รายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อสกุลอาจารย์ผู้ประสานงาน
1 2777/2566 6 พฤศจิกายน 2566 2/2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระญา ปราบปราม
2 2777/2566 6 พฤศจิกายน 2566 2/2566 อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
3 2777/2566 6 พฤศจิกายน 2566 2/2566 อาจารย์ศุภวิชญ์ พ่วงสุวรรณ
4 2777/2566 6 พฤศจิกายน 2566 2/2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
5 2777/2566 6 พฤศจิกายน 2566 2/2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม
6 1881/2566 15 กรกฎาคม 2566 1/2566 อาจารย์ศุภวิชญ์ พ่วงสุวรรณ
7 1881/2566 15 กรกฎาคม 2566 1/2566 อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
8 1881/2566 15 กรกฎาคม 2566 1/2566 อาจารย์ศุภกร ชมศิริ
9 1881/2566 15 กรกฎาคม 2566 1/2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระญา ปราบปราม
10 1881/2566 15 กรกฎาคม 2566 1/2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์