียงศรี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
478 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640308 นายธนพล บุญไสย์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
479 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640309 นางสาวธัญพิชชา ไข่แก้ว วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
480 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640310 นางสาวนิลยา ศรีรุ้ง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
481 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640311 นางสาวธมลวรรณ แท่นทอง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
482 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640312 นางสาวปฐมพร จันทร์กระจ่าง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
483 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640313 นางสาวประณิตา มากดี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
484 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640314 นายประภาส แก้วเทพ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
485 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640315 นายภาณุพงศ์ พุแค วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
486 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640316 นางสาวภาวิณี สุขเมือง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
487 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640317 นางสาวมยุรี จั่นพลอย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
488 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640318 นางสาวลภัสรดา สุดดีพงษ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
489 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640319 นางสาววัลภา ไชยโคตร วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
490 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640320 นายวุฒิ ชะนา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
491 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640321 นางสาวศศิธร ค้าขาย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
492 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640322 นางสาวศุภรดา เจริญศรี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
493 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640323 นางสลิลา สุกใส วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
494 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640324 นางสาวปุญญารัศมิ์ บุญทิม วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
495 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640325 นางสาวสุกัญญา บุญเติม วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
496 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640326 นายอธิสยวัส ริ้มประพันณี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
497 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640327 นางสาวอมรรัตน์ มีสัตย์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
498 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640328 นางสาวอรทัย หลงทัพไทย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
499 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640329 นางสาวอรุณี ตันติมูรธา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
500 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640330 นางสาวอารียา สีแก้วตู้ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
501 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640401 นางสาวณมน เพ็ชรอยู่ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
502 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640402 นางสาวกมลชนก ซาซุม วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
503 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640403 นางสาวกุลนิษฐ์ อยู่คุ้ม วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
504 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640404 นางสาวชนนิกานต์ เชื้อปั้น วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
505 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640405 นางสาวณัฐมล ยิ่งยง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
506 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640406 นางสาวณัฐวรา หมวกกลั่น วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
507 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640407 นางสาวทิพย์สุคนธ์ จันทร์โพธิ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
508 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640409 นางสาวปัทมาพร มุสิกะพันธ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
509 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640410 นางสาวนภัสวรรณ มาประสพ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
510 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640411 นางสาวนันท์นภัส จันประเสริฐกุล วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
511 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640412 นางสาวนาถยา ศฤงคาร วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
512 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640413 นางสาวบัวหลวง มุ่งเกี้ยวกลาง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
513 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640414 นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
514 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640415 นายปัญญา บัวสุดตา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
515 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640416 นางสาวปาริชาติ ดิบประโคน วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
516 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640418 นายเกียรติภูมิ พานิช วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
517 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640419 นายพัฒนุพงษ์ นรินทร์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
518 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640421 นางพุทธินาถ พีระพรประเสริฐ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
519 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640422 นางสาวภัทรานุช มีศรีดี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
520 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640425 นางสาววรัญญา ไกยสวน วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
521 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640426 นางสาวสิตานัน ม่วงเพชร วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
522 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640427 นางสาวสุภาพร คำเกษ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
523 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640428 นางสาวอลินทิพย์ ชาแก้ว วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
524 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640429 นางหทัยรัตน์ เลาหะพานิช วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
525 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640430 นางสาวสมัชญา ขอสุข วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
526 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640431 นายสันติราษฎร์ สรรพจารย์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
527 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640501 นางสาวกนกวรรณ บุญรินทร์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
528 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640502 นางสาวกนกวรรณ ไสยวุฒิ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
529 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640503 นางสาวกชกร อ่วมอินจันทร์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
530 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640504 นางสาวณัฐรุจา เถื่อนเจริญ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
531 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640505 นางสาวณัฐลดา ค้าเจริญ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
532 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640506 นางธฤตวัน พิมเสน วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
533 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640507 นางสาวธิดารัตน์ สนธิ์ทิม วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
534 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640508 นายธีรัช วงษ์ษา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
535 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640510 นางสาวนัจนันท์ ไชยธวัช วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
536 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640511 นางสาวนาฏนภา สุมรัมย์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
537 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640512 นางสาวบุษบากร แก้วกล วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
538 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640513 นายปาริวัช เก้าอุดม วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
539 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640514 นางสาวปิยะธิดา ฉ่ำอำนวย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
540 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640515 นางสาวพัชรี นามแสง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
541 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640516 นางสาวเพ็ญวรา ธรรมสินธุ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
542 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640517 นางสาวเพิ่มศิริ ชมพู่ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
543 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640518 นางสาวรัตนา แต่งตั้ง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
544 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640519 นางสาววนิดา สัญญะลักษณ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
545 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640520 นางสาวสุภัคตรา ใจสะอาด วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
546 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640521 นายวิรัตน์ ชูรักษ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
547 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640522 นายวุฒิชัย มารมย์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
548 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640523 นางสาวสมฤดี ภาคนะภา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
549 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640524 นางสาวสินีนุช อิ่มสกุล วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
550 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640526 นางสาวสุปราณี กิ่งเพ็ชร์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640527 นายภูเบศ เสือจำศิล วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
552 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640528 นายอัครเดช กองเผือก วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
553 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640529 นางสาวอัชชาพรรณ บุญเกื้อ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
554 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640530 นางสาวไอลดา ขันธสนธิ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
555 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640601 นางสาวกรกนก แขมคำ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
556 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640602 นางสาวขนิษฐา จำปา วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
557 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640603 นางสาวกุลธิดา ธานี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
558 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640604 นางสาวขจีรัตน์ จำรัสศรี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
559 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640605 นางสาวแคทลียา แก้วธรรม วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
560 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640606 นายจาตุรันต์ ทองชมภูนุช วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
561 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640607 นายเฉลิมพล ผลไม้ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
562 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640608 นางสาวณัฐกานต์ อนุกูล วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
563 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640609 นางสาวตวงพร กาลวิโรจน์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
564 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640610 นางสาวนภัทร์สิริ ศรีสวัสดิ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
565 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640611 นางสาวนฤมล สุขประเสริฐ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
566 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640612 นางสาวปรางทอง หงษ์ทรง วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
567 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640614 นางสาวเพ็ญพักตร์ ประทุมสาย วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
568 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640615 นายมงคล อินทร์อารีย์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
569 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640616 นายนิธิกร วิสุทธิ์วงศ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
570 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640617 นายรณชัย เปลี่ยนสกุล วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
571 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640618 นางสาวรุ่งรัศมี สุขทรัพย์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
572 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640619 นางสาวเรณุกา แดงสีอ่อน วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
573 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640620 นางสาวฤชามน ชนาเมธดิสกร วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
574 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640622 นายธนากร พาอินทร์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
575 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640623 นางสาวศราวรรณ พิมพันธุ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
576 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640625 นายวรพิชชา กระโจมพล วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
577 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640626 นางหิรัณย์พร สมบัติทวี วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
578 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640627 นางสาวอรพรรณ พิชิ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
579 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640628 นางอรุณทิพย์ คงยนต์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
580 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640629 นางสาวอังสุดา ศรีสวัสดิ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
581 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640630 นายภาณุพันธ์ กฤตนาทิพย์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
582 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 63B44640631 นางสาวณภัทร แสนสิทธิ์ วิชาชีพครู ครุศาสตร์ 18/3/2565
583 ปริญญาโท 60B54650101 นายสุเชษฐ์ ชูคง การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 17/06/2565
584 ปริญญาโท 60B54650102 นางพัชรี ไชยสิทธิ์ การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 27/11/2563
585 ปริญญาโท 60B54650103 นางสาวชารีรัตน์ เสียงล้ำ การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 17/06/2565
586 ปริญญาโท 60B54650104 นายปานะพันธ์ อินทร์อ่ำ การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 16/09/2565
587 ปริญญาโท 60B54650105 นางสาวนรินทร์รัตน์ รักไธสงค์ การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 21/01/2565
588 ปริญญาโท 60B54650107 นายสุชาติ สืบทอง การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 18/06/2564
589 ปริญญาโท 60B54650108 นายวสันต์ ระเบียบ การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 17/06/2565
590 ปริญญาโท 60B54650109 นางสาวเบ็ญจกานต์ หนูขลิบ การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 19/08/2565
591 ปริญญาโท 60B54650110 นางสำเนา พงษ์อารีย์ การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 21/01/2565
592 ปริญญาเอก 60B74650103 นางพลอยกาญจน์ พึ่งเพียร การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 20/10/2566
593 ปริญญาเอก 60B74650105 นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ 20/10/2566
594 ปริญญาโท 60B54680101 นางสาวอภิญญา อ่อนโว หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 19/06/2563
595 ปริญญาโท 60B54680103 นางสาวอมรรัตน์ เตยหอม หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 20/03/2563
596 ปริญญาโท 60B54680105 นางยุวดี ไชยไธสง หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 24/04/2563
597 ปริญญาโท 60B54680106 นางสาวพิชญา ทองคำพานิช หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 21/05/2564
598 ปริญญาโท 60B54680109 นางสาวเหงียน ถิ เหลียว หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 19/06/2563
599 ปริญญาโท 60B54680110 นางสาวเหงียน ถิ ทู แถ่น หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 19/06/2563
600 ปริญญาโท 60B54680201 นางสาวกานต์วลี อ่ำประเวทย์ หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 24/04/2563
601 ปริญญาเอก 60B74650101 นางสาวศรัญญา ศรีเคน หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 18/11/2565
602 ปริญญาเอก 60B74650102 นางสาวปิยะวรรณ ท่าทราย หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 09/06/2566
603 ปริญญาเอก 60B74680101 นายปรเมศวร์ พืชผักหวาน หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 20/08/2564
604 ปริญญาเอก 60B74680102 นายปัญญาวิทย์ แจ่มกระจ่าง หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 21/05/2564
605 ปริญญาเอก 60B74680104 พระมหาวริทธิ์ธร จันทร์ชื่น หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 20/05/2565
606 ปริญญาโท 61B54680103 นางสาวณัฏฐวี สุนา หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 15/09/2566
607 ปริญญาโท 61B54680104 นางสาววินา บุญยัง หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 21/05/2564
608 ปริญญาโท 61B54680106 นางสาวรุ่งนภา วังโย หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 19/11/2564
609 ปริญญาโท 61B54680108 นางสาววรรณวิสาข์ ปิติไหว หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 21/05/2564
610 ปริญญาโท 61B54680112 นางสาวกนกวรรณ มั่งมี หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 10/03/2566
611 ปริญญาโท 61B54680201 นางสาวปภาวดี สบายจิต หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 10/02/2566
612 ปริญญาโท 61B54680202 นายวุฑฒินันท์ ศรีแสน หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 15/03/2567
613 ปริญญาโท 61B54680203 นางสาววรรณา สายสว่าง หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 16/07/2564
614 ปริญญาโท 61B54680204 นางสาวจิดาภา สกุลมา หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 18/03/2565
615 ปริญญาเอก 61B74680102 พระมหานพดล สีทอง หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 19/08/2565
616 ปริญญาเอก 61B74680103 นายทศทัศน์ บุญตา หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 17/09/2564
617 ปริญญาโท 62B54680101 นางสาวขวัญชนก อยู่ศรี หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 20/08/2564
618 ปริญญาโท 62B54680102 นางสาวสุธิชา อินแสน หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 20/08/2564
619 ปริญญาโท 62B54680201 นางสาวสุนิสา ภู่สอน หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 20/05/2565
620 ปริญญาโท 62B54680202 นางสาวชนิดาภา ยิ่งประยูร หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 16/12/2565
621 ปริญญาโท 62B54680204 นางสาวอภิญญา ไทยลาว หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 21/01/2565
622 ปริญญาโท 63B54680101 นายพัทธดนย์ ขอดเตชะ หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 19/11/2564
623 ปริญญาโท 63B54680102 นางสาวศรินยา เมษประสาท หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 16/09/2565
624 ปริญญาเอก 63B74680101 นางสาวพรรณิการ์ สมัคร หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 21/04/2566
625 ปริญญาเอก 63B74680105 MissTran Thi Bich Thao หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 21/04/2566
626 ปริญญาโท 63U54680101 Mr.Chang Yipeng หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 26/04/2565
627 ปริญญาโท 63U54680102 Mr.Guo Feifei หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 22/04/2565
628 ปริญญาโท 63U54680103 Mr.Yuan Liangzhi หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 26/04/2565
629 ปริญญาโท 63U54680104 Mr.Yang Pengfei หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 26/04/2565
630 ปริญญาโท 63U54680105 Mr.Xi Qing หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 19/08/2565
631 ปริญญาโท 63U54680106 Mr.Zhang Ancheng หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 26/04/2565
632 ปริญญาโท 63U54680107 MissXiao Qianlin หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 22/04/2565
633 ปริญญาโท 63U54680108 MissLi Xiaofeng หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 26/04/2565
634 ปริญญาโท 63U54680109 MissHuangfu Zhounan หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 22/04/2565
635 ปริญญาโท 63U54680110 MissZhao Yi หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 26/04/2565
636 ปริญญาโท 63U54680203 MissZhu Fengling หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 22/4/2565
637 ปริญญาโท 63U54680206 MissDou Jiayu หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 26/4/2565
638 ปริญญาโท 63U54680207 Mr.Yin Yao หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ 22/07/2565
639 ปริญญาโท 60B53170101 นางสาวดาริกา สกุลอินมา บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 22/05/2563
640 ปริญญาเอก 61G73170202 นายวรเทพ ตรีวิจิตร การบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 12/05/2566
641 ปริญญาเอก 61G73170104 นายถวัลย์ เทียนทอง การบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 16/07/2564
642 ปริญญาโท 60G54800102 จ่าอากาศเอกศุภณัฐ เวชมณี นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 16/07/2564
643 ปริญญาโท 60G54800103 นายพิสิษฐ์ ต้นกิตติรัตนากุล นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 17/06/2565
644 ปริญญาโท 60G54800104 นางสาวปัทมา จิตต์ระเบียบ นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 19/11/2564
645 ปริญญาโท 60G54800105 นายเปรมวิชช์ ธาดาไชโยสิทธิ์ นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 21/08/2563
646 ปริญญาโท 60G54800106 นางสาวกีรติ บินซัน นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 19/08/2565
647 ปริญญาโท 60G54800107 นางสาวเบญญาพร สอนสา นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 19/08/2565
648 ปริญญาโท 61G54800102 นายวัฒนา หงษี นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 18/06/2564
649 ปริญญาโท 61G54800104 นายตราบุญ คงคะรัศมี นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 12/05/2566
650 ปริญญาโท 62G54800206 นางสาวรัศมี ไชเดีย นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 19/11/2564
651 ปริญญาโท 62G54800207 นางสาวแสงดาว โบดัว นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 19/11/2564
652 ปริญญาเอก 60G74740101 นางสาวนภัสพร ทองพราย สิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 18/06/2564
653 ปริญญาเอก 60G74740104 นายยุทธนา นาคหกวิค สิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 19/02/2564
654 ปริญญาเอก 60G74740109 นายวิทยา ภัทรเมธากุล สิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 19/02/2564
655 ปริญญาโท 61G54810101 นายจักรชัย รุ่งสุข การจัดการระบบสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ 19/11/2564
656 ปริญญาโท 61G54810102 นางศรุดา เพ็งสวย การจัดการระบบสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ 19/02/2564
657 ปริญญาโท 61G54810103 นายสรณะ จันทร์วีนุกูล การจัดการระบบสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ 19/11/2564
658 ปริญญาโท 61G54810104 นายราเชนทร์ เสรีสกุลไชย การจัดการระบบสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ 15/03/2567
659 ปริญญาโท 61G54810105 นายประเสริฐ สิทธิผลวนิชกุล การจัดการระบบสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ 19/11/2564
660 ปริญญาโท 61G54810107 นายธีระพล รัตนเดช การจัดการระบบสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ 19/11/2564
661 ปริญญาโท 61G54810108 นางณฐา เมธาบุษยาธร การจัดการระบบสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ 19/02/2564
662 ปริญญาโท 61G54810109 นางสาวธรธารี จันทาวุฒิ การจัดการระบบสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ 19/02/2564
663 ปริญญาโท 62B54810101 นางอัญชลี งามผิว การจัดการระบบสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ 12/01/2567
664 ปริญญาโท 62B54810103 นางรุจินันท์ เหล่าจิรอังกูร การจัดการระบบสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ 12/01/2567
665 ปริญญาโท 61B52590101 นางสาวจุฑามาศ บุญรอต เทคโนโลยีการจัดการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร 20/10/2566
666 ปริญญาโท 61B52590106 นางสาวกนกวรรณ ยิ่งวันเจริญ เทคโนโลยีการจัดการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร 15/09/2566
667 ปริญญาโท 61B52590108 นางสาวหนึ่งฤทัย ด่านเขตร์แดน เทคโนโลยีการจัดการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร 16/12/2565
668 ปริญญาโท 61B52590109 นางสาวพัชรี เดชเลย์ เทคโนโลยีการจัดการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร 21/01/2565
669 ปริญญาโท 60B55100101 นายธนา กรองทอง การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21/08/2563
670 ปริญญาโท 60B55100104 นายวรนันท์ ตุงคโสภา การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21/08/2563
671 ปริญญาโท 60B55100105 นางสาวปุณิกา โกกิลารัตน์ การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21/08/2563
672 ปริญญาโท 61B55100101 นายบวรยศ สุธรรม การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16/07/2564
673 ปริญญาโท 61B55100102 นายสามารถ รุ่งเจริญ การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/02/2567
674 ปริญญาโท 61B55100103 นายกร กิตติพรรณวรกุล การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21/10/2565
675 ปริญญาโท 61B55100104 นางสาวศิรินธร ทวีชาติ การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/02/2567
676 ปริญญาโท 62B55100104 นางสาวพัชรกมล เมืองมีศรี การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21/10/2565

พัฒนาระบบโดยงานคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์test