รายการทำงาน หน้าแรก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2565-มิถุนายน พ.ศ. 2566 เข้าใช้ระบบตอบแบบสอบถาม ขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์รหัส 61 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 4 ปี รหัส 62 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 2 ปี รหัส 64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา ข้อมูลการตอบแบบสอบถามผู้สำเร็จการศึกษา แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตในสถานประกอบการ/หน่วยงาน รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สำหรับมือถือให้เลื่อนดูข้อมูลข้างล่าง

รายชื่อบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2566/แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา รหัส64จำนวนข้อมูล 16 รายการ
ที่ ระดับ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล สาขาวิชา คณะ วันที่จบการศึกษา วันที่ตอบ
1 ปริญญาตรี 64132710002 ว่าที่ร้อยตรีชยธร สาหร่าย เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566
2 ปริญญาตรี 64132710003 นายวรากร จรรยนัย เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566 07/06/2567
3 ปริญญาตรี 64132710004 นายธนกฤต อ่ำอุ่น เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566 11/06/2567
4 ปริญญาตรี 64132710005 นายพิเชษฐ์ ผลเจริญ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566 07/06/2567
5 ปริญญาตรี 64132710006 นายธนกร ไชยแก้ว เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566 04/06/2567
6 ปริญญาตรี 64132710008 นายสหภาพ นานิล เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566 04/06/2567
7 ปริญญาตรี 64132710009 นายอัษฎาวุธ สถิตย์วัฒนา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566
8 ปริญญาตรี 64132710010 นายพงศธร ประพฤติชอบ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566 08/06/2567
9 ปริญญาตรี 64132710011 นายทวีวัฒน์ บุญเงิน เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566 05/06/2567
10 ปริญญาตรี 64132710012 นายวรวัฒน์ โล่ห์คำ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566
11 ปริญญาตรี 64132710013 นายธวัช กลิ่นพุฒ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566 05/06/2567
12 ปริญญาตรี 64132710015 นายเทอดศักดิ์ มนต์อินทร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566 04/06/2567
13 ปริญญาตรี 64232710002 พันโทปิยะ ธรรมมะ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 04/08/2566 04/06/2567
14 ปริญญาตรี 64232710005 นายกรกช รำพรรณ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 04/08/2566
15 ปริญญาตรี 64232710006 นายลัทธพล เลือกไส เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 04/08/2566 05/06/2567
16 ปริญญาตรี 64232710007 นายรัฐฤทธิ์ เวียงอินทร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 04/08/2566

พัฒนาระบบโดยงานคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์test