รายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อสกุลอาจารย์ผู้ประสานงาน
1 1055/2567 4 พฤษภาคม 2567 1/2567 อาจารย์ศุภวิชญ์ พ่วงสุวรรณ
2 1055/2567 4 พฤษภาคม 2567 1/2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระญา ปราบปราม
3 1055/2567 4 พฤษภาคม 2567 1/2567 อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
4 1055/2567 4 พฤษภาคม 2567 1/2567 อาจารย์ศุภกร ชมศิริ
5 1055/2567 4 พฤษภาคม 2567 1/2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
6 2777/2566 6 พฤศจิกายน 2566 2/2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระญา ปราบปราม
7 2777/2566 6 พฤศจิกายน 2566 2/2566 อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
8 2777/2566 6 พฤศจิกายน 2566 2/2566 อาจารย์ศุภวิชญ์ พ่วงสุวรรณ
9 2777/2566 6 พฤศจิกายน 2566 2/2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
10 2777/2566 6 พฤศจิกายน 2566 2/2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม