ข้อมูลพื้นฐาน / ข้อมูลนักศึกษา

เข้าสู่ระบบ ข้อมูลพื้นฐาน CDS/ข้อมูล SCH - FTES

  
หมายเหตุ**
ข้อมูลพื้นฐาน CDS ที่ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดทำขึ้นนี้เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารหลักฐานในการใช้ตอบประกันคุณภาพให้กับทุกหน่วยงาน หากหน่วยงานใดมีข้อมูลหรือเอกสารที่จัดทำขึ้นเองตามบริบทของหน่วยงานนั้นๆ แล้วซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นยำมากกว่า ให้ท่านสามารถใช้ข้อมูลของท่านเองโดยไม่ต้องใช้ข้อมูลในส่วนนี้

  

ข้อมูลสถิตินักศึกษาประกอบการจัดทำรายงานติดตาม ตรวจสอบผลงานของคณบดี