อาจารย์ประจำหลักสูตรศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร
ระดับปริญญาตรี
ปริญญา/สาชา ชื่อ-สกุล

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปิดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

อ. ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
อ. แสนศักดิ์ หัสคำ
อ. เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์
อ. อัจจิมา มั่นทน
อ. ณัตตยา เอี่ยมคง

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปิดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

อ. ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ
อ. ปิญชาน์ สงวนเกียรติ
อ. กัมลาศ เยาวะนิจ
อ.ดร.นิรัตน์ เพ็ชรรัตน์
อ.นริศรา จริยะพันธุ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ปิดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗)

ผศ.อัมพร พัฒนอมร
อ.วรวรรณ วงศ์ศรีวิวัฒน์
อ.กุสุมา เลาะเด
อ.ประวิทย์ ธงชัย
อ. ปัทมา รื่นสุข

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ปิดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๘)

รศ.ดวงตา สราญรมย์
อ. ร้อยตรีสมชาย ประกิตเจริญสุข
อ. ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
อ. ศรินธร ไชยรัตน์
อ. อัญชลี เยาวราช

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ปิดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาสำเร็จ การศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๖)
อ. พวงเพชร สุขประเสริฐ
อ.ไชย มีหนองหว้า
อ.ศรินธร ไชยรัตน์
อ. ปิยนันท์ ปานนิ่ม
ผศ.ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ปิดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗) อ.ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก
อ. ดวงมณี ชักนำ
อ.ประภา อินทะเทพ
อ.ดร.รัตนา สีดี
อ.ดร.กัญรัตน์ ธีระธนชัยกุล
ระดับปริญญาโท
ปริญญา/สาชา ชื่อ-สกุล
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ
(ปิดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๔)
รศ.มนต์ชัย คมสาคร
อ.ดร.ปิยะวรรณ เลิศพานิช
อ.ดร.โกมล จันทวงษ์
อ.ดร. สุเทพ บุญซ้อน
อ.ดร.นายแพทย์บรรพต ต้นธีรวงศ์
อ.ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์