พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา


No. รายละเอียด Open
1 เจตนารมณ์ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 Open
2 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะเข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558 Open