รายการทำงาน หน้าแรก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2565-มิถุนายน พ.ศ. 2566 เข้าใช้ระบบตอบแบบสอบถาม ขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์รหัส 61 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 4 ปี รหัส 62 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 2 ปี รหัส 64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา ข้อมูลการตอบแบบสอบถามผู้สำเร็จการศึกษา แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตในสถานประกอบการ/หน่วยงาน รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สำหรับมือถือให้เลื่อนดูข้อมูลข้างล่าง

รายชื่อบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2566/แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อมูลการตอบแบบสอบถามของบัณฑิต


# คณะ บัณฑิตทั้งหมด(คน) รวม ตอบแบบสอบถามแล้ว(คน) รวม คิดเป็นร้อยละ รวม
ป.ตรี วิชาชีพครู ป.โท ป.เอก ป.ตรี วิชาชีพครู ป.โท ป.เอก ป.ตรี วิชาชีพครู ป.โท ป.เอก
1 ครุศาสตร์ 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 294 0 0 0 294 181 0 0 0 61.56 0.00 0.00 0.00 61.56
3 วิทยาการจัดการ 349 0 0 0 349 206 0 0 0 59.03 0.00 0.00 0.00 59.03
4 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 13 0 18 3 34 8 0 0 0 61.54 0.00 0.00 0.00 23.53
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 112 0 0 1 113 93 0 0 0 83.04 0.00 0.00 0.00 82.30
6 สาธารณสุขศาสตร์ 102 0 8 0 110 79 0 0 0 77.45 0.00 0.00 0.00 71.82
7 เทคโนโลยีการเกษตร 20 0 4 0 24 17 0 0 0 85.00 0.00 0.00 0.00 70.83
8 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 144 0 4 0 148 68 0 0 0 47.22 0.00 0.00 0.00 45.95
รวม 1034 0 37 5 1076 652 0 0 0 652 63.06 0.00 0.00 0.00 60.59

พัฒนาระบบโดยงานคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์test