รายการทำงาน หน้าแรก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2565-มิถุนายน พ.ศ. 2566 เข้าใช้ระบบตอบแบบสอบถาม ขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์รหัส 61 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 4 ปี รหัส 62 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 2 ปี รหัส 64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา ข้อมูลการตอบแบบสอบถามผู้สำเร็จการศึกษา แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตในสถานประกอบการ/หน่วยงาน รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สำหรับมือถือให้เลื่อนดูข้อมูลข้างล่าง

รายชื่อบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2566/แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566 รหัส 62จำนวนข้อมูล 1135 รายการ
ที่ ระดับ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล สาขาวิชา คณะ วันที่จบการศึกษา วันที่ตอบ
1 ปริญญาตรี 62120100001 นางสาววิมลมาศ ดุลย์มา ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
2 ปริญญาตรี 62120100003 นางสาวสปัน วัฒนรัตน์ ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
3 ปริญญาตรี 62120100004 นายรัฐธีร์ สัญชาตเจตน์กุล ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
4 ปริญญาตรี 62120100005 นางสาวพรรณิตา ดุษณีย์ ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
5 ปริญญาตรี 62120100006 นางสาวปริยาภรณ์ กานคูณ ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
6 ปริญญาตรี 62120100007 นางสาวฐาปนา เจริญถิ่น ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
7 ปริญญาตรี 62120100008 นายศิวา รวยพินิจ ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
8 ปริญญาตรี 62120100009 นายบุรณิน ตลับเงิน ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
9 ปริญญาตรี 62120100010 นายภูริทัต หงส์สิงห์ ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
10 ปริญญาตรี 62120100011 นางสาวชลธิชา ชิดสันเทียะ ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
11 ปริญญาตรี 62120100012 นางสาวศรัยรัตน์ สุขอร่าม ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
12 ปริญญาตรี 62120100013 นางสาววิศรา นาคี ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
13 ปริญญาตรี 62120100014 นางสาวอิศริญาภรณ์ ปรีชาเดช ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
14 ปริญญาตรี 62120100015 นายนพรัตน์ อินทิตานนท์ ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
15 ปริญญาตรี 62120100016 นายยศวัฒน์ เอี่ยมศรี ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
16 ปริญญาตรี 62120100017 นายจิรันตน์ ครองสามสี ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
17 ปริญญาตรี 62120100018 นายจิรัฏฐ์ ครองสามสี ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
18 ปริญญาตรี 62120100019 นางสาวนนลยา นุชบาง ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
19 ปริญญาตรี 62120100022 นายพงศ์ธร ไอทา ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
20 ปริญญาตรี 62120100023 นายนพรัตน์ แก้วศรีกลาง ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
21 ปริญญาตรี 62120100024 นางสาวโชษิตา ดุลประเสริฐ ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
22 ปริญญาตรี 62120100026 นางสาวนฤมล หมื่นราม ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
23 ปริญญาตรี 62120100027 นางสาวรัตนาภรณ์ พึ่งญาติ ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
24 ปริญญาตรี 62123020001 นางสาวณัฐริกา กิจประสงค์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566 19/05/2567
25 ปริญญาตรี 62123020002 นางสาวปณิดา ตุลาธร ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
26 ปริญญาตรี 62123020004 นางสาววราภรณ์ อ่างแก้ว ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
27 ปริญญาตรี 62123020006 นางสาวหัทยา ศรีธร ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
28 ปริญญาตรี 62123020007 นางสาวตรีเนตร โนโชติ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
29 ปริญญาตรี 62123020009 นางสาวกัลยรัตน์ พรรณกระวี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
30 ปริญญาตรี 62123020010 นางสาวนริศรา คงทิพย์ปัญญา ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
31 ปริญญาตรี 62123020011 นางสาวจิราพร อย่าลืมดี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
32 ปริญญาตรี 62123020014 นายเกริกพล เมืองชัย ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01/03/2567
33 ปริญญาตรี 62123020015 นางสาวศศิภาภรณ์ ขันธลักษณา ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/12/2566
34 ปริญญาตรี 62123020018 นางสาวนภัสสร ศรีสุพรรณ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
35 ปริญญาตรี 62123020019 นายภัทรกร ผ่องกมล ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03/05/2567
36 ปริญญาตรี 62123020021 นางสาวชนิตา เสาะพบดี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
37 ปริญญาตรี 62123020022 นางสาวปทิตตา ติยะศรี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
38 ปริญญาตรี 62123020023 นางสาววทันยา โตไทยะ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
39 ปริญญาตรี 62123020027 นายพันฤทธิ์ สียังเล็ก ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 05/01/2567
40 ปริญญาตรี 62123020028 นางสาวประภัสรา เพ็ชรักษ์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
41 ปริญญาตรี 62123020029 Mr.Guo Zhiwei ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
42 ปริญญาตรี 62123020032 นายธนันทร คุ้มภัย ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/11/2566
43 ปริญญาตรี 62123020039 นางสาวศรารัตน์ มัทธิกันต์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/12/2566
44 ปริญญาตรี 62123020040 นางสาวสิริยากร ศรีอร่าม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/12/2566
45 ปริญญาตรี 62123020043 นางสาวธนวรรณ นิยบุตร ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
46 ปริญญาตรี 62123020044 นางสาวอารียา ประเสริฐสุข ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
47 ปริญญาตรี 62123020048 นายอดิศักดิ์ มณีโชติ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03/05/2567
48 ปริญญาตรี 62123020049 นางสาวปิยฉัตร ฟูแสง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/12/2566
49 ปริญญาตรี 62123020050 นางสาววรรณิสา สุขกล้า ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
50 ปริญญาตรี 62123070001 นางสาววิลาวัลย์ หน่อคง การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 06/10/2566
51 ปริญญาตรี 62123070002 นางสาวอรยา ขาวสุข การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/12/2566
52 ปริญญาตรี 62123070003 นายปิยพงษ แย้มยิ้ม การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/11/2566
53 ปริญญาตรี 62123070004 นางสาวสิมายา สุขสุลาภ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
54 ปริญญาตรี 62123070005 นางสาวกนกพร พรหมมา การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
55 ปริญญาตรี 62123070006 นายหัสดิน พิเนตรเสถียร การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/12/2566
56 ปริญญาตรี 62123070007 นางสาวนิศาชล กองแก้ว การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
57 ปริญญาตรี 62123070008 นายธีระกานต์ ภูผาชัย การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
58 ปริญญาตรี 62123070009 นางสาวพรพรรณ อู่ทอง การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
59 ปริญญาตรี 62123070010 นางสาวสุกัญญา น้ำดอกไม้ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
60 ปริญญาตรี 62123070011 นางสาวขวัญจิรา จิตตะวงค์ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
61 ปริญญาตรี 62123070012 นางสาวนฤทธิ์ฐิมา ศรีนิยม การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
62 ปริญญาตรี 62123070013 นางสาวรัตนาวดี เชื้อท้าว การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
63 ปริญญาตรี 62123070014 นางสาวนวรัตน์ ชงกรานต์ทอง การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
64 ปริญญาตรี 62123070015 นางสาวธัญชนิต ทรัพย์อุภัย การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
65 ปริญญาตรี 62123070016 นางสาวฉัตรไพลิน ไวคำนวณ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/12/2566
66 ปริญญาตรี 62123070018 นางสาวทิราภรณ์ ศิริบรรพต การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
67 ปริญญาตรี 62123070019 นางสาวณิชารีย์ ศิริแพทย์ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
68 ปริญญาตรี 62123070023 นายธนวัฒน์ อินทรภาส การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
69 ปริญญาตรี 62123070025 นางสาวกัญญารัตน์ ไวยศิลา การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
70 ปริญญาตรี 62123070026 นายธันวา บุญอินทร์ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
71 ปริญญาตรี 62123070027 นางสาวแสงเดือน เขาแก้ว การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
72 ปริญญาตรี 62123070028 นางสาวอาทิตยา เขม้นเขตรการ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
73 ปริญญาตรี 62123020005 นายทวีสิน เจียรดอน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
74 ปริญญาตรี 62123020046 นางสาวพีรดา โพธิ์พรต รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01/03/2567
75 ปริญญาตรี 62123330001 นายสิทธิพงศ์ พงษ์ชัยสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
76 ปริญญาตรี 62123330002 นายอพิศักดิ์ สุโคตร รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
77 ปริญญาตรี 62123330003 นางสาววิภาวดี วิชาธร รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
78 ปริญญาตรี 62123330004 นายศักรินทร์ โตเชื้อ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
79 ปริญญาตรี 62123330005 นายตราภูมิ โนนไทย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
80 ปริญญาตรี 62123330006 นางสาวหทัยชนก แก้วสุขศรี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/11/2566
81 ปริญญาตรี 62123330007 นางสาวณิชกานต์ เศษบุญ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
82 ปริญญาตรี 62123330008 นางสาววิลาวัณย์ มิ่งมิตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
83 ปริญญาตรี 62123330009 นางสาวสุดาวดี กัดมั่น รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
84 ปริญญาตรี 62123330010 นางสาวนิภารัตน์ ทานขำ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
85 ปริญญาตรี 62123330011 นางสาวศศิวิมล เรืองเกษวิทย์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
86 ปริญญาตรี 62123330012 นางสาวโซเฟีย กูโน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/11/2566
87 ปริญญาตรี 62123330013 นายณฏฐกร ศรีสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
88 ปริญญาตรี 62123330014 นางสาวอารียา แก้วโส รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/11/2566
89 ปริญญาตรี 62123330016 นางสาววชิรญาณ์ ทารักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
90 ปริญญาตรี 62123330017 นางสาวจินดารัตน์ ภูวิโรจน์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
91 ปริญญาตรี 62123330018 นางสาวผุสดี กิจกระสัน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
92 ปริญญาตรี 62123330019 นางสาวนิสาชล แช่มฉาย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
93 ปริญญาตรี 62123330021 นางสาววราภรณ์ ส่งสมบูรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
94 ปริญญาตรี 62123330023 นางสาวพลอยไพลิน ศรีทองคำ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
95 ปริญญาตรี 62123330024 นางสาววิชญาดา สุนทรรส รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
96 ปริญญาตรี 62123330025 นางสาวอารีญา เฟื่องฟู รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
97 ปริญญาตรี 62123330026 นายธนิต แก้วโย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
98 ปริญญาตรี 62123330029 นายเสกสันต์ ชูวิไล รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
99 ปริญญาตรี 62123330030 นายชวัลวิทย์ ลาภเวช รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
100 ปริญญาตรี 62123330031 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวเขียว รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
101 ปริญญาตรี 62123330032 นางสาวกุลธิดา ทองดี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
102 ปริญญาตรี 62123330033 นายอภิวัฒน์ สุวรรณเหลา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
103 ปริญญาตรี 62123330034 นางสาวนภสร หอมจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
104 ปริญญาตรี 62123330036 นางสาวพรลภัส ชูวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/11/2566
105 ปริญญาตรี 62123330037 นางสาววรพร ไสยวุฒ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
106 ปริญญาตรี 62123330038 นายธนชัย คล่องณรงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/09/2566
107 ปริญญาตรี 62123330039 นางสาววรรณนิสา แต้มงาม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
108 ปริญญาตรี 62123330040 นางสาวศศินา ดิษฐวิบูลย์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
109 ปริญญาตรี 62123330041 นายพันธุ์เทพ พลจันทึก รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/11/2566
110 ปริญญาตรี 62123330042 นายบดินทร์ ไชยตาแสง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
111 ปริญญาตรี 62123330043 นายภาณุพงศ์ อ้วนแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/11/2566
112 ปริญญาตรี 62123330044 นายทิศณรงค์ จันทวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/12/2566
113 ปริญญาตรี 62123330045 นายอิสรา บึงไกร รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
114 ปริญญาตรี 62123330046 นางสาวณัฐพร เฮ็งมัก รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
115 ปริญญาตรี 62123330047 นางสาวฐิดารัตน์ อร่ามโรจน์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/11/2566
116 ปริญญาตรี 62123330048 นายสุพศิน ปานประสงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
117 ปริญญาตรี 62123330049 นางสาวอรยา แก้วบุญตา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
118 ปริญญาตรี 62123330052 นางสาวเพ็ญนภา พลนิยม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
119 ปริญญาตรี 62123330053 นายไวชยันต์ กองอุบล รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 04/08/2566
120 ปริญญาตรี 62123330056 นางสาวภัทราพร เงางาม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 04/08/2566
121 ปริญญาตรี 62123330057 นางสาวสุพัตรา ทองเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/11/2566
122 ปริญญาตรี 62123330058 นายธีรภัทร์ ฉลองคุณ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/12/2566
123 ปริญญาตรี 62123330059 นายปฐมพงศ์ มูลเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
124 ปริญญาตรี 62123330060 นางสาวกมลวรรณ แก้วเจิม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/06/2567
125 ปริญญาตรี 62123330061 นางสาวชลิตา อิบรอฮีม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
126 ปริญญาตรี 62123330064 นายยุทธพงศ์ ขันแสง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/12/2566
127 ปริญญาตรี 62123330065 นางสาวสิริยากร อินทรบุตร รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/11/2566
128 ปริญญาตรี 62123330066 นายเกียรติศักดิ์ สุขโชค รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
129 ปริญญาตรี 62123330067 นายมลฑล บัวภา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
130 ปริญญาตรี 62123330068 นางสาวขวัญชนก ศรีกุล รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 04/08/2566
131 ปริญญาตรี 62123330069 นางสาวณัฐวรรณ สุดศรีดา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 04/08/2566
132 ปริญญาตรี 62123330070 นางสาวอารียา ชายแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
133 ปริญญาตรี 62123330071 นางสาวกรรณธิมา ศรีสุนา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
134 ปริญญาตรี 62123330072 นายอาทิตย์ จี๋อุด รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
135 ปริญญาตรี 62123330075 นางสาวสิริวิมล แสงศรี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/11/2566
136 ปริญญาตรี 62123330076 นางสาวกัญญาณัฐ สายสิงห์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/11/2566
137 ปริญญาตรี 62123330077 นางสาวธิดารัตน์ ธงแถว รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/09/2566
138 ปริญญาตรี 62123330078 นางสาวสุกัญญา ปราบพาล รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/11/2566
139 ปริญญาตรี 62123330079 นางสาวเพชรรัตน์ ทรัพย์โสม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
140 ปริญญาตรี 62123330080 นายณัฐพล ฉุนพานิชย์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 05/01/2567
141 ปริญญาตรี 62123330081 นางสาวสุมิลตรา คงบุตร รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
142 ปริญญาตรี 62123330082 นางสาวสุจิตรา ป่าเป้า รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
143 ปริญญาตรี 62123330083 นายธนภัทร ประจำวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
144 ปริญญาตรี 62123330084 นายธนดล แสงศรี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
145 ปริญญาตรี 62123330085 นางสาวณัฐสุดา แสงพันไม้ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/11/2566
146 ปริญญาตรี 62123330086 นางสาวภัทราภรณ์ ผลวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
147 ปริญญาตรี 62123330087 นางสาวจินดารัตน์ พูลศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
148 ปริญญาตรี 62123330088 นางสาวรักชนก พลับชิด รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
149 ปริญญาตรี 62123330089 นางสาวปณิตา สนธิสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/11/2566
150 ปริญญาตรี 62123330090 นางสาวสุกัญญา จิตรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
151 ปริญญาตรี 62123330091 นางสาวชรินรัตน์ ภูมา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
152 ปริญญาตรี 62123330093 นางสาวสิริยากร หล่าซิว รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
153 ปริญญาตรี 62123330094 นางสาวพนิดา สุดสมัย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/11/2566
154 ปริญญาตรี 62123330095 นางสาวกิติญา พงษ์กุญชร รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/11/2566
155 ปริญญาตรี 62123330096 นางสาวนิภาพร คงสุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
156 ปริญญาตรี 62123330097 นายณัฐชัย เรืองอรุณ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/11/2566
157 ปริญญาตรี 62123330098 นายพลพสิษฐ์ เกิดผิวดี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/11/2566
158 ปริญญาตรี 62123330099 นางสาวหทัยรัตน์ ผิวอ่อน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/09/2566
159 ปริญญาตรี 62123330100 นางสาวธัญญลักษณ์ แสงศรี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
160 ปริญญาตรี 62123330101 นายพินิพัช หาเคน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
161 ปริญญาตรี 62123330103 นางสาวนุชนาถ พวงเพชร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
162 ปริญญาตรี 62123330104 นางสาวกุลนัฐ โพล้งหนู รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
163 ปริญญาตรี 62123330105 นางสาวอทิตญา นวลมิตร รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/11/2566
164 ปริญญาตรี 62123330106 นายจักรวาล อุ่นอก รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03/05/2567
165 ปริญญาตรี 62123330107 นางสาวพรธีรา นาคบุญธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/12/2566
166 ปริญญาตรี 62123330108 นางสาวชลธิชา พุ่มวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/09/2566
167 ปริญญาตรี 62123330109 นางสาวอริศรา กองแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
168 ปริญญาตรี 62123330111 นายอดิศร วาจาประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/09/2566
169 ปริญญาตรี 62123330112 นางสาวชลธิชา เลิศลพ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
170 ปริญญาตรี 62123330114 นางสาวภัทร สุวรรณรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/02/2567
171 ปริญญาตรี 62123330116 นางสาวพัชรินทร์ ด้วงมา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
172 ปริญญาตรี 62123330117 นายธนวิทย์ พิมพ์ดี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/11/2566
173 ปริญญาตรี 62123330119 นางสาวพรพรรณ ยานธุกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
174 ปริญญาตรี 62123330120 นางสาววารุณี พานทอง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
175 ปริญญาตรี 62123330122 นายนันทวัฒน์ เขียววิชัย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
176 ปริญญาตรี 62123330123 นางสาวจิราภรณ์ จันทร์เสม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
177 ปริญญาตรี 62123330124 นายกิตติธัช ชาภักดี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
178 ปริญญาตรี 62123370005 นางสาวปนัดดา สีพุฒ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
179 ปริญญาตรี 62123390002 นางสาววรรณสิริ แสงน้ำ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
180 ปริญญาตรี 62123390012 นางสาวกรกนก ไทยขำ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
181 ปริญญาตรี 62123390035 นางสาวณัฏธิดาภรณ์ วิริต รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
182 ปริญญาตรี 62123600034 นางสาวสิรภัทร ชูสุข รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/12/2566
183 ปริญญาตรี 62128186028 นางสาวรุวัยดา วงค์สมัน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
184 ปริญญาตรี 62128186029 นางสาวโสฬส เกตุฉัตร รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
185 ปริญญาตรี 62223330002 นางสาวนพรดา ชเวซิงเกอร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
186 ปริญญาตรี 62223330003 นางสาวพลอยปภัส อุ่นวัฒนธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
187 ปริญญาตรี 62223330006 นางสาวทิพย์ลดา จิตร์เกษม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
188 ปริญญาตรี 62223330007 นางสาวสุนิตรา นะวะคำ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
189 ปริญญาตรี 62223330008 นางสาวกัญญารัตน์ เขียวนิล รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
190 ปริญญาตรี 62223330010 นางสาวเพ็ญพิชชา เปรมสกุล รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
191 ปริญญาตรี 62223330011 นางสาวกัณฐมณี ท้าวศิริ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
192 ปริญญาตรี 62223330012 นางสาวอารีญา น้อยหงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
193 ปริญญาตรี 62223330014 นางสาวทิพวรรณ ฉ่ำชื่น รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03/02/2566
194 ปริญญาตรี 62223330015 นางสาวสุวนันท์ แสงประดับ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
195 ปริญญาตรี 62223330022 นายจารุวัฒน์ ศิลาเจริญธนกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
196 ปริญญาตรี 62223330023 นายอนันตชัย มิตรชิต รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
197 ปริญญาตรี 62223330024 นางสาวสุนิสา อินใย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
198 ปริญญาตรี 62223330025 นางสาววิไลลักษณ์ ประทุมสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
199 ปริญญาตรี 62223330026 นางสาวผกามาศ คำสันเทียะ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
200 ปริญญาตรี 62223330028 นายณัฐวุฒิ บุตรใส รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
201 ปริญญาตรี 62223330029 จ่าอากาศเอกธนพงษ์ ศรีทองธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
202 ปริญญาตรี 62223330031 นางสาวน้ำฝน พูนน้อย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
203 ปริญญาตรี 62223330032 สิบเอกวัฒนา เหลืองวัฒนวิไล รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03/05/2567
204 ปริญญาตรี 62223330033 นางสาวบุษบา เข้มแข็ง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
205 ปริญญาตรี 62223330035 นางสาวสุชีรา ศรีกงพลี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 04/08/2566
206 ปริญญาตรี 62223330039 นายอัครชัย หนุนภักดี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
207 ปริญญาตรี 62223330040 นางสาวแสงเดือน ขันทะบุตร รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
208 ปริญญาตรี 62223330041 นายประกิจ มุลทากุล รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
209 ปริญญาตรี 62223330043 นายปรเมษฐ์ แสวงหา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
210 ปริญญาตรี 62223330044 สิบตำรวจเอกรถสิทธิ์ ขำทัพ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03/03/2566
211 ปริญญาตรี 62223330047 นางสาวจุฑามาศ สีดาผัน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
212 ปริญญาตรี 62223330048 นายสมชาย โกมลวานิช รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
213 ปริญญาตรี 62223330102 นางสาวนัชญากาญจน์ ลิ้มรสสุคนธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 04/08/2566
214 ปริญญาตรี 62223330103 นางสาวณัชยาภรณ์ ฉิมชาญเวช รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
215 ปริญญาตรี 62223330104 นางสาวกมลรัตน์ หงันเปี่ยม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 04/08/2566
216 ปริญญาตรี 62223330105 นายแขไข คงแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/11/2565
217 ปริญญาตรี 62223330106 นางสาวรัตนพร รอบรู้ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 04/08/2566
218 ปริญญาตรี 62223330107 นายธนเดช พิมบุบผา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 05/01/2567
219 ปริญญาตรี 62523330001 นายฤทธิไกร เรียนเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/09/2566
220 ปริญญาตรี 62523330002 นางสาวจำรอง น้อม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/03/2565
221 ปริญญาตรี 62523330003 นางสาวชฎาพร เนาวราช รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/09/2566
222 ปริญญาตรี 62523330005 สิบเอกเสกสรรค์ ศรีสุข รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/03/2565
223 ปริญญาตรี 62523330008 นางสาวกนกลักษณ์ มะลิวัลย์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/03/2565
224 ปริญญาตรี 62523330009 นางสาวเวณิกา เงินกอง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/09/2566
225 ปริญญาตรี 62523330011 นายสรศักดิ์ ตันวีระ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/06/2567
226 ปริญญาตรี 62S23330003 นางสาวสโรชา โสพี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
227 ปริญญาตรี 62S23330005 นางสาวพรจินดา พัฒโนทัย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
228 ปริญญาตรี 62S23330006 นางสาววิยะดา สะบู่ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
229 ปริญญาตรี 62S23330007 นายอคเดช อินทร์วิเศษ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/12/2566
230 ปริญญาตรี 62S23330010 นางสาวสุพรรณษา จันทเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
231 ปริญญาตรี 62S23330011 นางสาวชลลดา ทูคำมี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
232 ปริญญาตรี 62S23330012 นายนิทัช พิงไธสง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
233 ปริญญาตรี 62S23330016 นายบัญชา ชื่นอุรา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/12/2566
234 ปริญญาตรี 62S23330017 นางสาวอภัสรา บุตรสมบัติ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
235 ปริญญาตรี 62S23330019 นายฐิติกร สันดี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
236 ปริญญาตรี 62S23330020 นายธนัสชพล ปาณะวร รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
237 ปริญญาตรี 62S23330021 นายคณิน อยู่สุข รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
238 ปริญญาตรี 62S23330022 นายสิรภพ บูชา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
239 ปริญญาตรี 62S23330024 นางสาวสุทธิดา บุญชู รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
240 ปริญญาตรี 62S23330025 นายปริญญา ชินภูเขียว รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
241 ปริญญาตรี 62S23330027 นายปริญญา เขตพิทักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
242 ปริญญาตรี 62123530001 นางสาวลัลณ์นลิน วรรณชนะ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 10/05/2567
243 ปริญญาตรี 62123530003 นางสาวบุณยานุช สมบูรณ์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 09/05/2567
244 ปริญญาตรี 62123530004 นางสาววรรณวิสา ผลสุข จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 09/05/2567
245 ปริญญาตรี 62123530005 นางสาวพรพิมล หอมอินทร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 05/04/2567
246 ปริญญาตรี 62123530008 นางสาวอภิชญา เพชรวารินทร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
247 ปริญญาตรี 62123530009 นางสาวมัทนา บู่คำ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 15/05/2567
248 ปริญญาตรี 62123530010 นางสาวสุดารัตน์ ศรีเกษ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 09/05/2567
249 ปริญญาตรี 62123530011 นางสาวกรรณิการ์ ผากาเกตุ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 09/05/2567
250 ปริญญาตรี 62123530012 นางสาวสุภาพร ศรีภักดี จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/12/2566
251 ปริญญาตรี 62123530013 นางสาวกนกวรรณ มีเผือก จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 10/05/2567
252 ปริญญาตรี 62123530014 นางสาวนิชธาวัลย์ หวังสม จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 09/05/2567
253 ปริญญาตรี 62123530015 นางสาววิภาวี ภูบานชื่น จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 08/05/2567
254 ปริญญาตรี 62123530016 นางสาวพรพิมล บุญจันทร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/12/2566
255 ปริญญาตรี 62123530018 นายสุภาวัทน์ สีแตงสุก จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
256 ปริญญาตรี 62123530019 นางสาวฐิติยา บุญเกิน จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 08/05/2567
257 ปริญญาตรี 62123530020 นายพูนศักดิ์ ดอกจันทร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 10/05/2567
258 ปริญญาตรี 62123530021 นางสาววรวรรณ ประดับเรือง จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566 15/05/2567
259 ปริญญาตรี 62123530022 นางสาววาทชา อุทรส จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 14/05/2567
260 ปริญญาตรี 62123530023 นางสาววรรณพร เวชประเสริฐ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 09/05/2567
261 ปริญญาตรี 62123530024 นายจิรภัทร ขาวจันทร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 14/05/2567
262 ปริญญาตรี 62123530025 นางสาวชนิดา สงวนวงศ์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 09/05/2567
263 ปริญญาตรี 62123530026 นางสาวชนิดา นันทา จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
264 ปริญญาตรี 62123530027 นางสาวธนภร จีนปภากรสกุล จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
265 ปริญญาตรี 62123530029 นางสาวภูริตา หงษ์นาค จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 15/05/2567
266 ปริญญาตรี 62123530030 นายธิชานนท์ พรมใจ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
267 ปริญญาตรี 62123530031 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขชูศรี จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 15/05/2567
268 ปริญญาตรี 62123530032 นางสาวณัฐริการ์ ริตพวง จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 08/05/2567
269 ปริญญาตรี 62123530033 นางสาวศิรินภา อู่ทอง จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
270 ปริญญาตรี 62123530034 นางสาวจิราภรณ์ เดชศิริบูรณ์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 09/05/2567
271 ปริญญาตรี 62123530035 นางสาววิภาภรณ์ ตุ้มปิ่น จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 09/05/2567
272 ปริญญาตรี 62123530036 นางสาวอภิรดี จิตต์ผ่องใส จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
273 ปริญญาตรี 62123530037 นางสาวสุวิชาดา ผินกลาง จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 08/05/2567
274 ปริญญาตรี 62123530038 นางสาวธนัชชา พิกุล จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 08/05/2567
275 ปริญญาตรี 62123530039 นางสาววิไลลักษณ์ ปู่กลิ่น จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 09/05/2567
276 ปริญญาตรี 62123530040 นางสาวอภิภาวดี ศรีแสง จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 09/05/2567
277 ปริญญาตรี 62123530042 นางสาวธารารัตน์ อินต๊ะเสนา จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 08/05/2567
278 ปริญญาตรี 62123530045 นางสาวนริศรา มะลิกอง จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 09/05/2567
279 ปริญญาตรี 62123530046 นางสาวทิพรัตน์ ภู่ไกรคุ้ม จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 15/05/2567
280 ปริญญาตรี 62123530047 นางสาววณิชยา บุญรอด จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 10/05/2567
281 ปริญญาตรี 62123530048 นางสาวรชพร เหลือแย้ม จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
282 ปริญญาตรี 62123530049 นางสาวรุจิรา อนุวัน จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 08/05/2567
283 ปริญญาตรี 62123530051 นายเดชาวัต พัฒนสาร จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03/05/2567
284 ปริญญาตรี 62123530052 นายสุภาพชาย ปักครึก จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 08/05/2567
285 ปริญญาตรี 62123530053 นางสาวภัทรภร วระโชติ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
286 ปริญญาตรี 62123530054 นายหิรัณย์กิจ ถนอมสุด จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 14/05/2567
287 ปริญญาตรี 62123530057 นางสาวประภัสสร กล่ำศรี จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566
288 ปริญญาตรี 62123530058 นายสุวพัชร์ เพ็ชรแสน จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/04/2566 08/05/2567
289 ปริญญาตรี 62123560002 นางสาววีรยา สุขโข ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
290 ปริญญาตรี 62123560004 นางสาวเขมิกาพัชญ์ ยาจุน ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
291 ปริญญาตรี 62123560005 นางสาวเกษนภา เรืองแจ่ม ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
292 ปริญญาตรี 62123560006 นายชิติพัทธ์ พรหมบุตร ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
293 ปริญญาตรี 62123560007 นายธนพงษ์ ซ้อนพิมาย ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
294 ปริญญาตรี 62123560008 นางสาวมุธิตา เวชกามา ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
295 ปริญญาตรี 62123560009 นางสาวศุภรานันท์ กล่อมเดช ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
296 ปริญญาตรี 62123560010 นางสาวสุธิตา พวงทอง ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
297 ปริญญาตรี 62123560011 นายภัทรพล กล่อมใจ ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
298 ปริญญาตรี 62123560012 นายกริชสราภรณ์ ทองมน ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
299 ปริญญาตรี 62123560013 นางสาวนุชิตา วิชาสิทธิ์ ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
300 ปริญญาตรี 62123560015 นางสาวแจ่มนภา แก้วชะอุ่ม ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
301 ปริญญาตรี 62123560016 นางสาวจิราภรณ์ ขันทอง ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
302 ปริญญาตรี 62123560017 นางสาวเพชรรัตน์ นุ่มมาก ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
303 ปริญญาตรี 62123560018 นางสาวสุพัตรา ชูชื่น ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
304 ปริญญาตรี 62123560019 นางสาวณัฏฐณิชา จุฑาวรรณธนะ ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
305 ปริญญาตรี 62123570001 นางสาวศศิวิมล บุตวงษ์ ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
306 ปริญญาตรี 62123570002 นางสาวลักษมีกานต์ มองพิมาย ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
307 ปริญญาตรี 62123570003 นางสาวชุติกาญจน์ หวันธรรมา ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
308 ปริญญาตรี 62123570005 นางสาวพิชญาภัค เพียจันทร์ ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
309 ปริญญาตรี 62123570008 นางสาวกชพร ยังประเสริฐ ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
310 ปริญญาตรี 62123570011 นายณรงค์ชัย ไกรวารี ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
311 ปริญญาตรี 62123570012 นายจักรกฤษณ์ พิมภุก ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 05/04/2567
312 ปริญญาตรี 62123570013 นางสาวสุดารัตน์ โกสีนันท์ ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
313 ปริญญาตรี 62123570015 นางสาวอรุณรัตน์ ทรงประโคน ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
314 ปริญญาตรี 62123580001 นางสาวมนต์นภา เกตุพงษ์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
315 ปริญญาตรี 62123580002 นางสาวสุกัญญา จุ้ยเจริญ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
316 ปริญญาตรี 62123580003 นางสาววารุณี พุทธประจบ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
317 ปริญญาตรี 62123580006 นายพงศ์ภัค เพ็ชรนิล นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 05/04/2567
318 ปริญญาตรี 62123580007 นางสาวรัตติกาล พานเงิน นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
319 ปริญญาตรี 62123580008 นางสาวสุรีพร ปัญญาหาร นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
320 ปริญญาตรี 62123580010 นางสาวณัฐฐินันท์ อินทร์แก้ว นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
321 ปริญญาตรี 62123580011 นายธนวัฒน์ เอียดพวง นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
322 ปริญญาตรี 62123580013 นายฐิติภูมิ มงคล นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
323 ปริญญาตรี 62123580014 นางสาวศุลีพร มีโถ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/12/2566
324 ปริญญาตรี 62123580015 นายกีรติ คงสมนึก นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
325 ปริญญาตรี 62123580016 นายรุ้งศักดิ์ ศรีมงคล นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
326 ปริญญาตรี 62123580017 นางสาวชนัญชิดา ทองชุบ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
327 ปริญญาตรี 62123580018 นายธยศพล น้อยรอด นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
328 ปริญญาตรี 62123580019 นายสกนธ์ธรณ์ มั่นประสิทธิ์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
329 ปริญญาตรี 62123580020 นายภควัต สุขจิตร์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/12/2566
330 ปริญญาตรี 62123580021 นางสาวณัฐริกา ฮดโสดา นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/12/2566
331 ปริญญาตรี 62123580023 นางสาววนิดา สายจันทร์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
332 ปริญญาตรี 62123580024 นางสาวกชกร สุภาวิมล นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/06/2566
333 ปริญญาตรี 62123580026 นางสาวภัทราภรณ์ สิมพา นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/12/2566
334 ปริญญาตรี 62123580027 นางสาวธนภัทร นารินทร์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
335 ปริญญาตรี 62123580029 นางสาววรรณิษา แท่นดี นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
336 ปริญญาตรี 62123580031 นายดนัยภพศรัณย์ รุ่งโรจน์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/11/2566
337 ปริญญาตรี 62123580034 นายภานุวัฒน์ สินแก้ว นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
338 ปริญญาตรี 62123580035 นางสาวณรัชช์สิตา ตรีเดช นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
339 ปริญญาตรี 62123580036 นางสาววรรณวิษา เกตุเกิด นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2566
340 ปริญญาตรี 62123580038 นางสาวสุนันทา แท่งหอม นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
341 ปริญญาตรี 62123580039 นายศิรเมศร์ รังสิมาศุภวัฒน์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/12/2566
342 ปริญญาตรี 62128102019 นางสาวกัณฑวรัฐ อุทารสุวีรัตน์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/07/2566
343 ปริญญาตรี 62122420009 นายยศกร สุกใส นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 03/05/2567 04/06/2567
344 ปริญญาตรี 62122420018 นางสาวทิยากร เป้าชัง นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 08/12/2566
345 ปริญญาตรี 62123150002 นางสาวนริศรา ไม้ตะเภา นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 08/05/2566 04/06/2567
346 ปริญญาตรี 62123150003 นางสาวอาภัสรา มะหิชาติ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 08/05/2566
347 ปริญญาตรี 62123150004 นางสาวรัตนาภรณ์ รุ่งศรี นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 08/05/2566 04/06/2567
348 ปริญญาตรี 62123150005 นางสาววิภาวี กลิ่นเกษร นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 08/05/2566 04/06/2567
349 ปริญญาตรี 62123150007 นางสาวภัทราภรณ์ มาลี นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 08/05/2566
350 ปริญญาตรี 62123150008 นางสาวศุภนิดา นาคละไม นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 08/05/2566 04/06/2567
351 ปริญญาตรี 62123150009 นางสาวนิภาวรรณ ละหานนอก นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 08/05/2566
352 ปริญญาตรี 62123150010 นายกิตติพงษ์ ชูวงษ์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 08/05/2566 04/06/2567
353 ปริญญาตรี 62123150013 นางสาวสุธิดา เอบประโคน นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 03/05/2567 04/06/2567
354 ปริญญาตรี 62123150014 นายชนกชนม์ กำปั่นเพชร นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 03/05/2567
355 ปริญญาตรี 62123150016 นางสาวชญานี ก้อนสันทัด นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 08/05/2566 04/06/2567
356 ปริญญาตรี 62123150017 นางสาวสุชาดา เรืองสว่าง นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 08/05/2566 04/06/2567
357 ปริญญาตรี 62123150018 นางสาวปัทมาส ทองรุ้ง นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 03/05/2567 04/06/2567
358 ปริญญาตรี 62123150021 นางสาวสุนิสา กันหาคม นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 08/05/2566 04/06/2567
359 ปริญญาตรี 62123150022 นายอภิวิชญ์ อินทร์ใหญ่ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 08/05/2566
360 ปริญญาตรี 62123150023 นายธานินทร์ มุลาสะเก นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 03/05/2567 04/06/2567
361 ปริญญาตรี 62123180001 นางสาวพิชชาภา วิริยะกุล การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566 20/05/2567
362 ปริญญาตรี 62123180002 นางสาวธัญภรณ์ มาทอง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566 20/05/2567
363 ปริญญาตรี 62123180003 นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ชู การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566 18/05/2567
364 ปริญญาตรี 62123180008 นางสาวกรชญา จำปาทอง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566 17/05/2567
365 ปริญญาตรี 62123180009 นางสาวกนกพร นราพล การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566 27/05/2567
366 ปริญญาตรี 62123180010 นางสาวอารยา โพธิถิน การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566 20/05/2567
367 ปริญญาตรี 62123180012 นายการัณย์ บุตรพรม การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566 20/05/2567
368 ปริญญาตรี 62123180014 นายณัฐพล สิงสาหัส การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566
369 ปริญญาตรี 62123180015 นางสาววณิชยา พรรณปราโมทย์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566 01/05/2567
370 ปริญญาตรี 62123180016 นางสาวอัจฉรา กลมเกลี้ยง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566 19/05/2567
371 ปริญญาตรี 62123180018 นางสาวนริศรา นิดพะเนาว์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566 14/05/2567
372 ปริญญาตรี 62123180019 นางสาวศศิพิมพ์ รัตนสุวรรณ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566 21/05/2567
373 ปริญญาตรี 62123180020 นายภูรินทร์ แม่นทอง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566 20/05/2567
374 ปริญญาตรี 62123180022 นางสาวสุพรรษา นาแพง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566 20/05/2567
375 ปริญญาตรี 62123180024 นายระพีพัฒน์ เป้าทอง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 02/06/2566
376 ปริญญาตรี 62123180025 นางสาวบุญศิกาญจน์ ไชโย การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566 20/05/2567
377 ปริญญาตรี 62123180026 นางสาวสุภาพร นิลกล่ำ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566 18/05/2567
378 ปริญญาตรี 62123180027 นางสาวกณิกา ศรีขำ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566 20/05/2567
379 ปริญญาตรี 62123180028 นายวรกานต์ ปิ่นทอง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566 01/05/2567
380 ปริญญาตรี 62123180029 นางสาวอรประภา อิ่มโม้ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/09/2566 19/05/2567
381 ปริญญาตรี 62123180031 นางสาวปิยะมาพร ม่วงงาม การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566 13/05/2567
382 ปริญญาตรี 62123180032 นายณัฐวัฒน์ รักยิ้ม การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566 20/05/2567
383 ปริญญาตรี 62123180033 นายพรหมมินทร์ บุญเลิศ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 02/06/2566
384 ปริญญาตรี 62123180034 นายวชิรวิทย์ แหยมนุช การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 04/08/2566 20/05/2567
385 ปริญญาตรี 62123180035 นางสาวศิริรัตน์ แย้มสวน การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566 13/05/2567
386 ปริญญาตรี 62123180038 นางสาวธิดารัตน์ มาลา การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566 20/05/2567
387 ปริญญาตรี 62123180042 นางสาวชลดา จานุสังข์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566
388 ปริญญาตรี 62123180043 นางสาวกัสมา สุขสาลี การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566 13/05/2567
389 ปริญญาตรี 62123180044 นายพงศกร ปลูกงาม การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 03/05/2567
390 ปริญญาตรี 62123180045 นางสาวสุภารัตน์ จันทร์ตัน การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566 21/05/2567
391 ปริญญาตรี 62123180046 นางสาวอรจิรา โนรี การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566
392 ปริญญาตรี 62123180047 นางสาวสรัลชนา มหิธิธรรมธร การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566 19/05/2567
393 ปริญญาตรี 62123180049 นางสาวสุกัญญารัตน์ ทัศศิริ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566
394 ปริญญาตรี 62123180051 นางสาวฑิตฐิตา เจริญศรี การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566 20/05/2567
395 ปริญญาตรี 62123180053 นายรัฐพล โสมรุษ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/05/2566 20/05/2567
396 ปริญญาตรี 62223180003 นางสาวกมลชนก จันทรเสนา การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 07/07/2566
397 ปริญญาตรี 62223180006 นางสาวรุ่งระวี แก้วศรีงาม การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566 19/05/2567
398 ปริญญาตรี 62223180009 นางสาวรัตติกานต์ ทรัพย์พงษ์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 03/05/2567 19/05/2567
399 ปริญญาตรี 62223180011 นางสาวปัณณธร บุญผ่อง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 05/01/2567 20/05/2567
400 ปริญญาตรี 62223180012 นางสาวภิญญมาศ เฮ๋อ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566 20/05/2567
401 ปริญญาตรี 62223180015 นางสาวอุมาพร เกตุทองดี การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566 20/05/2567
402 ปริญญาตรี 62223180016 นางสาวสุรารักษ์ คำจันทร์ศรี การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 03/05/2567 20/05/2567
403 ปริญญาตรี 62223180017 นางสาวพลอยวรีย์ แก้วโกมุท การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 07/06/2567
404 ปริญญาตรี 62223180019 นางทัศนา พรรณโคตร การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 02/06/2566 19/05/2567
405 ปริญญาตรี 62223180020 นางสาวมัจฉา พุ่มหริ่ง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566 20/05/2567
406 ปริญญาตรี 62223180023 นางสาวจริยา นาเมืองจันทร์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 05/01/2567 20/05/2567
407 ปริญญาตรี 62223180024 นางสาวชนาพร ตั้งใจ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 02/06/2566 19/05/2567
408 ปริญญาตรี 62223180027 นางสาวจิราวรรณ แก่นไทย การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566 20/05/2567
409 ปริญญาตรี 62223180029 นายเมธวิน วิสัชนาม การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566 19/05/2567
410 ปริญญาตรี 62223180030 นางสาวรุ่งนภา พงษ์ประสาสน์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 07/06/2567 19/05/2567
411 ปริญญาตรี 62223180032 นายกฤษรากร แกล้ววิทย์กิจ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566 19/05/2567
412 ปริญญาตรี 62223180034 นางสาววรรณี พันธุ์กะวี การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 07/06/2567 19/05/2567
413 ปริญญาตรี 62223180038 นางสาวเสาวรส แซ่ฮ้อ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566 20/05/2567
414 ปริญญาตรี 62223180040 นางสาวธิรนันท์ เจริญโพธิสิริ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 05/01/2567 20/05/2567
415 ปริญญาตรี 62223180041 นางสาวบัวทอง คำถา การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 07/06/2567 20/05/2567
416 ปริญญาตรี 62223180044 นางสาวจรัสพร พรมเกษร การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 05/01/2567 20/05/2567
417 ปริญญาตรี 62223180045 นางสาวภัควลัญชญ์ โมกขาว การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 07/06/2567 19/05/2567
418 ปริญญาตรี 62223180046 นายณรงค์กร สารสังข์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 05/01/2567 20/05/2567
419 ปริญญาตรี 62223180050 นางสาวปรีญาพัชร เอื้อพรชัยธัช การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 03/05/2567 20/05/2567
420 ปริญญาตรี 62223180056 นายกฤษดา เสริมสิน การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 05/01/2567 19/05/2567
421 ปริญญาตรี 62223180057 นางสาวสุจิตรา พรมบุญ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566 20/05/2567
422 ปริญญาตรี 62223180060 นางสาวจินตนา ทองแก้ว การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566 19/05/2567
423 ปริญญาตรี 62223180069 นางสาวชณัญญา เกลี้ยกล่อม การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 07/06/2567 20/05/2567
424 ปริญญาตรี 62223180070 นางสาวอ้อมฤทัย ไชยกา การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 05/01/2567 20/05/2567
425 ปริญญาตรี 62223180071 นางสาวอธิตา บุษบา การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566 20/05/2567
426 ปริญญาตรี 62223180074 นายนิพนธ์ แซ่โค้ว การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/01/2566
427 ปริญญาตรี 62223180076 นางสาวกนกวรรณ วงศ์วิเชียร การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566 20/05/2567
428 ปริญญาตรี 62223180077 นางสาววริษา โหมดวัฒนะ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 02/06/2566
429 ปริญญาตรี 62223180079 นางสาวพัชรินทร์ วงษาหาราช การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 03/05/2567 20/05/2567
430 ปริญญาตรี 62223180081 นางสาววรณัชชยากรณ์ พีรชยาไกรเลิศ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566
431 ปริญญาตรี 62223180102 นางสาวสุดารัตน์ ทวีสิงห์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566 01/06/2567
432 ปริญญาตรี 62223180105 นางสาวแพรวพรรณ จิตหาญ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 07/06/2567 20/05/2567
433 ปริญญาตรี 62223180108 นางสาวกชพร โต้เพชร การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566 20/05/2567
434 ปริญญาตรี 62223180110 นายนิรันทร์ แก้วกำพล การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566 20/05/2567
435 ปริญญาตรี 62223180113 นางสาวปิยฉัตร ศรีมะละ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 05/01/2567 20/05/2567
436 ปริญญาตรี 62223180114 นางสาวจารุวรรณ อ่อนสำลี การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566 20/05/2567
437 ปริญญาตรี 62223180115 นางสาวจุฑามาศ โอนอ่อน การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566 20/05/2567
438 ปริญญาตรี 62223180116 นางสาวเขมอัปสร กุลวงค์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 07/06/2567 20/05/2567
439 ปริญญาตรี 62223180117 นางสาวอณัฐภิวิกร เจ้าทรัพย์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566
440 ปริญญาตรี 62223180121 นายชลชาติ แยงเบียกู่ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566 20/05/2567
441 ปริญญาตรี 62223180122 นายสมชาย บุญปัน การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566 20/05/2567
442 ปริญญาตรี 62223180123 นางสาวมัลลิกา ไชยราช การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566 20/05/2567
443 ปริญญาตรี 62223180124 นางสาวพรพรรณ สุภา การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566 20/05/2567
444 ปริญญาตรี 62223180125 นายสหพล นามนู การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 07/06/2567 20/05/2567
445 ปริญญาตรี 62223180128 นางสาวธนารีย์ จิตต์แสวง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08/12/2566 20/05/2567
446 ปริญญาตรี 62523180001 นางสาววิรินทร์ อินทร์ธูป การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/01/2566
447 ปริญญาตรี 62523180003 นางสาวชมพูนุท ไชยวุฒิ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/01/2566
448 ปริญญาตรี 62523180006 นางสาวชนิตา รุ่งแพน การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/01/2566
449 ปริญญาตรี 62523180009 นางอำพร แมคเคลวี่ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 07/07/2566
450 ปริญญาตรี 62523180015 นางสาวภิพัช สังกรม การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12/01/2566
451 ปริญญาตรี 62523180017 นางสาวศุภิสรา สวัสดิ์นำชัย การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 04/08/2566
452 ปริญญาตรี 62123220002 นางสาวกัญญารัตน์ กันทำ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/05/2566 30/05/2567
453 ปริญญาตรี 62123220003 นางสาวดลหทัย รุ่งปุญญะสิทธิ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/05/2566 01/06/2567
454 ปริญญาตรี 62123220004 นางสาวทิพวรรณ์ จำรัมย์ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/05/2566 02/06/2567
455 ปริญญาตรี 62123220005 นายปุญญพัฒน์ ใจวัฒนาสวัสดิ์ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/05/2566 02/06/2567
456 ปริญญาตรี 62123220007 นางสาวรัตนกร บุญยิ้ม การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/05/2566
457 ปริญญาตรี 62123220008 นางสาวสายฝน กลางนอก การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/12/2566
458 ปริญญาตรี 62123220009 นายวายุ ไวยวิฬา การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/05/2566 01/06/2567
459 ปริญญาตรี 62123220010 นางสาวกันยารัตน์ ภักดี การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/05/2566 02/06/2567
460 ปริญญาตรี 62123220011 นายนรารัตน์ ทองสาโคม การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/05/2566
461 ปริญญาตรี 62123220012 นางสาวฐิติพร บุญแก้วศรีชัย การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/05/2566 02/06/2567
462 ปริญญาตรี 62123220013 นางสาวอมลวรรณ ผลชาติ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/05/2566 02/06/2567
463 ปริญญาตรี 62123220014 นางสาวปัทมพร ผลทรง การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/05/2566 01/06/2567
464 ปริญญาตรี 62123220015 นายณัฐพร ลาเทิง การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/05/2566 02/06/2567
465 ปริญญาตรี 62123220016 นายรัตนพล พุทธโกษา การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/05/2566 02/06/2567
466 ปริญญาตรี 62123220017 นางสาวอรวรรณ โบวิเชียร การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 04/08/2566 02/06/2567
467 ปริญญาตรี 62123220018 นางสาวกนิษฐา กลิ่นเกษร การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/05/2566
468 ปริญญาตรี 62123220019 นางสาวปวันรัตน์ แสงนาค การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/12/2566 02/06/2567
469 ปริญญาตรี 62123220021 นายธราธิป ชื่นบาน การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/12/2566 30/05/2567
470 ปริญญาตรี 62123470020 นายธนกฤต พวงแก้ว การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 01/03/2567
471 ปริญญาตรี 62123470029 นายทรงศักดิ์ สังศิริ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 05/04/2567
472 ปริญญาตรี 62123470030 นายธนดล พงษ์วัตร์ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/12/2566 02/06/2567
473 ปริญญาตรี 62123470033 นายธนธรณ์ ธรรมจิตร การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/12/2566 02/06/2567
474 ปริญญาตรี 62223220001 นายวันวิน จังจริง การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/12/2566 02/06/2567
475 ปริญญาตรี 62223220002 นางสาวอรัญญา แก้วคูณ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/12/2566 02/06/2567
476 ปริญญาตรี 62223220003 นางสาววิไลวรรณ สวยเอี่ยม การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12/07/2565 02/06/2567
477 ปริญญาตรี 62223220004 นางสาวธัญชพัชร์ บุญคง การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/12/2566
478 ปริญญาตรี 62223220005 นางสาวอัมพรดิษฐี ปันทกูล การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/12/2566 02/06/2567
479 ปริญญาตรี 62223220007 นางนันท์นภัส แสนสิงห์ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/12/2566 02/06/2567
480 ปริญญาตรี 62223220008 นางสาวศิริพร ร่วมสมัคร การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 07/07/2566 02/06/2567
481 ปริญญาตรี 62223220012 นางสาวเสาวภาคย์ ศรีเมือง การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/12/2566
482 ปริญญาตรี 62223220015 นางสาวสายธารทิพย์ มูลมานัส การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/12/2566 02/06/2567
483 ปริญญาตรี 62223220016 นางสาวกฤษณา ไชยฮะนิจ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/05/2566 02/06/2567
484 ปริญญาตรี 62123230001 นางสาวทิพานัน ชะเอมไทย การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 07/04/2566 31/05/2567
485 ปริญญาตรี 62123230002 นางสาวพัณณิตา หมายงาม การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 07/04/2566 31/05/2567
486 ปริญญาตรี 62123230003 นายวัชรพล สายเเวว การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 07/04/2566 30/05/2567
487 ปริญญาตรี 62123230004 นางสาววริศรา ช้างสาร การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 07/04/2566 02/06/2567
488 ปริญญาตรี 62123230006 นางสาวอัจจิมา เก็งสาริกิจ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 07/04/2566 01/06/2567
489 ปริญญาตรี 62123230007 นางสาวปภาดา พงศ์อัจฉริยกุล การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 07/04/2566 31/05/2567
490 ปริญญาตรี 62123230008 นางสาวศิราพร สาดบางเคียน การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 07/04/2566 31/05/2567
491 ปริญญาตรี 62123230009 นางสาวภัททิราภรณ์ คำยัง การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 07/04/2566 01/06/2567
492 ปริญญาตรี 62123230010 นางสาวชุมาพร ดอกบุญนาค การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 07/04/2566 31/05/2567
493 ปริญญาตรี 62123230011 นางสาวศุภลักษณ์ ภาวันนา การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 07/04/2566 01/06/2567
494 ปริญญาตรี 62123230012 นางสาวกานดา ไสยรัตน์ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 07/04/2566
495 ปริญญาตรี 62123230018 นางสาวพิมพ์นิภา ภูเหลื่อม การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08/12/2566 01/06/2567
496 ปริญญาตรี 62123230021 นางสาวอภิสรา สีเงิน การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 07/04/2566 01/06/2567
497 ปริญญาตรี 62123230023 นายภาสวุฒิ เปี่ยมหก การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 07/04/2566
498 ปริญญาตรี 62123630030 นางสาวอภิญญา ตุระคะวินทร์ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 02/06/2566 02/06/2567
499 ปริญญาตรี 62123390001 นายวริทธิ์นันท์ ขวัญมงคลชัย การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 08/05/2566
500 ปริญญาตรี 62123390003 นางสาวพันธุ์ทิพย์ แจ้งเนตต์ การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 08/05/2566
501 ปริญญาตรี 62123390004 นางสาวชลธิชา ทองพู การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 02/02/2567
502 ปริญญาตรี 62123390008 นายพัชร บุญปกครอง การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 08/05/2566
503 ปริญญาตรี 62123390009 นางสาวเขมมิกา แพงศรีรักษา การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 08/05/2566
504 ปริญญาตรี 62123390010 นางสาววนารี พัสดุ การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 08/05/2566
505 ปริญญาตรี 62123390011 นางสาวฐาปนี มะโนสาร การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 08/05/2566
506 ปริญญาตรี 62123390013 นายอนุชาติ โตประโคน การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 08/05/2566
507 ปริญญาตรี 62123390014 นางสาวพุทธิดา บุญยเวทย์ การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 08/05/2566
508 ปริญญาตรี 62123390015 นางสาววชิราภรณ์ สิงคราช การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 08/05/2566
509 ปริญญาตรี 62123390016 นางสาวอรวรรณ จันนวล การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 08/05/2566
510 ปริญญาตรี 62123390017 นางสาวปรียา พรมแดน การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 02/02/2567
511 ปริญญาตรี 62123390018 นางสาวอภิษฎา ภู่ภูษิต การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 08/05/2566
512 ปริญญาตรี 62123390019 นายกลพัฒน์ แสงทอง การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 02/02/2567
513 ปริญญาตรี 62123390020 นางสาวอนุสรา หมึกไธสง การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 08/05/2566
514 ปริญญาตรี 62123390021 นางสาวอาทิตยา สามารถ การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 02/02/2567
515 ปริญญาตรี 62123390022 นางสาวนิภารัตน์ เอาเจริญยิ่ง การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 08/05/2566
516 ปริญญาตรี 62123390024 นางสาวอำภา บุตรพรม การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 01/03/2567
517 ปริญญาตรี 62123390025 นายอนุวัต ฝึกกาย การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 05/04/2567
518 ปริญญาตรี 62123390026 นางสาวพรอาสาห์ ประกอบนันท์ การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 08/05/2566
519 ปริญญาตรี 62123390027 นางสาวนาฟ้า กันธ์พันธ์ การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 05/04/2567
520 ปริญญาตรี 62123390028 นางสาวจิรวรรณ บุญช่วย การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 08/05/2566
521 ปริญญาตรี 62123390029 นางสาวปณิดา สะสม การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 08/05/2566
522 ปริญญาตรี 62123390031 นางสาวปียะบุตร ดีสูงเนิน การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 08/12/2566
523 ปริญญาตรี 62123390032 นางสาวนันทิยา สายสูงเนิน การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 05/04/2567
524 ปริญญาตรี 62123390034 นางสาวปรายรุ้ง พรรัตน์ การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 08/05/2566
525 ปริญญาตรี 62123390036 นางสาวพิมพ์ปณิธาน สังฆนาค การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 08/05/2566
526 ปริญญาตรี 62123390037 นางสาวกรกนก แก้วกระจาย การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 08/05/2566
527 ปริญญาตรี 62123470001 นายคเณศร์ เกษมสุข การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 04/08/2566
528 ปริญญาตรี 62123470002 นางสาวเยาวลักษณ์ จันเดช การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 06/10/2566 09/07/2567
529 ปริญญาตรี 62123470003 นางสาวลดาภรณ์ นพพันธ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 08/09/2566 05/06/2567
530 ปริญญาตรี 62123470005 นางสาวกมลธนัฐ สารพล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 06/10/2566 09/07/2567
531 ปริญญาตรี 62123470006 นางสาวสุดารัตน์ ผลบุตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 02/11/2566
532 ปริญญาตรี 62123470008 นายวุฒิชัย รุททองจันทร์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 04/08/2566 09/07/2567
533 ปริญญาตรี 62123470012 นางสาวพิมรดา มีแสง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 08/09/2566 31/05/2567
534 ปริญญาตรี 62123470013 นางสาวศศิธร บุตรศรี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 06/10/2566 09/07/2567
535 ปริญญาตรี 62123470014 นางสาวมัสวีร์ พระสว่าง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 02/11/2566 10/06/2567
536 ปริญญาตรี 62123470015 นายอานนท์ ทานนท์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 04/08/2566 04/06/2567
537 ปริญญาตรี 62123470017 นางสาวณัฐนันท์ เจริญผล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 08/09/2566 10/06/2567
538 ปริญญาตรี 62123470018 นางสาวรัชฎาพร ทิพย์รักษ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 04/08/2566 05/06/2567
539 ปริญญาตรี 62123470019 นายธนดล ต้นสมบูรณ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 06/10/2566 01/06/2567
540 ปริญญาตรี 62123470021 นางสาวกัลยา ทับทรวง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 04/08/2566 19/06/2567
541 ปริญญาตรี 62123470022 นางสาววิมาลา กล่ำทรัพย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 06/10/2566 31/05/2567
542 ปริญญาตรี 62123470023 นายปภังกร อุ่นยา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 06/10/2566 05/06/2567
543 ปริญญาตรี 62123470025 นางสาวประภาพร ขันตี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 06/10/2566 09/07/2567
544 ปริญญาตรี 62123470027 นางสาวผกามาศ พึ่งพา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 06/10/2566
545 ปริญญาตรี 62123470031 นางสาววิสุตตา หมอนเมือง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 08/09/2566
546 ปริญญาตรี 62123470032 นายทักษ์ดนัย ใจสนิท การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 08/09/2566 31/05/2567
547 ปริญญาตรี 62123470034 นางสาวสุธินี เนียมสุคนธ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 08/09/2566 10/07/2567
548 ปริญญาตรี 62123470036 นางสาวพรทิพย์ อารีเอื้อ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 06/10/2566 09/07/2567
549 ปริญญาตรี 62123470037 นายณัฐพล ฆ้องณรงค์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 06/10/2566
550 ปริญญาตรี 62123470038 นางสาวญาดา แย้มเชี่ยวยน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 04/08/2566 10/06/2567
551 ปริญญาตรี 62123470039 นางสาวฐิตาพร พ่วงจินดา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 06/10/2566 11/06/2567
552 ปริญญาตรี 62123470041 นางสาวสุชลธิชา บุญช่วย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 08/09/2566 04/06/2567
553 ปริญญาตรี 62123470042 นางสาวสุรีพร ศิริไทย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 04/08/2566 31/05/2567
554 ปริญญาตรี 62123470043 นางสาวกรวิษา เกตุทอง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 06/10/2566
555 ปริญญาตรี 62123470044 นายนรินทร์ แซ่แจว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 06/10/2566
556 ปริญญาตรี 62123470046 นางสาวพรธิตา ดีเรือก การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 06/10/2566 31/05/2567
557 ปริญญาตรี 62123470049 นางสาวสุชานันท์ บุญธรรม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 08/09/2566 31/05/2567
558 ปริญญาตรี 62223470002 นางสาวจินตนา ธนิกกุล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 04/08/2566 31/05/2567
559 ปริญญาตรี 62223470004 นางสาวภาวิณี เกษจันทร์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 05/01/2567 09/07/2567
560 ปริญญาตรี 62223470006 นางสาวสกุณา เรืองเดช การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 08/12/2566 09/07/2567
561 ปริญญาตรี 62223470007 นางสาวชุติมา มานะโอสถ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 04/08/2566 31/05/2567
562 ปริญญาตรี 62223470013 นางสาวหทัยชนก จิตติยากูล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 06/10/2566 31/05/2567
563 ปริญญาตรี 62223470017 นางสาวปียะนุช สร้างนา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 04/08/2566 05/06/2567
564 ปริญญาตรี 62223470019 นางสาวกฤติยาภรณ์ ดิเรกโชค การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 04/08/2566
565 ปริญญาตรี 62223470020 นางสาวอลินดา ไวยวรณ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 04/08/2566 31/05/2567
566 ปริญญาตรี 62223470023 นางสาวชูสิน คงชะเวท การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 08/09/2566 09/07/2567
567 ปริญญาตรี 62223470024 นายอาคม จินฉิง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 04/08/2566 09/07/2567
568 ปริญญาตรี 62223470025 นางสาวนภาพร สายสะอาด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 04/08/2566
569 ปริญญาตรี 62223470026 นายปาณชัย นัยวิริยะ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 03/05/2567 09/07/2567
570 ปริญญาตรี 62223470028 นางสาวณัฐธิกาญจ์ ลุกลาม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 04/08/2566
571 ปริญญาตรี 62123600001 นางสาวศศิกานต์ ศรีประเสริฐ การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566 24/05/2567
572 ปริญญาตรี 62123600002 นางสาวพรชนก เฮ็งผิว การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566 25/05/2567
573 ปริญญาตรี 62123600003 นางสาวสุภาวินี ภาคพรม การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/12/2566 25/05/2567
574 ปริญญาตรี 62123600004 นางสาววรรณษา โพธิ์รังเศรษฐี การบัญชี วิทยาการจัดการ 02/02/2567
575 ปริญญาตรี 62123600006 นางสาวปัทมา ดาวทอง การบัญชี วิทยาการจัดการ 04/08/2566 24/05/2567
576 ปริญญาตรี 62123600007 นางสาวมาริษา เบี้ยทอง การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566 25/05/2567
577 ปริญญาตรี 62123600008 นางสาวสมใจ มาดี การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566 24/05/2567
578 ปริญญาตรี 62123600009 นางสาวสุทธิดา อินทอัญชัญ การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566
579 ปริญญาตรี 62123600012 นางสาววราภรณ์ ภู่ผ่าน การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/12/2566 25/05/2567
580 ปริญญาตรี 62123600014 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์โพธิ์กลาง การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566
581 ปริญญาตรี 62123600015 นางสาวณัฐพร สมบูรณ์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566 24/05/2567
582 ปริญญาตรี 62123600016 นางสาวพันธ์ทิพย์ แตงไทย การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566 23/05/2567
583 ปริญญาตรี 62123600017 นางสาวสาธิมา นิลผาย การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566 29/05/2567
584 ปริญญาตรี 62123600018 นางสาวฐาณมาศ พ่อค้า การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566 25/05/2567
585 ปริญญาตรี 62123600019 นางสาวณัฐนันท์ มูลติ๊ด การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566 23/05/2567
586 ปริญญาตรี 62123600021 นางสาวบุญฑริกา แย้มแสง การบัญชี วิทยาการจัดการ 04/08/2566 24/05/2567
587 ปริญญาตรี 62123600023 นายหิรัณย์ กายเพ็ชร การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566 23/05/2567
588 ปริญญาตรี 62123600024 นางสาวจิราวรรณ ศรีพิพัฒน์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/12/2566
589 ปริญญาตรี 62123600025 นางสาวณัฐพร วงค์ราษฎร์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/12/2566 24/05/2567
590 ปริญญาตรี 62123600026 นางสาวณัฐพรรณ วงค์ราษฎร์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/12/2566 22/05/2567
591 ปริญญาตรี 62123600027 นางสาวจิราภา เกตุสถิตย์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566 24/05/2567
592 ปริญญาตรี 62123600028 นางสาวกนกวรรณ สุพรรณโพธิ์ทอง การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566 24/05/2567
593 ปริญญาตรี 62123600029 นางสาวชรินฏา จักสุวงษ์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566
594 ปริญญาตรี 62123600030 นางสาววรรณิกา เวียงนิล การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566 24/05/2567
595 ปริญญาตรี 62123600033 นางสาวสุพรรษา กุมสินพันธ์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566
596 ปริญญาตรี 62123600035 นางสาวเบญจรัตน์ จันทร์ทอง การบัญชี วิทยาการจัดการ 02/02/2567 25/05/2567
597 ปริญญาตรี 62123600036 นายธนวินท์ รุ่งเรืองศรี การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566 25/05/2567
598 ปริญญาตรี 62123600037 นางสาวจิราวรรณ ยวงกระโทก การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566 25/05/2567
599 ปริญญาตรี 62123600038 นางสาวนารีรัตน์ เป็นจันทึก การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566
600 ปริญญาตรี 62123600039 นางสาววิจิตรา อาทร การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566 24/05/2567
601 ปริญญาตรี 62123600044 นางสาวภัทรจิต เชียงสกุล การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566
602 ปริญญาตรี 62123600045 นางสาวตวงทอง สุริยันต์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566 25/05/2567
603 ปริญญาตรี 62123600047 นางสาวสุจิณณา เพิ่มพิพัฒน์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/12/2566 24/05/2567
604 ปริญญาตรี 62223600001 นางสาวสุนิสา วงษ์กระแส การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/01/2566
605 ปริญญาตรี 62223600002 นางวนิดา อยู่โต การบัญชี วิทยาการจัดการ 03/02/2566 27/05/2567
606 ปริญญาตรี 62223600003 นางสาวชุติญา สุขานุสาสตร์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/01/2566 23/05/2567
607 ปริญญาตรี 62223600004 นางสาวพรรณวรท คำตลบ การบัญชี วิทยาการจัดการ 02/06/2566 25/05/2567
608 ปริญญาตรี 62223600005 นายฐาปกรณ์ โคตรมี การบัญชี วิทยาการจัดการ 04/08/2566 24/05/2567
609 ปริญญาตรี 62223600006 นางสาวมนทกานต์ มีรอด การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/01/2566 24/05/2567
610 ปริญญาตรี 62223600007 นางสาวกัญญาณัฐ เนื่องเสวก การบัญชี วิทยาการจัดการ 03/03/2566 24/05/2567
611 ปริญญาตรี 62223600008 นางสาวนภาพร ลักษณะวิเชียร การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566
612 ปริญญาตรี 62223600009 นางสาวกมลชนก พิมพ์ทอง การบัญชี วิทยาการจัดการ 04/08/2566 24/05/2567
613 ปริญญาตรี 62223600012 นางสาวศรัญญา คำโทพล การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/01/2566
614 ปริญญาตรี 62223600013 นางสาววิภาวี ไทธานี การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/01/2566 23/05/2567
615 ปริญญาตรี 62223600015 นายปัณณวิชญ์ ทิพย์มงคลรัตน การบัญชี วิทยาการจัดการ 07/07/2566 23/05/2567
616 ปริญญาตรี 62223600016 จ่าอากาศโทหญิงธัญญารัตน์ ราชกิจ การบัญชี วิทยาการจัดการ 02/06/2566 24/05/2567
617 ปริญญาตรี 62223600017 นางสาวพัฒสนันท์ สิมาจารย์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 04/08/2566 24/05/2567
618 ปริญญาตรี 62223600019 นางสาววริษฐา พวงเกาะ การบัญชี วิทยาการจัดการ 02/06/2566
619 ปริญญาตรี 62223600020 นางสาวสรกมล กลิ่นบุหงา การบัญชี วิทยาการจัดการ 11/08/2565
620 ปริญญาตรี 62223600021 นางสาวชลธิชา รื่นพรต การบัญชี วิทยาการจัดการ 05/01/2567 24/05/2567
621 ปริญญาตรี 62223600022 นางสาวพลอยนภา รักหมื่นไวย การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/01/2566 23/05/2567
622 ปริญญาตรี 62223600024 นางสาวณัชชา เติมสูงเนิน การบัญชี วิทยาการจัดการ 02/06/2566 23/05/2567
623 ปริญญาตรี 62223600025 นางสาววาสนา รุจิสิน การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/09/2565
624 ปริญญาตรี 62223600026 นางสาวอุไรพร การะเกต การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/12/2566 24/05/2567
625 ปริญญาตรี 62223600028 นางสาวอัมภิกา กอกกลาง การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/05/2566 27/05/2567
626 ปริญญาตรี 62223600029 นางสาวสุภาวิตา ธานี การบัญชี วิทยาการจัดการ 04/08/2566
627 ปริญญาตรี 62223600030 นางสาวเยาวลักษณ์ ตันทา การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/09/2565 24/05/2567
628 ปริญญาตรี 62223600031 นางสาวสุชาดา รักพงษ์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 02/06/2566 27/05/2567
629 ปริญญาตรี 62223600032 นางสาวธิดารัตน์ แก้วมณี การบัญชี วิทยาการจัดการ 02/06/2566 23/05/2567
630 ปริญญาตรี 62223600033 สิบเอกภาณุพงศ์ นาไชย การบัญชี วิทยาการจัดการ 05/01/2567 24/05/2567
631 ปริญญาตรี 62223600034 นางสาวนิตยา ศรีกุตา การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/01/2566 23/05/2567
632 ปริญญาตรี 62223600035 นางสาววิลาสินี ถิ่นสำราญ การบัญชี วิทยาการจัดการ 12/01/2566 22/05/2567
633 ปริญญาตรี 62223600036 นางสาวมาลินี อาซังกู่ การบัญชี วิทยาการจัดการ 02/06/2566 23/05/2567
634 ปริญญาตรี 62223600037 นางสาวศุภิสรา คำจันทร์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 02/06/2566 23/05/2567
635 ปริญญาตรี 62223600038 นางสาวณิชากร แผงเพชร การบัญชี วิทยาการจัดการ 02/06/2566 23/05/2567
636 ปริญญาตรี 62223600042 นางสาวสกุลรัตน์ รัตนพันธ์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 04/08/2566 24/05/2567
637 ปริญญาตรี 62223600044 นางสาวณัฏยา นัยสถิตย์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 02/06/2566 24/05/2567
638 ปริญญาตรี 62223600045 นางสาวพนรัญชณ์ คำลือ การบัญชี วิทยาการจัดการ 08/12/2566 24/05/2567
639 ปริญญาตรี 62223600046 นางสาวกรรณิกา โภคานิตย์ การบัญชี วิทยาการจัดการ 03/02/2566 23/05/2567
640 ปริญญาตรี 62123600022 นางสาวพัชรี สอนประดิษฐ์ การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 02/02/2567 31/05/2567
641 ปริญญาตรี 62123600048 นางสาวเจนจิรา อยู่บุรี การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 02/02/2567 25/05/2567
642 ปริญญาตรี 62123630001 นางสาวภัชรา ทิ่งสกุล การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 07/07/2566 25/05/2567
643 ปริญญาตรี 62123630002 นางสาวจุฑารัตน์ แซ่เหลา การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 07/07/2566 24/05/2567
644 ปริญญาตรี 62123630004 นางสาวศิริลักษณ์ สุขเข การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 02/06/2566 24/05/2567
645 ปริญญาตรี 62123630005 นายฐิติพงศ์ บุญหมั้น การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 02/06/2566 31/05/2567
646 ปริญญาตรี 62123630006 นางสาวมนัสวี ขุนสมาน การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 08/09/2566
647 ปริญญาตรี 62123630010 นางสาวน้ำฝน สาระธรรม การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 04/08/2566 24/05/2567
648 ปริญญาตรี 62123630011 นางสาวธัญธิกามาศ แสนเป็ก การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 04/08/2566 25/05/2567
649 ปริญญาตรี 62123630013 นางสาวพลอยไพลิน เทพชา การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 05/04/2567
650 ปริญญาตรี 62123630014 นางสาววริศรา กัณหเนตร การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 08/09/2566 24/05/2567
651 ปริญญาตรี 62123630015 นางสาวภณิดา กลิ่นกลั่น การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 04/08/2566 24/05/2567
652 ปริญญาตรี 62123630016 นายรัฐมณ น้อยจีน การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 10/11/2565 31/05/2567
653 ปริญญาตรี 62123630018 นายทีปกร บุญเติม การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 10/11/2565 31/05/2567
654 ปริญญาตรี 62123630021 นางสาวรัตนธาดา พลชารี การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 04/08/2566 25/05/2567
655 ปริญญาตรี 62123630023 นายศรัณย์ สุวรรณโชติ การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 05/04/2567 04/06/2567
656 ปริญญาตรี 62123630025 นางสาวนฤกร สินธุรักษ์ การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 06/10/2566 24/05/2567
657 ปริญญาตรี 62123630026 นางสาวลักษณพร เอี่ยมสำอางค์ การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 04/08/2566 24/05/2567
658 ปริญญาตรี 62123630027 นางสาวรัชฎาพร อารีจิตสกุล การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 04/08/2566
659 ปริญญาตรี 62123630028 นางสาวปรียาภรณ์ ปานมะณี การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 08/09/2566 25/05/2567
660 ปริญญาตรี 62123660001 นายณัฏฐกาญจน์ ทีเจริญวารี ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 08/05/2566 21/05/2567
661 ปริญญาตรี 62123660002 นายจตุพงษ์ ลายนอก ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 08/05/2566 21/05/2567
662 ปริญญาตรี 62123660003 นายชัยนันท์ รักตระกูลสดใส ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 08/05/2566 21/05/2567
663 ปริญญาตรี 62123660005 นายธนากร มาละอินทร์ ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 08/05/2566 21/05/2567
664 ปริญญาตรี 62123660006 นางสาวมณรญา คุ่ยสว่าง ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 08/12/2565 21/05/2567
665 ปริญญาตรี 62123660007 นายพงศธร พิณเสนาะ ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 08/05/2566 21/05/2567
666 ปริญญาตรี 62123660008 นางสาวพรรณวษา ทิพทัย ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 02/06/2566 21/05/2567
667 ปริญญาตรี 62123660009 นางสาวศิริวรรณ หรดี ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 08/12/2565 21/05/2567
668 ปริญญาตรี 62123660010 นางสาวพิมพ์ทิวา ภูสพาน ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 08/05/2566
669 ปริญญาตรี 62123660011 นายธนากร อ่อนนิ่ม ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 08/12/2565
670 ปริญญาตรี 62123660012 นางสาวณัฐชา พาไธสง ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 08/05/2566 21/05/2567
671 ปริญญาตรี 62123660014 นางสาวสุมิตรา ศรียส ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 08/05/2566 21/05/2567
672 ปริญญาตรี 62223660001 นายพงศธร หลงพลับพลา ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 07/07/2566 25/05/2567
673 ปริญญาตรี 62223660006 นางสาวอัญชลี ค่ายสงคราม ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 08/05/2566 21/05/2567
674 ปริญญาตรี 62223660007 นางสาวอลิษา คล่องดี ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 12/01/2566 21/05/2567
675 ปริญญาตรี 62223660008 นายกันต์ธร สีรือแสง ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 08/05/2566 21/05/2567
676 ปริญญาตรี 62223660009 นางสาวจุรีพร กลิ่นศรีสุข ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 08/05/2566 21/05/2567
677 ปริญญาตรี 62223660010 นายจิรยุทธ์ แก้วสน ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 08/05/2566 21/05/2567
678 ปริญญาตรี 62223660011 นางสาวเขมนิจ ปิสินย์ ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 08/05/2566 21/05/2567
679 ปริญญาตรี 62223660012 นางสาวกรรณิกา แสนคุณท้าว ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 07/07/2566 22/05/2567
680 ปริญญาตรี 62223660013 นายอภิสิทธิ์ ขุนวัง ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 08/05/2566 21/05/2567
681 ปริญญาตรี 62223660014 นางสาวอารียา พิมพ์บูลย์ ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 08/05/2566 21/05/2567
682 ปริญญาตรี 62223660015 นายสิทธิพัฒน์ กิจธรรมเจริญ ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 04/08/2566 21/05/2567
683 ปริญญาตรี 62223660017 นายศรัณย์ รัชอินทร์ ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 03/02/2566 21/05/2567
684 ปริญญาตรี 62223660019 นายทิชากร พงศ์ธนากฤต ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 04/08/2566 21/05/2567
685 ปริญญาตรี 62223660020 นางสาวนพรัตน์ อินทนิล ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 08/05/2566 21/05/2567
686 ปริญญาตรี 62123350001 นางสาวสุนิสา อาดำ การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 08/12/2566
687 ปริญญาตรี 62123350002 นางสาวรมิดา สินเกษมกุล การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 12/01/2566
688 ปริญญาตรี 62123350003 นางสาวสริตา ภูแป้ง การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 12/01/2566
689 ปริญญาตรี 62123350004 นางสาวกวินนาฏ จำเริญ การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 12/01/2566
690 ปริญญาตรี 62123350005 นางสาวณวพรรณ ปิยะพันธ์วรางกูร การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 03/02/2566
691 ปริญญาตรี 62123350010 Mr.Wenbin Guo การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 08/05/2566
692 ปริญญาตรี 62123350011 Mr.Yuxiang Ren การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 06/10/2566
693 ปริญญาตรี 62123350012 MissQichen Wang การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 08/12/2566
694 ปริญญาตรี 62123350017 Mr.Yunpeng Bai การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 08/05/2566
695 ปริญญาตรี 62123350018 Mr.Xiang Zhang การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 08/05/2566
696 ปริญญาตรี 62023360001 นางสาวอารีญา ฤทธิ์วิเศษ การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 09/06/2565
697 ปริญญาตรี 62023360002 นางสาวพิมพ์วิมล เทียนเงิน การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 11/08/2565
698 ปริญญาตรี 62023360003 นายอดิศักดิ์ วะราหะ การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 09/06/2565
699 ปริญญาตรี 62023360004 นางสาวอัญชลี สีคำ การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 09/06/2565
700 ปริญญาตรี 62023360005 นางสาวจารุวรรณ์ ภูครองแถว การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 09/06/2565
701 ปริญญาตรี 62023360006 นางสาวจุฬารัตน์ นาเมืองรักษ์ การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 09/06/2565
702 ปริญญาตรี 62023360007 นางสาวปานตะวัน พิลาบุญ การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 09/06/2565
703 ปริญญาตรี 62023360008 นายกฤาณากร กิตติศิลปสาร การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10/02/2565
704 ปริญญาตรี 62023360009 นายธีระพงษ์ สุทธิโยชน์ การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 09/06/2565
705 ปริญญาตรี 62023360010 นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ดี การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10/02/2565
706 ปริญญาตรี 62023360011 นางสาวพนิดา ถาวงศ์กลาง การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10/02/2565
707 ปริญญาตรี 62023360012 นางสาวอรวรรณ คงเจริญ การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10/02/2565
708 ปริญญาตรี 62023360013 นายอนันต์ แก้วโวหาร การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10/02/2565
709 ปริญญาตรี 62023360014 นางสาวตรีทิพยนิภา สิมมะลี การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10/02/2565
710 ปริญญาตรี 62023360015 นายธรรมรัตน์ บุญธรรม การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10/02/2565
711 ปริญญาตรี 62023360016 นางสาวน้ำทิพย์ ยอดเสาร์ การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10/02/2565
712 ปริญญาตรี 62023360017 นางสาวไหมฟ้า กสิกร การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10/02/2565
713 ปริญญาตรี 62023360018 นางสาวกฤตยาณี สิมลา การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10/02/2565
714 ปริญญาตรี 62023360019 นางสาวนันทิกา ชำนิ การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 09/06/2565
715 ปริญญาตรี 62123360001 นายพุฒิพงษ์ วงษ์ปิ่น การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 02/06/2566
716 ปริญญาตรี 62123360002 นางสาวนภาพร แจ่มมะณี การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 02/06/2566
717 ปริญญาตรี 62123360003 นายศุภชัย อัศวเจริญโชติกูล การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 02/06/2566
718 ปริญญาตรี 62123360004 นางสาวปุณระวี หงษ์สคู การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 02/06/2566
719 ปริญญาตรี 62123360005 นางสาวพัชรินทร์ แซ่หว้า การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 02/06/2566
720 ปริญญาตรี 62123360006 นายตะวัน วิสุทธิกุลชัย การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 02/06/2566
721 ปริญญาตรี 62123360007 นายปิยพงษ์ แซ่ลี การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 02/06/2566
722 ปริญญาตรี 62123360008 นายเดวิทย์ โชคขวัญยืน การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 02/06/2566
723 ปริญญาตรี 62123360010 นายสมเกียรติ ถนอมวงศ์ศรี การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 02/06/2566
724 ปริญญาตรี 62123360011 นายอารักษ์ ภู่เสือ การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 02/06/2566
725 ปริญญาตรี 62123360012 นายศิริชัย จุ้ยประชา การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 02/06/2566
726 ปริญญาตรี 62123360013 นางสาววารุณี เสนแสนยา การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 02/06/2566
727 ปริญญาตรี 62123360014 นางสาวกาญจนา พุ่มพวง การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 02/06/2566
728 ปริญญาตรี 62123360016 นางสาวรุ่งทิวา ถึงสุข การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 02/06/2566
729 ปริญญาตรี 62123360017 นางสาวอรปรียา รัตนวิการณ์ การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 02/06/2566
730 ปริญญาตรี 62123360018 นายสุทธิพงศ์ คณาธรรม การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 06/10/2566
731 ปริญญาตรี 62123360019 นายอินทัช เส็งพานิช การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 02/06/2566
732 ปริญญาตรี 62123370001 นายรติพงษ์ มลสวัสดิ์ การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 08/05/2566 18/06/2567
733 ปริญญาตรี 62123370002 นางสาวชุติมา คล่องการ การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 08/05/2566 18/06/2567
734 ปริญญาตรี 62123370003 นายภโวทัย สระทองเพ็ชร การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 08/05/2566 20/06/2567
735 ปริญญาตรี 62123370004 นางสาวจุฬารัตน์ ภักพวง การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 08/05/2566 18/06/2567
736 ปริญญาตรี 62123370006 นางสาวมัญชุพร รอดเอี่ยม การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 08/05/2566 17/06/2567
737 ปริญญาตรี 62123370008 นางสาวศษิธร พลอยดาว การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 08/05/2566 20/06/2567
738 ปริญญาตรี 62122340001 นางสาวกชกร ทองฟัก นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07/07/2566
739 ปริญญาตรี 62122340002 นางสาววิภาดา แท่นงา นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07/07/2566
740 ปริญญาตรี 62122340005 นายศิรสิทธิ์ เทพคุ้มกัน นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/09/2566
741 ปริญญาตรี 62122340006 นางสาวนิสา ภู่ซ้อน นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07/07/2566
742 ปริญญาตรี 62122340011 นายณัฐสิทธิ์ โคตรเสนา นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07/07/2566
743 ปริญญาตรี 62122340012 นางสาวสุดธิดา อุดมผล นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07/07/2566
744 ปริญญาตรี 62122340013 นางสาวอารียาภรณ์ ยุทธิยา นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07/07/2566
745 ปริญญาตรี 62122340014 นายจิรวัฒน์ แย้มใย นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07/07/2566
746 ปริญญาตรี 62122340015 นางสาวเมธาวี มีดวงจันทร์ นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07/07/2566
747 ปริญญาตรี 62122340016 นางสาวสุดารัตน์ นวมโคกสูง นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07/07/2566
748 ปริญญาตรี 62122340017 นางสาวพัศสร แซ่เฮง นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07/07/2566
749 ปริญญาตรี 62122340018 นางสาวศิรินภา เพชรจำรัส นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07/07/2566
750 ปริญญาตรี 62122340019 นายกฤษนัย ศรีบุรินทร์ นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07/07/2566
751 ปริญญาตรี 62122340020 นางสาววราภรณ์ บังอร นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07/07/2566
752 ปริญญาตรี 62122340021 นายพิชิตพล คล้ำมณี นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/09/2566
753 ปริญญาตรี 62122340022 นายณภัทร พัตรสิงห์ นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/09/2566
754 ปริญญาตรี 62122380001 นางสาวจิราพร แจ้งสนอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
755 ปริญญาตรี 62122380002 นางสาวอรพรรณ บุญเรือง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
756 ปริญญาตรี 62122380003 นางสาวสิริกานต์ อบรมชอบ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
757 ปริญญาตรี 62122380004 นางสาวเกวลิน ช่วงเปีย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
758 ปริญญาตรี 62122380005 นางสาวอธิชา นาคยศ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
759 ปริญญาตรี 62122380006 นางสาวสุกัญญา ชัยชาญ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
760 ปริญญาตรี 62122380007 นางสาวดาวเรือง หมายสี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
761 ปริญญาตรี 62122380008 นางสาวภัคขิณี อ่วมใจอ่อน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
762 ปริญญาตรี 62122380009 นายณัฐวุฒิ เชิงเขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
763 ปริญญาตรี 62122380010 นายปองภพ พนจะโป๊ะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/08/2566
764 ปริญญาตรี 62122380011 นางสาววนัสนันท์ พลูโต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
765 ปริญญาตรี 62122380012 นางสาวหทัยรัตน์ แซ่สื่อ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
766 ปริญญาตรี 62122380013 นางสาวจุฑามาศ เทพทอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
767 ปริญญาตรี 62122380014 นางสาวรัญชิดา ภาษิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566 01/05/2567
768 ปริญญาตรี 62122380015 นางสาววาสนา ใจเฉื่อย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
769 ปริญญาตรี 62122380016 นางสาวมณีรัตน์ กรพันธ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
770 ปริญญาตรี 62122380017 นางสาวพรปวีร์ มงคลวัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
771 ปริญญาตรี 62122380018 นางสาวปณิตตา บุญสิงห์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
772 ปริญญาตรี 62122380019 นางสาวสริญญา วิบูลยาคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
773 ปริญญาตรี 62122380020 นางสาวพรชิกา เรืองยุบล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
774 ปริญญาตรี 62122380021 นางสาววราภรณ์ โพธิ์จันทร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
775 ปริญญาตรี 62122380023 นางสาวมณฑิตา พลอยดีเลิศ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
776 ปริญญาตรี 62122380025 นางสาวเบญจมาศ มีทวี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
777 ปริญญาตรี 62122380026 นายบัญญัติ มั่นปรีอ่อน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
778 ปริญญาตรี 62122380027 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีนาราง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
779 ปริญญาตรี 62122380028 นางสาวกันยกร โปร่งฟ้า อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
780 ปริญญาตรี 62122380031 นายธนรัตน์ พวงบุบผา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
781 ปริญญาตรี 62122380032 นายณัฐภณ แก้วมีศรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
782 ปริญญาตรี 62122390001 นายณัฐพล ม่องปัญญา นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07/07/2566
783 ปริญญาตรี 62122390002 นางสาวกัญญาภัค จินตกสิกรรม นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
784 ปริญญาตรี 62122390003 นางสาวปนัดดา รู้สมกาย นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
785 ปริญญาตรี 62122390004 นางสาวธิดาภรณ์ อ่อนสี นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
786 ปริญญาตรี 62122390005 นางสาวกรรณิกา ลาวะกุล นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
787 ปริญญาตรี 62122390006 นายสามิต สิทธิเดช นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
788 ปริญญาตรี 62122390007 นายศตพร ตั้นเหลียง นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
789 ปริญญาตรี 62122390008 นายวีรภัสส์ ศรีธำรงสิน นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/12/2566
790 ปริญญาตรี 62122390009 นางสาวปณิตา ยาชัยยะ นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
791 ปริญญาตรี 62122390010 นายพงศ์พิสุทธิ์ อยู่ดี นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/09/2566
792 ปริญญาตรี 62122390011 นายธงไชย ดวงจันทร์ นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
793 ปริญญาตรี 62122390014 นายบุญญาฤทธิ์ แตงเทศ นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
794 ปริญญาตรี 62122390015 นายสิทธิพร แสงสวย นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
795 ปริญญาตรี 62122390017 นางสาวปภัสวรรณ มั่นใจ นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
796 ปริญญาตรี 62122390019 นางสาวณัฐวดี สุธงษา นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
797 ปริญญาตรี 62122390023 นายอัครวิทย์ อัครฐิติสิน นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
798 ปริญญาตรี 62122420001 นายวุฒิภัทร สีนวล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02/11/2566
799 ปริญญาตรี 62122420002 นางสาวปรียานุช สีดามา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
800 ปริญญาตรี 62122420003 นายศิรพัชร์ คงอยู่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/12/2566
801 ปริญญาตรี 62122420006 นางสาวนวรัตน์ อาสนะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02/11/2566
802 ปริญญาตรี 62122420010 นางสาวปพิชญา ลาดหนองขุ่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
803 ปริญญาตรี 62122420020 นายธนดล โกศลวุฒิ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02/11/2566
804 ปริญญาตรี 62122420021 นายภูวดล แพงอ่อน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/05/2567
805 ปริญญาตรี 62122420022 นางสาวบุญยนุช พรรณธนะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
806 ปริญญาตรี 62122420027 นายนวรรตพล เทียนทองชีวมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566 12/05/2567
807 ปริญญาตรี 62222420003 นายอนิรุจน์ จางวาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/08/2566
808 ปริญญาตรี 62222420017 นางสาวมนทิราลัย ไกรวิทย์อนุสรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05/01/2567
809 ปริญญาตรี 62222420021 นายณัฐพงษ์ ถือสัตย์เที่ยง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07/07/2566
810 ปริญญาตรี 62222420023 นางสาววรรณกร อิ่มทรัพย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/12/2566
811 ปริญญาตรี 62122470001 นายนรดิษฐ์ กิจสุวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05/04/2567
812 ปริญญาตรี 62122470005 นายนันทกร รุจิเชาว์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
813 ปริญญาตรี 62122470006 นายวิษณุ คงทัน เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
814 ปริญญาตรี 62122470007 นายณัฐพงษ์ เอี่ยมผ่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
815 ปริญญาตรี 62122470008 นางสาวสุทธิตา มัธยม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
816 ปริญญาตรี 62122470011 นายอัครเดช คำฉ่ำ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
817 ปริญญาตรี 62122470013 นายภาณุวัฒน์ สุทธาภิรมย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/12/2566
818 ปริญญาตรี 62122470014 นายทัศไนย บุตรหวาน เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05/04/2567
819 ปริญญาตรี 62122470015 นายเดช วิโรจน์ศิริ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/12/2566
820 ปริญญาตรี 62122470016 นายชนาธิป เจริญรัมย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
821 ปริญญาตรี 62122470019 นายธนภัทร เหลืองทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
822 ปริญญาตรี 62122600001 นางสาวภิญญดา มานะกุลชัยกิจ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
823 ปริญญาตรี 62122600002 นางสาวกนกวรรณ นาคเงิน คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
824 ปริญญาตรี 62122600003 นางสาวจันทกานติ์ งามสวย คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02/06/2566
825 ปริญญาตรี 62122600004 นางสาวณัฐชยา ศิรินิยมผล คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
826 ปริญญาตรี 62122600005 นางสาวนภัทสร ไวยสุรา คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02/06/2566
827 ปริญญาตรี 62122600006 นางสาวลดาวัลย์ ดวงสำราญ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
828 ปริญญาตรี 62122600007 นางสาวคริษฐา มูลเชื้อ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
829 ปริญญาตรี 62122600008 นางสาวเจรจา เจริญศิรินุกุล คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
830 ปริญญาตรี 62122600009 นางสาวกฎชลันพร พรมงาม คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
831 ปริญญาตรี 62122600010 นางสาวสุธีธิดา เกษร คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566 15/05/2567
832 ปริญญาตรี 62122600012 นายทรรศชล เลิศจิตเจริญบุญ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
833 ปริญญาตรี 62122600014 นางสาวอัญชลีกร คุ้มศิริวงษ์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
834 ปริญญาตรี 62122600015 นางสาวถิรนุช เกตุมณี คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566 29/05/2567
835 ปริญญาตรี 62122600018 นางสาวเขมิกา คำแพง คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
836 ปริญญาตรี 62122600019 นางสาวลลิตา เสรีพิพัฒน์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
837 ปริญญาตรี 62122600023 นางสาววิมาดา ใยไธสง คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
838 ปริญญาตรี 62122600027 นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์สัมฤทธิ์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
839 ปริญญาตรี 62122600030 นางสาววิไลลักษณ์ จะเชิญรัมย์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
840 ปริญญาตรี 62122600031 นางสาวกมลชนก เมืองประดิษฐ์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
841 ปริญญาตรี 62122600032 นางสาวธัญภัค นุตจรัส คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
842 ปริญญาตรี 62122600035 นางสาวณัฐณิชา ศิรินิยมผล คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
843 ปริญญาตรี 62122600036 นางสาวภัททิยา ต่ายคง คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
844 ปริญญาตรี 62122600040 นางสาวชญานุช ผาสุข คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/05/2566
845 ปริญญาตรี 62122600042 นางสาววิภาดา สายแวว คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/05/2567
846 ปริญญาตรี 62122630003 นางสาวอภิญญา บุญธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/12/2566
847 ปริญญาตรี 62122630005 นางสาวเบญญทิพย์ สะอาดเอี่ยม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02/11/2566
848 ปริญญาตรี 62122630006 นายศุภวัตน์ วาณิชวัฒนะวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/09/2566
849 ปริญญาตรี 62123220001 นางสาวชาลิสา จำเริญศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/12/2566
850 ปริญญาตรี 62124780002 นางสาวทิพกาวรรณ์ กิ้งการจร สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
851 ปริญญาตรี 62124780004 นางสาวสรัญญา นาคอ่อน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
852 ปริญญาตรี 62124780005 นางสาวกรรณิกา คำพาพันธ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
853 ปริญญาตรี 62124780006 นางสาววนัชชภา ยี่โกเฮง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566 24/05/2567
854 ปริญญาตรี 62124780007 นางสาวณัฐวรรณ อาจลออ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
855 ปริญญาตรี 62124780008 นางสาวซารอ สร้อยทับทิม สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
856 ปริญญาตรี 62124780010 นางสาวอัจฉรา หุ่นประกอบกิจ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
857 ปริญญาตรี 62124780011 นางสาวอรพรรณ ถึกวงศ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566 24/05/2567
858 ปริญญาตรี 62124780013 นางสาวณัฐธิดา เยี่ยมวงษ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
859 ปริญญาตรี 62124780014 นางสาววรัญญารักษ์ ธนพรนิธิวงษ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
860 ปริญญาตรี 62124780015 นางสาวเฟรดาว หะยีลาเต๊ะ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
861 ปริญญาตรี 62124780016 นางสาวกนกวรรณ แก้วเดช สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
862 ปริญญาตรี 62124780017 นางสาวธัญพร คะมะ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566 24/05/2567
863 ปริญญาตรี 62124780018 นางสาววรกานต์ เตะเส่งซ้าย สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
864 ปริญญาตรี 62124780019 นางสาวนุจรี แก้วลอย สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566 24/05/2567
865 ปริญญาตรี 62124780020 นางสาวเกตต์สิริ ตาไธสง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
866 ปริญญาตรี 62124780021 นางสาวภัทรกันย์ นาพะนัง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
867 ปริญญาตรี 62124780022 นางสาวนาตยา วรรณสังข์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
868 ปริญญาตรี 62124780023 นางสาวลลิตา บุญสง่า สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
869 ปริญญาตรี 62124780024 นางสาวกรกนก พูลละมูล สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
870 ปริญญาตรี 62124780025 นายณัฐวุฒิ ทัศคร สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
871 ปริญญาตรี 62124780026 นางสาวกัญชิญา บุตรไธสง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
872 ปริญญาตรี 62124780027 นางสาวหทัยชนก เอื้อพงษ์พันธุ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
873 ปริญญาตรี 62124780029 นางสาวสโรชา เภาหิงค์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
874 ปริญญาตรี 62124780030 นายณัฐวุฒิ ท้าวพา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
875 ปริญญาตรี 62124780031 นางสาวสุมิตรา แถวไธสง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
876 ปริญญาตรี 62124780033 นางสาวรินรดี ศศิวัฒนกุล สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
877 ปริญญาตรี 62124780034 นางสาวพรนภา สุทธิฤก สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
878 ปริญญาตรี 62124780036 นางสาวสกุลทิพย์ มั่นจิต สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
879 ปริญญาตรี 62124780039 นายพีรพัฒน์ มีกลิ่น สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
880 ปริญญาตรี 62124780041 นางสาววีลดา กล่อมเจริญ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566 24/05/2567
881 ปริญญาตรี 62124780042 นางสาวปลายฝัน พวงโต สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
882 ปริญญาตรี 62124780043 นายภัทรพล จันทร์เล็ก สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
883 ปริญญาตรี 62124780044 นางสาววิภาดา ไชยปัญญา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
884 ปริญญาตรี 62124780046 นางสาวเกศรินทร์ เพียงตา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
885 ปริญญาตรี 62124780047 นางสาวเฟื่องฟ้า บุญดิษฐ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
886 ปริญญาตรี 62124780048 นางสาวสุนิสา บุราณเศษ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
887 ปริญญาตรี 62124780049 นายอภิชิต ศิริคุณโชติ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
888 ปริญญาตรี 62124780050 นางสาววารุณี อาจวาที สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
889 ปริญญาตรี 62124780052 นางสาววานิตย์ พื้นขุนทด สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
890 ปริญญาตรี 62124780053 นางสาวชฎาพร หมื่นสุนทร สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
891 ปริญญาตรี 62124780054 นางสาวฐิติพร จันทร์แก้ว สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
892 ปริญญาตรี 62124780055 นางสาวนพรัตน์ เข้มอาจ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
893 ปริญญาตรี 62124780056 นางสาวลัดดาวัลย์ ศิริผล สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
894 ปริญญาตรี 62124780057 นางสาวณพธิดา บุญชม สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
895 ปริญญาตรี 62124780058 นางสาวอลิษรา หน่ายสังขาร สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
896 ปริญญาตรี 62124780061 นางสาวรจนา บรรดาสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
897 ปริญญาตรี 62124780063 นางสาวลลิตา ชูจิตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
898 ปริญญาตรี 62124780064 นางสาวชนากานต์ วงษ์ดัด สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
899 ปริญญาตรี 62124780065 นางสาวเบญจพร เอมประดิษฐ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
900 ปริญญาตรี 62124780066 นางสาวปวรรณรัต จรุณศรี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
901 ปริญญาตรี 62124780069 นางสาวอินทรารักษ์ ทองมูล สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
902 ปริญญาตรี 62124780072 นายเมธา ประหยัดใช้ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
903 ปริญญาตรี 62124780073 นายกมุท ศรีสวัสดิ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
904 ปริญญาตรี 62124780074 นายวสันต์ สุขสวัสดิ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
905 ปริญญาตรี 62124780076 นางสาวกัญธิดา ศรีภูหง่า สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
906 ปริญญาตรี 62124780077 นางสาวพิรญา หอมหวล สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
907 ปริญญาตรี 62224780002 นางสุทธิรัตน์ พัฒนาภรณ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 04/08/2566
908 ปริญญาตรี 62224780003 นางสาวอ้อมขวัญ บุตรวัง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 04/08/2566
909 ปริญญาตรี 62224780004 นางสาวปาริฉัตร ปุยเงิน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 04/08/2566
910 ปริญญาตรี 62224780005 นางสาวชุติญา สมบัติเคนคำ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 04/08/2566
911 ปริญญาตรี 62224780006 นางสาวพนิดา ผิวพิมพ์ดี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 04/08/2566
912 ปริญญาตรี 62224780008 นางสาวกัญญาณัฐ ทองใบ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 04/08/2566
913 ปริญญาตรี 62224780009 นายสุทธิชัย เมืองก้อน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 04/08/2566
914 ปริญญาตรี 62224780010 นางพิมพ์นารา พิมเสน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 04/08/2566
915 ปริญญาตรี 62224780011 นางสาวนิรมล มุลม่อม สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 04/08/2566
916 ปริญญาตรี 62224780012 นางสาวฐิติรัตน์ ทองประเสริฐ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 04/08/2566
917 ปริญญาตรี 62224780013 นางสาวสุวิมล ปักมาต สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 04/08/2566
918 ปริญญาตรี 62224780014 นางสาวนาตยา ปิ่นโพธิ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 04/08/2566
919 ปริญญาตรี 62224780015 นางสาวภิยดา บุตรดี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 04/08/2566
920 ปริญญาตรี 62124780059 นางสาวศิริพร เบิกบาน การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 07/07/2566
921 ปริญญาตรี 62124780075 นางสาวกรวิภา ใจเสาร์ การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 07/07/2566
922 ปริญญาตรี 62124790001 นางสาวฐิตาพร พาตา การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
923 ปริญญาตรี 62124790002 นางสาวอาทิตยา อินทรสงค์ การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
924 ปริญญาตรี 62124790003 นางสาวจณิสตา บุญเดิม การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
925 ปริญญาตรี 62124790004 นางสาวปรียาภรณ์ คุณสมบัติ การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
926 ปริญญาตรี 62124790005 นางสาวชลธิชา วงษ์บำหรุ การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
927 ปริญญาตรี 62124790006 นางสาววรรณภา ดัชถุยาวัตร การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
928 ปริญญาตรี 62124790007 นางสาวพิยดา โพธิ์พิทักษ์ การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
929 ปริญญาตรี 62124790008 นางสาวปนัดดา พุนานิน การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
930 ปริญญาตรี 62124790009 นางสาวชัชชษา บ้านโชคทวี การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
931 ปริญญาตรี 62124790010 นางสาวปิยะดา เนื่องกำเหนิด การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 07/07/2566
932 ปริญญาตรี 62124790011 นางสาวชุติมา อำนาจ การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
933 ปริญญาตรี 62124790012 นายอภิสิทธิ์ มั่นคง การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
934 ปริญญาตรี 62124790013 นางสาวณภัทร ชาวเวียง การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 07/07/2566
935 ปริญญาตรี 62124790014 นางสาวปาริชาติ เขียวชอุ่ม การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
936 ปริญญาตรี 62124790015 นายวัชรพล ยศนาง การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
937 ปริญญาตรี 62124790016 นางสาวนพรัตน์ จานชัย การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
938 ปริญญาตรี 62124780009 นางสาวกันยารัตน์ หย่อนเถิง อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
939 ปริญญาตรี 62124780012 นางสาวชลธิชา เฟื่องนคร อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
940 ปริญญาตรี 62124780028 นางสาวเพชรดา สุวรรณศรี อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
941 ปริญญาตรี 62124780032 นายคุณากร ทองชุม อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566 24/05/2567
942 ปริญญาตรี 62124780037 นายพิชัย ธรรมชาติ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
943 ปริญญาตรี 62124780070 นางสาวนพรัตน์ ธารีสิทธิ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
944 ปริญญาตรี 62124780071 นางสาวกชกร ศรีรักษา อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
945 ปริญญาตรี 62124820001 นางสาวศิริประภา พอบขุนทด อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
946 ปริญญาตรี 62124820002 นางสาวนิสาชล นาเขตร อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
947 ปริญญาตรี 62124820003 นางสาวบุษราคัม ยงยิ่งยืน อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566 24/05/2567
948 ปริญญาตรี 62124820004 นางสาวสวรรยา เตาะไธสง อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ 07/07/2566
949 ปริญญาตรี 62124820005 นางสาวกมลวรรณ คุณชัย อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
950 ปริญญาตรี 62124820006 นางสาวธนพร พวงเจริญพร อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
951 ปริญญาตรี 62124820007 นางสาวณหทัย สุวรรณโชติ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
952 ปริญญาตรี 62124820008 นางสาวอารีรักษ์ ภูเลาสิงห์ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
953 ปริญญาตรี 62124820009 นางสาวอรอนงค์ คำพะวงษ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
954 ปริญญาตรี 62124820010 นางสาวกชมน เมนาคม อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ 08/05/2566
955 ปริญญาตรี 62122500002 นางสาวเอมิกา สุขใส เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 07/07/2566 25/05/2567
956 ปริญญาตรี 62122500003 นางสาวสุวรรณา แป้งทา เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 02/06/2566 27/05/2567
957 ปริญญาตรี 62122500005 นางสาวฐิตินันท์ วงษ์ประสิทธิ์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 08/05/2566 27/05/2567
958 ปริญญาตรี 62122500007 นางสาวกนกพร นิตยผล เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 08/05/2566
959 ปริญญาตรี 62122500008 นายปฎิภาณ ไชยโวหาร เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 08/09/2566 25/05/2567
960 ปริญญาตรี 62122500009 นางสาวเพ็ญลัดดา ทองปั้น เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 08/05/2566 27/05/2567
961 ปริญญาตรี 62122500010 นายชลสิทธิ์ สุขเจริญ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 02/06/2566 25/05/2567
962 ปริญญาตรี 62122500012 นายนพเก้า ศิลปชัย เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 08/05/2566
963 ปริญญาตรี 62122500013 นายกฤตเมธ ตะนัยศรี เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 02/06/2566 25/05/2567
964 ปริญญาตรี 62122500018 นายเท่าฟ้า มานพ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 08/09/2566 28/05/2567
965 ปริญญาตรี 62122500019 นายภควัต เจนชัย เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 08/09/2566 28/05/2567
966 ปริญญาตรี 61222770002 สิบโทฐิติรัตน์ จันทร์มโน เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564
967 ปริญญาตรี 61222770010 สิบเอกณัฐพล ใจอารีย์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564
968 ปริญญาตรี 61222770020 นายสุธี มีเจริญ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564
969 ปริญญาตรี 61222770022 นายนพดล ศิริกาญจน์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564
970 ปริญญาตรี 61222770026 นายกฤษฎา ชำนาญกุล เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564
971 ปริญญาตรี 61225060002 นายคมศักดิ์ ป้องสีดา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564
972 ปริญญาตรี 61225060003 นายสิงหนาท แต้มศรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564
973 ปริญญาตรี 61225060005 นายศุภชัย รัตนะวรรณ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564
974 ปริญญาตรี 61225060008 นายธนเสฏฐ์ อภิธนวิชญ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564
975 ปริญญาตรี 61225070017 สิบเอกรัฐพล วรรณขาม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564
976 ปริญญาตรี 61225070018 สิบเอกอานนท์ พึ่งญาติ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564
977 ปริญญาตรี 61225070019 สิบเอกสุรชัย พลอยประเสริฐ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564
978 ปริญญาตรี 61225070020 สิบเอกสาวิทย์ ศรีสง่า เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564
979 ปริญญาตรี 61225070034 นายนฤมิต ยันตรัตน์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564
980 ปริญญาตรี 62132710001 นายบุญยกร เรียนเวช เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564 21/04/2565
981 ปริญญาตรี 62132710002 นายพีระ กฤษดี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/04/2565
982 ปริญญาตรี 62132710004 นายวิไช คชน้อย เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564 23/04/2565
983 ปริญญาตรี 62132710005 นายณรงค์ฤทธิ์ อิ่มเอิบ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/05/2565
984 ปริญญาตรี 62132710006 นายธัชกฤต ชาจิตะ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/04/2565 23/04/2565
985 ปริญญาตรี 62132710007 นายจีรวัฒน์ ฤกษ์นาวี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/04/2565 22/04/2565
986 ปริญญาตรี 62132710008 ว่าที่ร้อยตรีปฏิมา อบรมศิลป์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564 25/04/2565
987 ปริญญาตรี 62132710009 นายชาญณรงค์ ทรงนิสสัย เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564 22/04/2565
988 ปริญญาตรี 62132710010 นายปริญญา ธนะวาส เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/04/2565 23/04/2565
989 ปริญญาตรี 62132710011 นายธีรธัช รัตนปรากฎ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564 22/04/2565
990 ปริญญาตรี 62132710012 นายนภัส ไตรสารศรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/04/2565 22/04/2565
991 ปริญญาตรี 62132710013 นายวัชรินทร์ แสงมา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/04/2565 25/04/2565
992 ปริญญาตรี 62132710014 นายจิรวัฒน์ เสมอใจ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564 22/04/2565
993 ปริญญาตรี 62132710016 นายภาณุพงศ์ ยอดพิละ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564 23/04/2565
994 ปริญญาตรี 62232710001 นายกรกช ทองสุข เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/12/2564
995 ปริญญาตรี 62232710002 นายนฤดม ยุวะเวช เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/12/2564
996 ปริญญาตรี 62232710003 นายอ่อน แสงจันทร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/12/2564
997 ปริญญาตรี 62232710004 นางสาวอินทิรา เหง้าพรมมินทร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/12/2564
998 ปริญญาตรี 62232710005 นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีสงวน เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564
999 ปริญญาตรี 62232710006 นายสุรพงษ์ จิตรีพล เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/12/2564
1000 ปริญญาตรี 62232710010 นายตะวัน ไชยเขตต์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/12/2564
1001 ปริญญาตรี 62232710011 นายศิริศักดิ์ สุภัคคะ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564
1002 ปริญญาตรี 62232710012 นายอดิศักดิ์ ทองสกุล เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564
1003 ปริญญาตรี 62232710013 นายมณฑล เขียวเล็ก เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/12/2564
1004 ปริญญาตรี 62232710014 นางสาวรวิรรณ สุขดี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/12/2564
1005 ปริญญาตรี 62232710015 นายสิทธิชัย สิงห์อุบล เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564
1006 ปริญญาตรี 62232710016 นายกิตติพล เศรษฐศาสตรากร เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/12/2564
1007 ปริญญาตรี 62232710017 นายอธิวัฒน์ บัวทอง เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/12/2564
1008 ปริญญาตรี 62232710018 นายพิเนต สิงห์ปัญญา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/12/2564
1009 ปริญญาตรี 62232710019 นายวันชัย บูรณะ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/12/2564
1010 ปริญญาตรี 62232710020 นายวัลลภ แก้วเล็ก เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/12/2564
1011 ปริญญาตรี 62232710021 นายตรีรัตน์ ไกรทอง เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/12/2564
1012 ปริญญาตรี 62232710022 นายนัฐวุฒิ อุทัย เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/12/2564
1013 ปริญญาตรี 62232710023 นายอัมฤทธิ์ สุรกิจ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/12/2564
1014 ปริญญาตรี 62232710024 นายกฤตนัย ทองอินทร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/12/2564
1015 ปริญญาตรี 62232710025 นายชินวัฒน์ แคชัยภูมิ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/12/2564
1016 ปริญญาตรี 62232710026 นายณัชพล ดอกจันทร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/12/2564
1017 ปริญญาตรี 62232710028 นายสฤษดิ์ ดากาวงค์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11/11/2564
1018 ปริญญาตรี 62232710029 นายศุภนิตย์ จูโต เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/12/2564
1019 ปริญญาตรี 62232710030 นายวิทวัส สมสวย เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09/12/2564
1020 ปริญญาตรี 62122860001 นางสาวนริศรา พูลพจน์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/05/2566
1021 ปริญญาตรี 62122860003 นางสาวศศิภา อินทอง ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/05/2566
1022 ปริญญาตรี 62122860004 นายชาคริต ปานรุ่ง ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/05/2566
1023 ปริญญาตรี 62122860006 นางสาวธีรพร เฉลิมเกตุ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/05/2566
1024 ปริญญาตรี 62122860008 นางสาวอภิญญา ขันเคลือบ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/05/2566
1025 ปริญญาตรี 62122860009 นางสาวอุษณีญาภรณ์ สุขอินโท ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 04/08/2566
1026 ปริญญาตรี 62122860010 นางสาววิภาฎา วงวรรชนศิวะ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/07/2566
1027 ปริญญาตรี 62122860013 นายอภิลักษณ์ แตงพุก ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 03/05/2567
1028 ปริญญาตรี 62125080017 นายเอกลักษณ์ บุญทา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 05/04/2567
1029 ปริญญาตรี 62122930001 นางสาวกิตติยา วงศ์แสนไชย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 05/04/2567
1030 ปริญญาตรี 62122930002 นายชานนท์ อุ้ยวัฒนา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/11/2566 31/05/2567
1031 ปริญญาตรี 62122930003 นายเมธาสิทธิ์ วีรเวชกุล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/11/2566 31/05/2567
1032 ปริญญาตรี 62122930006 นายภานุพงศ์ พวงสมบัติ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/11/2566 31/05/2567
1033 ปริญญาตรี 62122930008 นางสาวภูฟ้า กล้าหาญ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/11/2566 30/05/2567
1034 ปริญญาตรี 62122930009 นายธนพล เอี่ยมสำอางค์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/11/2566 31/05/2567
1035 ปริญญาตรี 62122930010 นายธีรวัฒน์ มาพิทักษ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/11/2566 31/05/2567
1036 ปริญญาตรี 62122930011 นายไกรวิทย์ ชิดชม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/11/2566
1037 ปริญญาตรี 62122930013 นายชัยยะ กลางหนองแสง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/11/2566 31/05/2567
1038 ปริญญาตรี 62122930014 นายเกริกพล นึกชอบ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/11/2566 28/05/2567
1039 ปริญญาตรี 62222930001 นายณัฐกิตติ์ มะโนคำ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/12/2566 31/05/2567
1040 ปริญญาตรี 62222930002 สิบเอกณัฐดนัย ธนพัชร์อมรกุล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/07/2566 31/05/2567
1041 ปริญญาตรี 62222930003 นายพงษ์อิศรา ศรีบุญเรือง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/12/2566 31/05/2567
1042 ปริญญาตรี 62222930004 นายอดิศักดิ์ ฤทธิประทีป วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/12/2566
1043 ปริญญาตรี 62222930005 นายสุรศักดิ์ สารีโท วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 04/08/2566 31/05/2567
1044 ปริญญาตรี 62222930007 นายวัลลพ จั่นเพ็ชร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/12/2566 31/05/2567
1045 ปริญญาตรี 62222930008 นายเหมวัต บุญธรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/07/2566 31/05/2567
1046 ปริญญาตรี 62222930009 นายสกุลชัย พันธ์วิไล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/12/2566
1047 ปริญญาตรี 62222930010 นายนิคม อินตะมะ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/07/2566 31/05/2567
1048 ปริญญาตรี 62222930011 นายชยางกูร เชื้อชมภู วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/07/2566 31/05/2567
1049 ปริญญาตรี 62222930013 นายพรอำนาจ สุขสุศรี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/12/2566 31/05/2567
1050 ปริญญาตรี 62222930016 นายภัคคนันท์ พฤฒิมาศโภไคย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/06/2567 31/05/2567
1051 ปริญญาตรี 62222930017 นายยุวบูรณ์ บุญประคอง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/12/2566 31/05/2567
1052 ปริญญาตรี 62222930018 นางสาวพรรษรัตน์ กล้าหาญ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/12/2566 31/05/2567
1053 ปริญญาตรี 62125070001 นางสาวสุภาพร นวนพิจิตร วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566
1054 ปริญญาตรี 62125070002 นางสาวสุดารัตน์ ตุ้มดีลัง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566
1055 ปริญญาตรี 62125070003 นางสาวอัญญิกา ดาศรี วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566
1056 ปริญญาตรี 62125070004 นางสาวศิริลักษณ์ ปัทมะนาวิน วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566
1057 ปริญญาตรี 62125070005 นายชวนากร อินธิจักร์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/02/2567
1058 ปริญญาตรี 62125070007 นางสาวชมพูนุช บุญกองตา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566
1059 ปริญญาตรี 62125070008 นายจิระศักดิ์ หารีย์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566
1060 ปริญญาตรี 62125070009 นางสาวสุนิสา เปรมปรีดา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566
1061 ปริญญาตรี 62125070010 นางสาวจุฑารัตน์ เกษประทุม วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566
1062 ปริญญาตรี 62125070011 นายศรัณ หมัดรัง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/06/2567
1063 ปริญญาตรี 62125070012 นายสิริศักดิ์ ประเจริญ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566
1064 ปริญญาตรี 62125070013 นายอมลณัฐ กิฬาโภชน์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566
1065 ปริญญาตรี 62125070014 นางสาวกรานต์เมษา ดาราพันธ์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566
1066 ปริญญาตรี 62125070015 นายณัฐพงษ์ อุ่มพิมาย วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566
1067 ปริญญาตรี 62125070016 นายวุฒิเดช บุญเต็ม วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566
1068 ปริญญาตรี 62125070017 นางสาวอัจฉรา ชื่นนิรันดร์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566
1069 ปริญญาตรี 62125070019 นายณัฐพล บุญเหลือ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/12/2566
1070 ปริญญาตรี 62125070021 นายอำนาจ พันธุ์สมบูรณ์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/02/2567
1071 ปริญญาตรี 62125070022 นายวัชรพล สีดาสุก วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566
1072 ปริญญาตรี 62125070023 นางสาวอาริยา หงษ์ทอง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566
1073 ปริญญาตรี 62125070024 นายจิรศักดิ์ บุญอนันต์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566
1074 ปริญญาตรี 62125070025 นายเมฮราน เอสมาอิลี ชากาจิ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566
1075 ปริญญาตรี 62225070003 นางสาวพลอยวรินทร์ ธงศรี วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/07/2566
1076 ปริญญาตรี 62225070004 นายภัทรดนัย ยิ้มสาระ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/07/2566
1077 ปริญญาตรี 62225070006 นายคงคา หงส์วิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/12/2565
1078 ปริญญาตรี 62225070007 นายสถาพร ปิ่นเงิน วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 03/03/2566
1079 ปริญญาตรี 62225070008 นายปภังกร กลั่นโยธิน วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/07/2566
1080 ปริญญาตรี 62225070009 นายพสิษฐ์ คงคำ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/07/2566
1081 ปริญญาตรี 62225070010 นายวีระยุทธ ภูคงกิ่ง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 03/05/2567
1082 ปริญญาตรี 62225070012 นายทนงศักดิ์ ยิ้มแจ่มใส วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 03/03/2566 23/05/2567
1083 ปริญญาตรี 62225070014 นายบำรุง กังสันเทียะ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 03/03/2566
1084 ปริญญาตรี 62225070015 จ่าโททินนาถ กรุดเงิน วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/07/2566
1085 ปริญญาตรี 62225070016 นายศักดิ์ดา จามเจริญ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/07/2566
1086 ปริญญาตรี 62225070018 นายศรีพร สีดี วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 03/05/2567
1087 ปริญญาตรี 62225070022 นายณรงค์ศักดิ์ ดีขยัน วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/12/2565
1088 ปริญญาตรี 62225070023 นายชัยศักดิ์ สุระวัง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/12/2565
1089 ปริญญาตรี 62125080001 นายธนดล สาครชาติ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/05/2566
1090 ปริญญาตรี 62125080002 นายสรวิชญ์ พลเยี่ยม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/05/2566
1091 ปริญญาตรี 62125080003 นางสาวประภาพร งามนัก เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/05/2566
1092 ปริญญาตรี 62125080004 นายณัฐวัตร ขวัญเมือง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/05/2566
1093 ปริญญาตรี 62125080005 นายธนพล แจ้งจิตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/05/2566
1094 ปริญญาตรี 62125080008 นางสาวจุฬาลักษณ์ จำปาโพธิ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/05/2566
1095 ปริญญาตรี 62125080009 นายยศวี จีระวิทยาพงศ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/12/2566
1096 ปริญญาตรี 62125080010 นางสาวเจนจิรา แสนเหมือน เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/05/2566
1097 ปริญญาตรี 62125080011 นางสาววริศรา กลับจิตร เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/05/2566
1098 ปริญญาตรี 62125080013 นางสาวธิติกาญจน์ สายบัว เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/05/2566
1099 ปริญญาตรี 62125080016 นายธีรวัฒน์ จันทร เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/05/2566
1100 ปริญญาตรี 62125080019 นายวราแมน กุหิงวัง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/05/2566
1101 ปริญญาตรี 62125080020 นายณัฐวุฒิ ภาคโพธิ์ทอง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/05/2566
1102 ปริญญาตรี 62125080022 นายชลมารค ปานสี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/05/2566
1103 ปริญญาตรี 62125080023 นายวัชรพล จึงสวัสดิ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/12/2566
1104 ปริญญาตรี 62125080024 นายชนวีร์ ขาวทอง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/05/2566
1105 ปริญญาตรี 62125080025 นางสาววริศา พรพัฒน์ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/05/2566
1106 ปริญญาตรี 62225080004 นางสาววิภานี อรุณสุวรรณกร เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 04/08/2566
1107 ปริญญาตรี 62225080006 นายชลสิทธิ์ ทรงประไพ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 04/08/2566
1108 ปริญญาตรี 62225080009 นางสาวธีราพร แก้วกล่อม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 04/08/2566
1109 ปริญญาตรี 62225080011 นายประถม รื่นเริง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/05/2566
1110 ปริญญาตรี 62225080012 นายสิทธิชัย เจริญสุข เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 04/08/2566
1111 ปริญญาตรี 62225080015 จ่าสิบตรีกันต์ธร ศรีประทุม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 04/08/2566
1112 ปริญญาตรี 62225080017 นางสาวศวิตา เเจ่มมี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 04/08/2566
1113 ปริญญาตรี 62125090001 นายธวัชชัย ฉาบฉิมพลี เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/12/2566
1114 ปริญญาตรี 62125090002 นายสหัสวรรษ โกษา เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/12/2566
1115 ปริญญาตรี 62125090004 นายธีรภัทร ศรีสังข์งาม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/04/2566
1116 ปริญญาตรี 62125090005 นายปุณยวีร์ บุญโฉม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/09/2566
1117 ปริญญาตรี 62125090009 นายศุภกิตติ์ ทวีบุตร เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/04/2566
1118 ปริญญาตรี 62125090011 นายพิษณุนาถ เฉิดฉาย เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/04/2566
1119 ปริญญาตรี 62125090012 นายชัยสิทธิ์ กิจสมสาตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/04/2566
1120 ปริญญาตรี 62125090013 นายอนุชิต ศรีสมรักษ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/09/2566
1121 ปริญญาตรี 62125090014 นายพงศ์เทพ เบ้าสิงห์สวย เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/04/2566
1122 ปริญญาตรี 62125090015 นายนิตินัย อ่ำมาก เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 03/05/2567
1123 ปริญญาตรี 62125090018 นายธีรภัทร ธีระจารุวรรณ เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/07/2566
1124 ปริญญาตรี 62125090019 นางสาวมณฑาทิพย์ ใจร้อน เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/04/2566
1125 ปริญญาตรี 62125090021 นายณัฏฐกร ผิวเกลี้ยง เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07/04/2566
1126 ปริญญาตรี 62125090022 นายธนพล ปานขวาน้อย เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/12/2566
1127 ปริญญาตรี 62225090003 นายสิริโชค บางหลวง เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 04/08/2566
1128 ปริญญาตรี 62225090008 นายอนุชิต มณีวงษ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/12/2566
1129 ปริญญาตรี 62225090010 นายพงไพร สุขดี เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566
1130 ปริญญาตรี 62225090012 นายจักรพงษ์ ไกรอ่อน เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566
1131 ปริญญาตรี 62225090013 นายทรงเกียรติ นวลมุสิงห์ เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 04/08/2566
1132 ปริญญาตรี 62225090014 นายพิชญา ฟากหนองดู่ เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02/06/2566
1133 ปริญญาตรี 62225090015 นายบุญจริง บุญกระจ่าง เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 04/08/2566
1134 ปริญญาตรี 62225090016 นายทัตพงศ์ อุณหิต เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 04/08/2566
1135 ปริญญาตรี 62225090017 นายวีระชัย สุขเกษม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 04/08/2566

พัฒนาระบบโดยงานคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์test