อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญา/สาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ดร.ประณมกร อัมพรพรรดิ์
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์
กรรมการ
อาจารย์วิศรุต ขวัญคุ้ม
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ดาวรถา วีระพันธ์
กรรมการ
อาจารย์ณัฐรดี อนุพงค์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล
อาจารย์ชวลิต โควีระวงศ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร วงษ์ศรีรักษา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาศ วงษ์ใหญ่
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจจิมา มั่นทน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมีนา ฉายสุวรรณ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ มีศรี
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ชุมพล จันทร์ฉลอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์
อาจารย์ไชย มีหนองหว้า
อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์
กรรมการ
อาจารย์ ดรจุรีมาศ ดีอำมาตย์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ปุณณะตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
อาจารย์ ดร.ใยแพร ชาตรี
ประธาน
อาจารย์ ดร.สัจนา พัฒนาศักดิ์
กรรมการ
อาจารย์นันทิภา แก้วลี ลาวรรณ
กรรมการ
อาจารย์จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์
กรรมการและเลขานุการ
-
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาจารย์ขวัญแข หนุนภักดี
ประธาน
อาจารย์ชลลดา พละราช
กรรมการ
อาจารย์ ดร.บุษยา จูงาม
กรรมการ
อาจารย์อรวรรณ ชำนาญพุดซา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.อมตา อุตมะ
อาจารย์พชรกมล กลั่นบุศย์
อาจารย์ ดร.จินต์จุฑา ขำทอง
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์
ประธาน
นางสาวฐธนัช ธนัฐรุจกุล
กรรมการ
อาจารย์ชัยพร ทบแป
กรรมการ
อาจารย์ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์
กรรมการ
อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส
กรรมการและเลขานุการ
-
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ทองพันธุ์พาน
กรรมการ
อาจารย์ณหทัย โชติกลาง
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ภมรพล
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ (ต่อเนื่อง)
อาจารย์ ดร.วิชัย กองศรี
ประธาน
นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
กรรมการ
อาจารย์ ดร.นฤดม นวลขาว
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา แสงพยับ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
-
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์
ประธาน
นางสาวกวิฐาร์พรณ์ จาตุรนต์ภากร
กรรมการ
นางสาวเมตตา ปุดโส
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ปุณณะตระกูล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ กงพลี
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์นันทิภา แก้วลี ลาวรรณ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา อัจฉริยะโพธา
ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง
อาจารย์จิตติมา กอหรั่งกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตถชล อ่างมณี
ประธาน
อาจารย์สมคิด ตันเก็ง
กรรมการ
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีปิยะพงษ์ ยงเพชร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์
กรรมการ
อาจารย์ศิรภัสสร พันธะสา
กรรมการและเลขานุการ
-
ปริญญา/สาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุข
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง
กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา แสงพยับ