อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ปริญญา/สาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(หลักสูตรนานาชาติ)
อาจารย์สิรินดา คลี่สุนทร
ประธาน
อาจารย์ธัชชัย อินทะสุข
กรรมการ
อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
กรรมการ
อาจารย์ ดร.เทียนซง หวัง
กรรมการ
อาจารย์กฤษสกุล เจตนะวิบูลย์
กรรมการและเลขานุการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
ประธาน
นายกมล พงษ์ประยูร
กรรมการ
นายปาพจน์ ตันสุวรรณ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.พัชร พิลึก
กรรมการ
อาจารย์ลลิดา แก้วฉาย
กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม
อาจารย์กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ
ประธาน
อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข
กรรมการ
อาจารย์ภัทราพร ทิพย์มงคล
กรรมการ
อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ
กรรมการ
อาจารย์อรวรรณ สิทธิวิจารณ์
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
อาจารย์ ดร.เทียนซง หวัง
ปริญญา/สาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปรีชา คำมาดี
กรรมการและเลขานุการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง
ประธาน
อาจารย์ ดร.พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี
กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุขสกล วลัญตะกุล
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปรีชา คำมาดี
กรรมการและเลขานุการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ภมรพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
test
-
-
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ศศิธร หาสิน
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ภมรพล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา สวัสดี
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ศศิธร หาสิน
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุข
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารปกครองและการประกอบการเพื่อสังคม
อาจารย์ ดร.นภาพร สิงห์นวล
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย
กรรมการ
อาจารย์ ดร.พรนภา เตียสุธีกุล
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
-
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาผู้ประกอบการและการออกแบบนวัตกรรมธุรกิจ
-
ประธาน
-
กรรมการ
-
กรรมการและเลขานุการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาผู้ประกอบการและการออกแบบนวัตกรรมธุรกิจ
-
ประธาน
-
กรรมการ
-
กรรมการและเลขานุการ