อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปริญญา/สาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ดร.โยษิตา เจริญศิริ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร.บุญยฤทธิ์ ศรีปาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
-
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ พลเศษ
ประธาน
อาจารย์วีระพงศ์ ทองสา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร
กรรมการ
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ วาดสันทัด
กรรมการ
อาจารย์ปรัชญ์ ใจกว้าง
กรรมการและเลขานุการ
-
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
ประธาน
อาจารย์รัตนโชติ ทองป้อง
กรรมการ
อาจารย์ธรรศ เสถียรนาม
กรรมการ
อาจารย์ปวีณา ชุนเกาะ
กรรมการ
อาจารย์เทวกุล จันทร์ขามป้อม
กรรมการและเลขานุการ
-
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎางค์ ศุกระมูล
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักษณ์ กิ่งทอง
กรรมการ
อาจารย์ชัยชโย ซื่อตรง
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ เพิ่มชาติ
กรรมการ
อาจารย์ศักย บุญชูวิทย์
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.ริศภพ ตรีสุวรรณ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
อาจารย์ภุมรินทร์ ทวิชศรี
ประธาน
อาจารย์ศิลปชัย กลิ่นไกล
กรรมการ
อาจารย์กันยารัตน์ เอกเอี่ยม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ ทับบุรี
กรรมการ
อาจารย์ธีรนนท์ ไชยคุณ
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์พีรวัฒน์ อาทิตย์ตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์ ไพรินทร์
เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิกา ศรีทอง
ประธาน
อาจารย์ชวลิต โควีระวงศ์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคเณ เกียรติก้อง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ฉุยฉาย
กรรมการและเลขานุการ
-
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อาจารย์ภัทราภรณ์ เหนือศรี
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาวรรณ แพงศรี
กรรมการ
อาจารย์จิรัญญา โชตยะกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพล เทศดี
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ สุพพัตเวช
กรรมการและเลขานุการ
-
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
อาจารย์ธนัง ชาญกิจชัญโญ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกนาฎ พรหมนคร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง
กรรมการ
อาจารย์วิศวรรธน์ พัชรวิชญ์
กรรมการ
อาจารย์จุฑามาศ เถียรเวช
กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
ปริญญา/สาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
ประธาน
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ สุภาชาติ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.เทอดเกียรติ แก้วพวง
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาวรรณ แพงศรี
อาจารย์ ดร.ริศภพ ตรีสุวรรณ
อาจารย์ ดร.บุญยฤทธิ์ ศรีปาน