อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญา/สาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ดร.ประณมกร อัมพรพรรดิ์
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์
กรรมการ
อาจารย์ณัฐรดี อนุพงค์
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์วิศรุต ขวัญคุ้ม
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ดาวรถา วีระพันธ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล
อาจารย์ชวลิต โควีระวงศ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาศ วงษ์ใหญ่
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร วงษ์ศรีรักษา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจจิมา มั่นทน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมีนา ฉายสุวรรณ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ มีศรี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์
อาจารย์ไชย มีหนองหว้า
อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์
อาจารย์ชุมพล จันทร์ฉลอง
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย
ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา
กรรมการ
อาจารย์ ดรจุรีมาศ ดีอำมาตย์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ปุณณะตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
อาจารย์ ดร.ใยแพร ชาตรี
ประธาน
อาจารย์ ดร.สัจนา พัฒนาศักดิ์
กรรมการ
อาจารย์จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง
กรรมการ
อาจารย์นันทิภา แก้วลี ลาวรรณ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์
กรรมการและเลขานุการ
-
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาจารย์ขวัญแข หนุนภักดี
ประธาน
อาจารย์ ดร.บุษยา จูงาม
กรรมการ
อาจารย์อรวรรณ ชำนาญพุดซา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา พละราช
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์พชรกมล กลั่นบุศย์
อาจารย์ ดร.จินต์จุฑา ขำทอง
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์
ประธาน
อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ทองพันธุ์พาน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว
กรรมการ
อาจารย์ณหทัย โชติกลาง
กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ภมรพล
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์
ประธาน
อาจารย์อุทัย สำรวมจิตร์
กรรมการ
อาจารย์ชัยพร ทบแป
กรรมการ
อาจารย์ฐธนัช ธนัฐรุจกุล
กรรมการ
อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส
กรรมการและเลขานุการ
-
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ณหทัย โชติกลาง
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ภมรพล
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ (ต่อเนื่อง)
อาจารย์ ดร.วิชัย กองศรี
ประธาน
นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
กรรมการ
อาจารย์ ดร.นฤดม นวลขาว
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา แสงพยับ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
-
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา อัจฉริยะโพธา
ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง
อาจารย์จิตติมา กอหรั่งกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตถชล อ่างมณี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาหารและะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์
ประธาน
อาจารย์เมตตา ปุดโส
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ปุณณะตระกูล
กรรมการ
อาจารย์กวิฐาร์พรณ์ จาตุรนต์ภากร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ กงพลี
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์นันทิภา แก้วลี ลาวรรณ
ปริญญา/สาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุข
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา แสงพยับ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี