แบบบันทึกสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
PDF WORD
แบบ มรว.ทป. 01 - ระเบียนสะสม ดาวน์โหลดเป็นเวิร์ด
แบบ มรว.ทป. 02 - รายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลดเป็นเวิร์ด
แบบ มรว.ทป. 03 - บันทึกการให้คำปรึกษา ดาวน์โหลดเป็นเวิร์ด
แบบ มรว.ทป. 04 - ขอความช่วยเหลือ/แนะนำ นักศึกษา ดาวน์โหลดเป็นเวิร์ด
แบบ มรว.ทป. 05 - ขอเชิญพบเพื่อปรึกษาหารือ ดาวน์โหลดเป็นเวิร์ด
แบบ มรว.ทป. 06-รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลดเป็นเวิร์ด
แบบ มรว.ทป. 07 - แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา ดาวน์โหลดเป็นเวิร์ด
แบบ มรว.ทป. 08 - แบบประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลดเป็นเวิร์ด
แบบ มรว.ทป. 09 - แบบประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลดเป็นเวิร์ด