รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีศูนย์สระแก้ว
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 1792/2567 18 กรกฎาคม 2567 1/2567 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
2 1792/2567 18 กรกฎาคม 2567 1/2567 อาจารย์อรวรรณ สีดี
3 588/2567 9 มีนาคม 2567 3/2566 อาจารย์อรวรรณ สีดี
4 588/2567 9 มีนาคม 2567 3/2566 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
5 3127/2566 22 ธันวาคม 2566 2/2566 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
6 3127/2566 22 ธันวาคม 2566 2/2566 อาจารย์อรวรรณ สีดี
7 2312/2566 6 กันยายน 2566 1/2566 นางพิมพ์ชนก ธีระเศวต
8 1981/2563 21 สิงหาคม 2563 1/2563 อาจารย์ภาพร พุฒิธนกาญจน์
9 1981/2563 21 สิงหาคม 2563 1/2563 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
10 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา
11 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
12 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ภาพร พุฒิธนกาญจน์
13 183/2563 22 มกราคม 2563 2/2562 อาจารย์อัมพร ชัยนันทนาพร
14 183/2563 22 มกราคม 2563 2/2562 อาจารย์จีระศักดิ์ เฮงศรีสมบัติ
15 2044 26 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
16 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์อัจฉราภรณ์ ชัยนันทนาพร