รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 2816/2566 9 พฤศจิกายน 2566 2/2566 อาจารย์นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์
2 2312/2566 6 กันยายน 2566 1/2566 นางสาวนิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์
3 1871/2566 14 กรกฎาคม 2566 1/2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุขสุมิตร
4 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
5 1018/2564 21 พฤษภาคม 2564 1/2564 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
6 1018/2564 21 พฤษภาคม 2564 1/2564 อาจารย์ทิพย์ภาศิริ แก้วเทศ
7 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
8 2356/2563 1 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์
9 1981/2563 21 สิงหาคม 2563 1/2563 อาจารย์ Yang Qiujian
10 1981/2563 21 สิงหาคม 2563 1/2563 อาจารย์ปรารถนา ทองเปลี่ยน
11 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
12 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 รองศาสตราจารย์วรุณี เชาวน์สุขุม
13 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ทิพย์ภาศิริ แก้วเทศ
14 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์พัชราภรณ์ สุวรรณกูฏ
15 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
16 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
17 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์อนุชา มณีโชติ
18 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
19 1008/2563 29 เมษายน 2563 3/2562 อาจารย์นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์
20 651/2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 3/2562 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
21 651/2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 3/2562 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
22 651/2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 3/2562 อาจารย์ ร้อยตรีสมชาย ประกิตเจริญสุข
23 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
24 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ศักดิ์ชัย สองแคว
25 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์จรินทร์ จารุเสน
26 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
27 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
28 2776/2562 26 กันยายน 2562 1/2562 อาจารย์สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์
29 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
30 2447/2562 22 สิงหาคม 2562 1/2562 อาจารย์พิชญ์ณี ตีรณากรณ์
31 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ดวงมณี ชักนำ
32 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
33 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
34 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
35 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์ธนากร ล้วนศรีติสกุล
36 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
37 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
38 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์ทิพย์ภาศิริ แก้วเทศ
39 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชราภรณ์ สุวรรณกูฏ
40 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
41 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์หนง ชิวเหม่ย
42 280/2562 26 มกราคม 2562 1/1262 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
43 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
44 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
45 280/2562 26 มกราคม 2562 1/1262 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
46 280/2562 26 มกราคม 2562 1/1262 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
47 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
48 2640/2561 25 ตุลาคม 2561 2/2561 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
49 2640/2561 25 ตุลาคม 2561 1/2561 อาจารย์สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ
50 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
51 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
52 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ทิพย์ภาศิริ แก้วเทศ
53 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
54 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์อนุรัตน์ อาจสูงเนิน
55 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ ร้อยตรีสมชาย ประกิตเจริญสุข
56 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ธนากร ล้วนศรีติสกุล
57 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์
58 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
59 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
60 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
61 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
62 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์พัฒธณี ดวงเนตร
63 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์จรินทร์ จารุเสน
64 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ศักดิ์ชัย สองแคว
65 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
66 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
67 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ร้อยตรีสมชาย ประกิตเจริญสุข
68 752/2561 24 มีนาคม 2561 2/2560 อาจารย์นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์
69 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ศิรินภา พิมพ์อรัญ
70 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
71 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
72 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
73 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์พัฒธณี ดวงเนตร
74 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
75 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์จารุวรรณ นิธิไพบูลย์
76 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชราภรณ์ สุวรรณกูฏ
77 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
78 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ศักดิ์ชัย สองแคว
79 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์อนุรัตน์ อาจสูงเนิน
80 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ปฐมาภรณ์ คำชื่น
81 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
82 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
83 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์บุญญฤทธิ์ ชลวิถี
84 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ปฐมาภรณ์ คำชื่น
85 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ศักดิ์ชัย สองแคว
86 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์พัฒธณี ดวงเนตร
87 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์บุญญฤทธิ์ ชลวิถี
88 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 นาวาอากาศเอกธัชชัย จินต์แสวง
89 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ไตรมาศ พูลผล
90 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์เหมราช อุดมเลิศ
91 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
92 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
93 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์อนุรัตน์ อาจสูงเนิน
94 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
95 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์มาโนช รักไทยเจริญชีพ
96 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์พงศ์ธวัช จันทบูลย์
97 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์นพปฎล สุวรรณทรัพย์
98 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ธนากร ล้วนศรีติสกุล
99 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์จารุวรรณ นิธิไพบูลย์
100 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์สุทธินี ศรีสะอาด
101 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
102 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
103 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
104 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
105 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์ศิรินภา พิมพ์อรัญ
106 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์อรรถภูมิ อองกุลนะ
107 453/2560 22 กุมภาพันธ์ 2560 2/2559 อาจารย์อังคาร คะชาวังศรี
108 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์ธัชชัย จินต์แสวง
109 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
110 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์พัชราภรณ์ สุวรรณกูฏ
111 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์พัฒธนี ดวงเนตร
112 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
113 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์วันทิกา หิรัญเทศ
114 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์นพมาศ กลัดแก้ว
115 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์บุญญฤทธิ์ ชลวิถี
116 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ชิษณุชา มังคลากร