อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ปริญญา/สาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(หลักสูตรนานาชาติ)
อาจารย์สิรินดา คลี่สุนทร
ประธาน
อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
กรรมการ
อาจารย์ ดร.เทียนซง หวัง
กรรมการ
อาจารย์ธัชชัย อินทะสุข
กรรมการ
อาจารย์กฤษสกุล เจตนะวิบูลย์
กรรมการและเลขานุการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
อาจารย์ลลิดา แก้วฉาย
ประธาน
อาจารย์ศราวุธ พิทักษ์วัชรีกุล
กรรมการ
อาจารย์สุธิรา ยังประเสริฐกุล
กรรมการ
อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.พัชร พิลึก
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ปริยากร สว่างศรี
อาจารย์ภัทราพร ทิพย์มงคล
อาจารย์ ดร.พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม
อาจารย์กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ
ประธาน
อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข
กรรมการ
อาจารย์ภัทราพร ทิพย์มงคล
กรรมการ
อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ
กรรมการ
อาจารย์อรวรรณ สิทธิวิจารณ์
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
อาจารย์ ดร.เทียนซง หวัง
ปริญญา/สาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปรีชา คำมาดี
กรรมการและเลขานุการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ภมรพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ศศิธร หาสิน
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ภมรพล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ศศิธร หาสิน
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุข
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารปกครองและการประกอบการเพื่อสังคม
อาจารย์ ดร.นภาพร สิงห์นวล
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย
กรรมการ
อาจารย์ ดร.พรนภา เตียสุธีกุล
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาผู้ประกอบการและการออกแบบนวัตกรรมธุรกิจ
รองศาสตราจารย์ลัดดา วัจนะสาริกากุล
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุขสกล วลัญตะกุล
กรรมการและเลขานุการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาผู้ประกอบการและการออกแบบนวัตกรรมธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
ประธาน
รองศาสตราจารย์ลัดดา วัจนะสาริกากุล
กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุขสกล วลัญตะกุล
กรรมการและเลขานุการ