รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีศูนย์สระแก้ว
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 3127/2566 22 ธันวาคม 2566 2/2566 อาจารย์อรวรรณ สีดี
2 3127/2566 22 ธันวาคม 2566 2/2566 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
3 2312/2566 6 กันยายน 2566 1/2566 นางพิมพ์ชนก ธีระเศวต
4 1981/2563 21 สิงหาคม 2563 1/2563 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
5 1981/2563 21 สิงหาคม 2563 1/2563 อาจารย์ภาพร พุฒิธนกาญจน์
6 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา
7 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ภาพร พุฒิธนกาญจน์
8 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
9 183/2563 22 มกราคม 2563 2/2562 อาจารย์จีระศักดิ์ เฮงศรีสมบัติ
10 183/2563 22 มกราคม 2563 2/2562 อาจารย์อัมพร ชัยนันทนาพร
11 2044 26 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
12 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์อัจฉราภรณ์ ชัยนันทนาพร