คู่มือปฏิบัติงาน


ลำดับ คู่มือปฏิบัติงาน Openfile
1 คู่มือกระบวนการจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในะรบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovernmentProcurement : e-GP) จากงบประมาณรายได้ Open
2 คู่มือการจัดตารางสอน ตารางสอบ นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ Open
3 คู่มืองานจัดทำตารางสอน/ตารางสอบ ภาคปกติ Open
4 คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ Open
5 คู่มือการใช้ระบบจัดการชั้นเรียน (CMS) Open
6 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Open
7 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน Open
8 คู่มือระบบงบประมาณฯ ERP Open
9 คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ Open
10 คู่มือการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Open
11 คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบเงินเดือน Open
12 คู่มือการใช้งานระบบจัดการยานพาหนะ Open
13 คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน GFMIS Web Online Open
14 คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง Open
15 คู่มือกระบวนการจ่ายเช็คให้กับบุคคลภายนอก Open
16 คู่มือการจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้ Open
17 คู่มือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ Open
18 คู่มือการจัดหาทรัพยารกรสารสนเทศประเภทหนังสือด้วยเงินงบประมาณ Open
19 คู่มือการประชุมผู้ปกครองนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Open
20 คู่มือการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ Open
21 คู่มือการวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยารสารสนเทศประเภทหนังสือ Open
22 คู่มือการปฏิบัติงานระบบบริหารจัดการทุนวิจัยภายใน Open
23 คู่มือติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย VRUONE Open
No. คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา Open
No. คู่มือการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ Open
No. คู่มือกรอกประวัติ Open