คณะกรรมการวิชาการรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
ประธานกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา เวียงวะลัย
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
กรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
กรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
กรรมการ


อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
กรรมการ


อาจารย์ ดร.อมตา อุตมะ
กรรมการ


อาจารย์ ดร.ประวิทย์ ธงชัย
กรรมการ


รองศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
กรรมการและเลขานุการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร
ผู้ช่วยเลขานุการ


นางรัชฎาพร ยอดศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ


นางสาวมานิดา ปามุทา
ผู้ช่วยเลขานุการ


นางสาวณัชริตา ปิตะบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ