อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญา/สาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
อาจารย์พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย
กรรมการ
อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า
กรรมการและเลขานุการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์
ประธาน
อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.นิศากร มะลิวัลย์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
กรรมการ
อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์
กรรมการและเลขานุการ
-
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย(สระแก้ว)
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ คำดี
ประธาน
อาจารย์พรรณี พิมพ์โพธิ์(สระแก้ว)
กรรมการ
อาจารย์พิศิษฐ์ พิภพพรพงศ์ (สระแก้ว)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยธร ติณภพ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ (สระแก้ว)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ
กรรมการ
อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว(สระแก้ว)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น
กรรมการและเลขานุการ
-
บัญชีบัณฑิต
สาขาวิชา-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภารดี นึกชอบ
ประธาน
อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ การะเวก
กรรมการ
อาจารย์ปริยากร สว่างศรี
กรรมการ
อาจารย์ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์
กรรมการและเลขานุการ
-
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวดี ทูปิยะ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
กรรมการ
อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
กรรมการ
อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
กรรมการและเลขานุการ
-
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลียา ยางงาม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
-
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
อาจารย์ ดร.ศรินธร ไชยรัตน์
ประธาน
อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.วิญญู วีรยางกูร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
กรรมการ
อาจารย์ ดร.อัญชลี เยาวราช
กรรมการและเลขานุการ
-
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรานต์ เผือกมงคล
ประธาน
อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ จันทะเสนา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภา ไสยสมบัติ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ไม้พุ่ม
นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจภา ไกรทอง
กรรมการ
อาจารย์ศราวุฒิ เกิดถาวร
กรรมการ
อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย
กรรมการ
อาจารย์ปุริมปรัชญ์ อำพัน
กรรมการและเลขานุการ
-