รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 2762/2566 3 พฤศจิกายน 2566 2/2566 อาจารย์กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
2 1871/2566 14 กรกฎาคม 2566 1/2566 นางสาวกมลฤทัย เศรษฐไกลกุล
3 1244/2564 6 มิถุนายน 2565 1/2565 อาจารย์กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
4 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
5 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
6 1577/2564 17 สิงหาคม 2564 1/2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์
7 1577/2564 17 สิงหาคม 2564 1/2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์
8 1250/2564 23 มิถุนายน 2564 1/2564 อาจารย์กมลฤทัย เศรษฐไกลกุล
9 658/2564 23 มีนาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.เจด็จ คชฤทธิ์
10 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา
11 1008/2563 29 เมษายน 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.เจด็จ คชฤทธิ์
12 1008/2563 29 เมษายน 2563 1/2563 อาจารย์กมลฤทัย เศรษฐไกรกุล
13 3450/2562 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.เจด็จ คชฤทธิ์
14 3450/2562 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์ศุทธิพันธ์ สังข์ยุทธ
15 3450/2562 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์กฤตยันพล จตุภิชัยพันธ์
16 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์กฤตยันพล จตุภิชัยพันธ์
17 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.เจด็จ คชฤทธิ์
18 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ศุทธิพันธ์ สังข์ยุทธ
19 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์กฤตยันพล จตุภิชัยพันธ์
20 280/2562 26 มกราคม 2562 1/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชราภรณ์ สุวรรณกูฏ
21 280/2562 26 มกราคม 2562 1/2562 อาจารย์กฤตยันพล จตุภิชัยพันธ์
22 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ ดร.เจด็จ คชฤทธิ์
23 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ศุทธิพันธ์ สังข์ยุทธ
24 280/2562 26 มกราคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.เจด็จ คชฤทธิ์
25 280/2562 26 มกราคม 2562 1/2562 อาจารย์ศุทธิพันธ์ สังข์ยุทธ
26 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชราภรณ์ สุวรรณกูฏ
27 3293/2561 28 ธันวาคม 2561 1/2561 อาจารย์กฤตยันพล จตุภิชัยพันธ์
28 3293/2561 28 ธันวาคม 2561 1/2561 อาจารย์ศุทธิพันธ์ สังข์ยุทธ
29 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชราภรณ์ สุวรรณกูฏ
30 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ ดร.เจด็จ คชฤทธิ์
31 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์ศุทธิพันธ์ สังข์ยุทธ์
32 168/2561 22 มกราคม 2561 2/2560 อาจารย์กฤตยันพล จตุภิชัยพันธ์
33 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชราภรณ์ สุวรรณกูฏ
34 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ธรรมรัตน์ แสงจันทร์
35 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ ดร.เจด็จ คชฤทธิ์
36 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์
37 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ ดร.เจด็จ คชฤทธิ์
38 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์กฤตยันพล จตุภิชัยพันธ์
39 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์ศุทธิพันธ์ สังข์ยุทธ
40 453/2560 22 กุมภาพันธ์ 2560 2/2559 อาจารย์กฤตยันพล จตุภิชัยพันธ์
41 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์กฤตยันพล จตุภิชัยพันธุ์