รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน


งานบริหารทั่วไป งานมาตฐานหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน งานระบบสารสนเทศการเรียนการสอน งานทะเบียนและประมวลผล
ภาระงานที่หน่วยงานปฏิบัติ
- งานอำนวยการทั่วไป
- งานประสานศูนย์การศึกษา
- งานประกันคุณภาพ
- งานรับนักศึกษาใหม่/คู่มือนักศึกษา
- งานการเงิน
- พัสดุ
- งานประชุมวิชาการ
- งานประชุมกรรมการวิชาการ
- งานประชุม กพต.
- สนับสนุนการจัดทำผลงานวิชาการ
- จัดทำ/ปรับปรุง ระเบียบข้อบังคับ ประกาศแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
- งานประเมินผลงานวิชาการเพื่อประกอบการประเมินผลงานประจำปีหรือต่อสัญญาจ้าง
ภาระงานที่หน่วยงานปฏิบัติ
- งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
- งานจัดทำแผนการเรียน
- งานจัดตารางสอน-ตารางสอบ
- งานจัดหมู่เรียนพิเศษ
- งานตรวจสอบและรับรองหลักสูตร
- งานส่งเสริมปฏิรูบการเรียนรู้
- งานประสานด้านสหกิจศึกษา
- งานอาจารย์ที่ปรึกษา
- งานอาจารย์พิเศษ
- จัดทำวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
- ตรวจสอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน
- ตรวจสอบการเทียบโอนรายวิชา
ภาระงานที่หน่วยงานปฏิบัติ
- พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศการจัดการชั้นเรียน
- พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านอาจารย์ที่ปรึกษา
- พัฒนา/ปรับปรุงระบบการจองรายวิชา/การจัดตารางเรียน-ตารางสอบ
- พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ เช่น มคอ.การประเมินสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน
- พัฒนา/ปรับปรุงระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
- จัดทำโปรแกรมชำระเงินของนักเรียนโรงเรียนสาธิต 2 แห่ง
- พัฒนา/จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาลัย
ภาระงานที่หน่วยงานปฏิบัติ
- งานทะเบียนศึกษา
- งานตรวจสอบผลการเรียน
- งานตรวจสอบบันทึกผลการเรียน
- งานพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน
- งานตรวจสอบคุณวุฒิ
- งานออกวุฒิบัตร/เกียรติบัตร
- งานออกหนังสือรับรองนักศึกษา
- ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและเสนออนุมัติสำเร็จการศึกษา
- งานตรวจสอบ จัดทำประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพตามระเบียบ
- ปริญญากิตติมศักด์